Zamówienia publiczne

Przetargi

Termin składania ofert do dnia 20.03.2023 do godz. 12:00

Tytuł postępowania: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej.
Znak sprawy: ZP-2402-1/23
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
Główny kod CPV 85100000-0   Usługi ochrony zdrowia

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-aea0b566-bf2b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym zostają zmienione następujące załączniki:

Odpowiedzi na Pytania z dn. 16.03.2023 wraz ze zmienionymi załącznikami

Dokumenty

 

Termin składania ofert 17.03.2023 do godz.12:00

Tytuł postępowania: Dostawa dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi podłączonych bezpośrednio do systemu próżniowego oraz jedna z nich podłączona do termostatu chłodzącego.
Znak sprawy: ZP-2401-2/23
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
Główny kod CPV 38436200-2   –  Wyparki rotacyjne

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7d87d538-be6d-11ed-b311-9aae6ad31be8

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 17.03.2023 do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia po godz. 12:10 oraz zostają zmienione następujące załączniki:

Odpowiedzi na Pytania z dn. 15.03.2023 wraz ze zmienionymi załącznikami

Dokumenty

Termin składania ofert: 20.03.2023 godz. 10:00 CET

Tytuł postępowania: Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Znak sprawy: ZP-2401-1/23

Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 215 000,00 EUR

Główny kod CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe3449f6-a6e3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Adres strony prowadzonego postępowania TED Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91705-2023:TEXT:PL:HTML#topSite

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym zostają zmienione następujące załączniki, termin składania ofert pozostaje bez zmian:

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.03.2023 oraz zmienione załączniki

Dokumenty

Termin składania ofert: 10.01.2023 godz. 10:00 CET

Tytuł postępowania: Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2402-1/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710)
Główny kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Dokumenty

Termin składania ofert: 29.12.2022 godz. 10:00 CET

Tytuł postępowania: Dostawa suwnicy XYZ/ Robota do przenoszenia cieczy.
Znak sprawy: ZP-2401-18/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

UNIEWAŻNIONY

INFORMACJA O KWOCIE

Dokumenty

Termin składania ofert: 20.12.2022 godz. 10:00 CET

Tytuł postępowania: Dostawa suwnicy XYZ/ Robota do przenoszenia cieczy.
Znak sprawy: ZP-2401-17/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

UNIEWAŻNIONY

INFORMACJA O KWOCIE

Dokumenty

Termin składania ofert: 13.12.2022 godz.10:00

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-16/22
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710)

Główny kod CPV 38432200-4  –  Chromatografy

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Odpowiedzi na pytania z dn. 07.12.2022 oraz zmienione załączniki:

Dokumenty

Termin składania ofert: 29.11.2022 godz. 12:00

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-15/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710)Główny kod
CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Odpowiedź na pytania z dn. 21.11.2022 oraz zmienione załączniki:

Dokumenty:

Termin składania ofert: 22.11.2022 godz. 10:00

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem UV-VIS i ELSD, kolektorem frakcji i wyposażeniem
Znak sprawy: ZP-2401-14/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty:

Termin składania ofert: 22.11.2022 godz. 12:00

Tytuł postępowania: Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową, podłączonej do pompy próżniowej oraz termostatu chłodzącego.
Znak sprawy: ZP-2401-13/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty:

Termin składania ofert: 14.10.2022 godz. 12:00

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC
Znak sprawy: ZP-2401-10/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4  –  Chromatografy

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego.

Termin składania ofert 26.09.2022 godz. 12:00

Znak sprawy: ZP-2401-12/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja o zmianie SWZ oraz zmienione załączniki - 23.09.2022

DOKUMENTY

Tytuł postępowania: Dostawa dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, jedna z nich jest podłączona do systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego

Termin składania ofert: 26.09.2022 godz. 10:00

Znak sprawy:  ZP-2401-11/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa detektora dichroizmu kołowego HPLC.

Termin składania ofert: 22.09.2022 godz. 10:00

Znak sprawy: ZP-2401-9/22
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4  –  Chromatografy

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego

Termin składania ofert 31.08.2022 godz. 12:00

Znak sprawy: ZP-2401-8/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

UNIEWAŻNIONY

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie SWZ oraz zmienione załączniki - 22.08.2022

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, jedna z nich jest podłączona do systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego

Termin składania ofert: 31.08.2022 godz. 10:00

Znak sprawy: ZP-2401-7/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

UNIEWAŻNIONY

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie SWZ oraz zmienione załączniki - 22.08.2022

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa urządzenia do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanego z mieszadłem magnetycznym.

Znak sprawy: ZP-2401-6/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38500000-0   –  Aparatura kontrolna i badawcza

Termin składania ofert: 18.08.2022 godz. 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem.

Znak sprawy: ZP-2401-5/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 21.06.2022 godz. 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Odpowiedzi na pytania z dn. 15.06.2022 oraz zmienione załączniki:

Informujemy, że uległa zmianie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), poniżej znajdują się zmienione załączniki.

Zmienione załączniki

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych.
Znak sprawy: ZP-2401-4/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem
szklanego)

Termin składania ofert: 14.06.2022 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu próżniowego.
Znak sprawy:  ZP-2401-3/22
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 30.05.2022 do godz. 12:00

otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia po godz. 12:10

Odpowiedzi na Pytania z dn. 25.05.2022

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres e‑mail, wpłynęły pytania oraz „Wniosek o udzielenie wyjaśnień postanowień SWZ wraz z wnioskiem o zmianę SWZ”

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia: 30.05.2022 r. do 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.05.2022 r. po godzinie 12:10.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: 28.06.2022r.

Odpowiedzi na Pytania z dn. 25.05.2022 wraz ze zmienionymi załącznikami

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres e‑mail, wpłynęły pytania oraz „Wniosek o udzielenie wyjaśnień postanowień SWZ wraz z wnioskiem o zmianę SWZ”

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia: 25.05.2022 r. do 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.05.2022 r. po godzinie 12:10.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: 23.06.2022r.

Odpowiedzi na Pytania z dn. 19.05.2022 wraz ze zmienionymi załącznikami

Dokumenty

Znak sprawy:  ZP-2401-2/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2022-03-28 12:00

Termin otwarcia ofert: 2022-03-28 12:10

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2403-1/22
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42520000-7 Urządzenia wentylacyjne

Termin składania ofert: 2022-03-21 10:00

Termin otwarcia ofert: 2022-03-21 10:10

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-1/22
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2022-02-16 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2403-3/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42520000-7 – Urządzenia wentylacyjne

Termin składania ofert: 2022-01-14 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2402-1/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

Termin składania ofert: 2021-12-27 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Odpowiedzi na pytanie z dn. 04.01.2022

Odpowiedzi na pytania z dn. 31.12.2021

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki

Zmienione załączniki

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 10.01.2022 r. do godz. 10:00 CET:

Zmienione załączniki

Odpowiedź na pytania z dn. 21.12.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Znak sprawy: ZP-2402-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 90500000-2 – Usługi związane z odpadami

Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dn. 16.12.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa czterech próżniowych pomp olejowych dwustopniowych z wyposażeniem, w tym trzech z manometrami.
Znak sprawy: ZP-2401-15/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42122500-5 – Pompy laboratoryjne i akcesoria

Termin składania ofert: 25.11.2021 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacje o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 29.11.2021 r. do godz. 10:00 CET:

Zmienione załączniki

Odpowiedź na zadane pytania

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym
Znak sprawy: ZP-2401-14/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie ekonomicznej wentylacji nawiewnej z nagrzewnicą elektryczną w budynku laboratoryjnym Instytutu Chemii Organicznej PAN
Znak sprawy: ZP-2403-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 42520000-7 – Urządzenia wentylacyjne

Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Uwaga! Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.11.2021 do 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10.

Unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedź na zadane pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty zmienione

Dokumenty oryginalne

Tytuł postępowania: Dostawa 16 sztuk mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną.
Znak sprawy: ZP-2401-13/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38436400-4 – Wstrząsarki magnetyczne

Termin składania ofert: 2021-10-29 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa dwóch zestawów urządzeń do elektrosyntezy chemicznej zintegrowanych z mieszadłami magnetycznymi.
Znak sprawy: ZP-2401-12/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem
Znak sprawy:  ZP-2401-11/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-10-22 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym.
Znak sprawy:  ZP-2401-10/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38433000-9 – Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-10-22 11:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego.
Znak sprawy:  ZP-2401-9/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 12:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na pytania

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 06.10.2020 r. do godz. 12:00 CET:

Zmienione załączniki

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi podłączonych do wspólnego systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego.
Znak sprawy:  ZP-2408-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 11:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa zestawu dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący.
Znak sprawy:  ZP-2407-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  38436200-2 – Wyparki rotacyjne

Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Wymiana istniejącego dźwigu (windy) o napędzie elektrycznym, w istniejącym szybie, na nowy dźwig osobowo-towarowy, o napędzie elektrycznym i udźwigu 400kg/5osób.
Znak sprawy:  ZP-2403-1/21
Zamawiający:  Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV:  42416100-6 – Windy

Termin składania ofert: 30-09-2021 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 01.10.2021 do 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10.

Zmienione załączniki

Odpowiedzi na pytania:

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem.
Znak sprawy: ZP-2401-6/21
Zamawiający: Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienione załączniki z dn. 26.07.2021

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa przystawki do mapowania dla spektrometru oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-1/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Termin składania ofert: 2021-06-23 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-5/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38433000-9- Spektrometry

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o powtórzeniu czynności oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Znak sprawy: ZP-2401-4/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-31 15:00

Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Znak sprawy: ZP-2401-3/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy

Termin składania ofert: 2021-05-28 14:30

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dokumenty

Tytuł postępowania: Dostawa polarymetru cyfrowego z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltiera.
Znak sprawy: ZP-2401-2/21
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Termin składania ofert: 2021-05-27 23:59

Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

ROZSTRZYGNIĘTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o zmianie treści SWZ:

Zmienione załączniki:

Dokumenty

Zapytania ofertowe

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na „Dostawy ciekłego helu do Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego”

Znak sprawy: EGM-231-290/2023
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 17.03.2023r. do godz. 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Dostawy ciekłego helu do Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego”, znak sprawy EGM-290/2023.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżącenaprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-103/2023
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 09.03.2023r. do godz. 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”, znak sprawy EGM-103/2023.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Dokumenty

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy suchego lodu .

Znak sprawy: EGM-231-122/2023
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Oferta na dostawę suchego lodu”, znak sprawy EGM-122/2022.

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na rezerwacje, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych.

Znak sprawy: EGM-231-389/22
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN”, znak sprawy EGM-231-389/22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 10:00 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Dokumenty

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy ciekłego helu.

Znak sprawy: EGM-231-139/2022
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 2022-02-23 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Oferta na dostawę ciekłego helu”, znak sprawy EGM-231-139/2022.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 10:00 CET.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy suchego lodu .

Znak sprawy: EGM-231-63/2022
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl , wpisując w temacie: „Oferta na dostawę suchego lodu”, znak sprawy EGM-63/2022.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Odpowiedź na pytania

Dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-574/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-27 11:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl wpisując w treści: „Przegląd, konserwacja i naprawa stolarki okiennej, w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 11:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł, realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na:
„Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Znak sprawy: EGM-231-557/2021
Zamawiający: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Termin składania ofert: 2021-07-01 10:00

Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Oferta na: „Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

lub

ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny), należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi@icho.edu.pl
wpisując w treści: „Oferta na: Usuwanie awarii, prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, bieżące naprawy w branży ogólnobudowlanej, w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 10:30 CET.

ROZSTRZYGNIĘTY

Rozstrzygnięcie

Dokumenty