Zamówienia publiczne

Przetargi

Tytuł postępowania: Wymiana istniejącego dźwigu (windy) o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig osobowo-towarowy, o napędzie elektrycznym i udźwigu 400kg/5osób.
Znak sprawy:  ZP-2403-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  42416100-6 – Windy

Termin składania ofert: 30-09-2021 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-6/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienione załączniki z dn. 26.07.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-1/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-5/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9- Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o powtórzeniu czynności oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Znak sprawy: ZP-2401-4/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-3/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-28 14:30

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa polarymetru cyfrowego z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltiera.
Znak sprawy: ZP-2401-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Termin składania ofert: 2021-05-27 23:59

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o zmianie treści SWZ:

Zmienione załączniki:

Dokumenty

Konkursy ofert

Usługi społeczne – art. 138o ustawy PZP

Zamówienia publiczne – art. 4d ustawy PZP

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-574/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-27 11:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl wpisując w treści: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej, w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 11:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na:
„Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-557/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-01 10:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl
wpisując w treści: „Oferta na: Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 10:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty