Baza aparatury

Aparatura dostępna w Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Producent Lokalizacja Opis
Waters LASB/MS Spektrometr umożliwia wykonywanie widm pięcioma metodami jonizacji: ESI, APCI, APPI, MALDI i ASAP. Spektrometr SYNAPT jest wykorzystywany do dokładnych pomiarów masy próbek czystych i rozdzielanych z wykorzystaniem UPLC, oraz do badań strukturalnych z wykorzystaniem komory zderzeń i pomiarów mobilności jonów.

Kontakt: Dorota Staszek
dstaszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Waters LASB/MS

Spektrometr wykorzystywany do następujących rodzajów pomiarów:

  • standardowe widma niskiej rozdzielczości w trybie EI i CI,
  • widma wysokiej rozdzielczości umożliwiające dokładny pomiar masy jonów
  • widma MIKE, B/E, B2/E i CNL w trybie jonów metastabilnych i CID.

Kontakt: Dorota Staszek
dstaszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Waters LASB/MS Spektrometr GCT Premier umożliwia wykonywanie widm czterema metodami jonizacji: EI, CI, FD, a w połączeniu z chromatografem gazowym również FI. Aparat wyposażony jest w analizator czasu przelotu, dzięki czemu umożliwia pomiary wysokiej rozdzielczości.

Kontakt: Dorota Staszek
dstaszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Applied Biosystem LASB/MS Spektrometr umożliwiający wykonywanie widm dwoma metodami jonizacji: ESI i APCI. Spektrometr wyposażony jest w analizator typu potrójny kwadrupol. Przyrząd ten jest wykorzystywany do rejestracji standardowych widm ESI niskiej rozdzielczości i umożliwia pomiary mas do 3000 m/z.

Kontakt: Dorota Staszek
dstaszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Applied Biosystem LASB/MS Spektrometr umożliwiający wykonywanie widm trzema metodami jonizacji: ESI, APCI i APPI. Spektrometr ten doskonale spisuje się w sprzężeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową umożliwiając analizę skomplikowanych mieszanin. W naszym laboratorium współpracuje z aparatem HPLC Prominence firmy Shimadzu.

Kontakt: Dorota Staszek
dstaszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Agilent LASB/MS

Chromatograf gazowy Agilent 7890A sprzężony ze spektrometrem mas Agilent 5975C wyposażonym w źródło jonów EI/CI. Sprzęt dodatkowo wyposażony jest w autodozownik typu Headspace.

Kontakt: Dorota Staszek
dorota.staszek@icho.edu.pl
22 343 2219

Producent Lokalizacja Opis
Jasco

LASB/PSO

Spektroskopia ECD należy do podstawowych metod oznaczania absolutnej struktury przestrzennej cząsteczek chiralnych w roztworze i ciele stałym.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Jasco

LASB/PSO

Spektroskopia ECD należy do podstawowych metod oznaczania absolutnej struktury przestrzennej cząsteczek chiralnych w roztworze i ciele stałym. Spektropolarymetr ECD Jasco J-815 w wyposażeniu posiada przystawkę termostatującą Peltiera, która pozwala na pomiar w zakresie od -10oC do 110oC, kriostat Oxford do pomiarów maksymalnie do ‑196oC, przystawkę do pomiarów w fazie stałej oraz analityczny zestaw HPLC (do detekcji HPLC-ECD).

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Jasco LASB/PSO

Spektroskopia ORD jest komplementarną metodą chiraloptyczną do spektroskopii ECD i polega na pomiarze zmiany skręcalności właściwej substancji chiralnej w funkcji długości fali światła spolaryzowanego liniowo.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
BioTools LASB/PSO

Spektrometr VCD służy do pomiaru widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego w zakresie IR. Instrument jest niejako rozszerzeniem spektroskopii ECD do zakresu IR, gdzie przejścia oscylacyjne zachodzą jedynie w obrębie stanu podstawowego cząsteczki.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Jasco LASB/PSO

Spektroskopia UV-VIS-NIR wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie bliskiego ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Ta rutynowo stosowana technika umożliwia jakościowe i ilościowe pomiary dowolnych związków chemicznych zawierających w swojej strukturze układ chromoforowy, zarówno w roztworze, jak i fazie stałej.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Cary LASB/PSO

Spektroskopia UV-VIS wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie bliskiego ultrafioletu oraz światła widzialnego. Ta rutynowo stosowana technika umożliwia jakościowe i ilościowe pomiary dowolnych związków chemicznych zawierających w swojej strukturze układ chromoforowy.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Jasco LASB/PSO

Spektroskopia w podczerwieni (IR) pozwala na analizę struktury cząsteczek (obecnych grup funkcyjnych), jak również ich oddziaływania z otoczeniem. W wyposażeniu znajduje się przystawka ATR z kryształem diamentu oraz ZnSe.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Shimadzu LASB/PSO

Spektroskopia w podczerwieni (IR) pozwala na analizę struktury cząsteczek (obecnych grup funkcyjnych), jak również ich oddziaływania z otoczeniem. W wyposażeniu znajduje się przystawka ATR z kryształem ZnSe.

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Jasco LASB/PSO

Polarymetr Jasco P-2000 pozwala na wykonanie pomiarów skręcalności optycznej substancji chiralnej. Wyposażony jest w dwie lampy: lampę sodową (589nm) oraz rtęciową (578, 546, 436, 405, 365nm).

Kontakt: dr Marcin Górecki
kierownik pracowni
marcin.gorecki@icho.edu.pl
22 343 2212

Producent Lokalizacja Opis
Bruker LASB/X-ray

Pozwala określić strukturę związków organicznych oraz na określenie konfiguracji absolutnej związków chiralnych.

Kontakt: dr Maja Morawiak
maja.morawiak@icho.edu.pl
22 343 2207

Producent Lokalizacja Opis
Oxford Cryosystems LASB/X-ray

Daje możliwość badania związków/kryształów niestabilnych chemicznie w zakresie od temperatury pokojowej do 100K.

Kontakt: dr Maja Morawiak
maja.morawiak@icho.edu.pl
22 343 2207

Producent Lokalizacja Opis
Nikon/Linkam LASB/X-ray

Daje możliwość obserwacji i rejestracji próbki w świetle spolaryzowanym w zakresie temperatur do 300 oC –np. obserwacja przejść fazowych, polimorfizmu.

Kontakt: dr Maja Morawiak
maja.morawiak@icho.edu.pl
22 343 2207

Producent Lokalizacja Opis
Elementar LASB/AE

Aparat  jest używany do oznaczania procentowej zawartości C,H,N,S w związkach organicznych z dokładnością do 0,3%.

Kontakt: mgr inż. Krystyna Markucińska
krystyna.markucinska@icho.edu.pl
22 343 2004

Producent Lokalizacja Opis
Radwag LASB/AE

Waga służy do wykonywania precyzyjnych odważek z dokładnością 0,001 mg ,max 2g.

Kontakt: mgr inż. Krystyna Markucińska
krystyna.markucinska@icho.edu.pl
22 343 2004

Producent Lokalizacja Opis
Mettler LASB/AE

Urządzenia służy do oznaczania zawartości Cl, Br, J   w związkach organicznych z dokładnością do 0,3%

Kontakt: mgr Ewa Czykiel
ewa.czykiel@icho.edu.pl
22 343 2004

Producent Lokalizacja Opis
Mettler LASB/AE

Na tej wadze, można wykonywać precyzyjne odważek, z dokładnością 0,001 mg ,max 5g.

Kontakt: mgr Ewa Czykiel
ewa.czykiel@icho.edu.pl
22 343 2004

Producent Lokalizacja Opis
Varian LASB/NMR

Standardowo jest wyposażony w sondę Auto XID. Jest to sonda w konfiguracji invers, optymalna do wszelkich pomiarów z detekcją w kanale protonowym. Kanał BB (szerokopasmowy) tej sondy obejmuje zakres częstotliwości od 31P do 15N (od 242,9 do 60,8 MHz). Obecnie oferujemy pełny zakres pomiarów 1D i 2D zarówno homojądrowych, heterojądrowych i dyfuzyjnych. Sonda Auto XID pozwala wykonywać pomiary temperaturowe w zakresie od -100 do 100℃.

Kontakt: dr hab. Wojciech Schilf prof. IChO PAN
wojciech.schilf@icho.edu.pl
22 343 3318

Producent Lokalizacja Opis
Varian LASB/NMR

Standardowo instrument ten jest wyposażony w sondę Auto XDB o konfiguracji direct rekomendowaną do pomiarów heterojądrowych metodami wprost. Sonda ta pozwala wykonywać pomiary rezonansu 19F wykorzystując kanał wysokiej częstotliwości oraz pomiary szerokopasmowe w zakresie od 31P do 15N (od 202,4 do 50,7 MHz). Sonda Auto XDB pozwala wykonywać pomiary temperaturowe w zakresie od -100 do 100℃.

Kontakt: dr hab. Wojciech Schilf prof. IChO PAN
wojciech.schilf@icho.edu.pl
22 343 3318

Producent Lokalizacja Opis
Bruker LASB/NMR

Aparat ten jest wyposażony w sondę TBI w konfiguracji invers, zoptymalizowaną do pomiarów wykorzystujących detekcję sygnału w kanale protonowym. W odróżnieniu do spektrometrów Varian-Agilent kanał szerokopasmowy sondy TBI obejmuje zakraes od 31P do 109Ag (od 202,4 do 23,3 MHz). Spektrometr Bruker 500 pozwala wykonywać pomiary w zakresie od -60 do 80℃.

Kontakt: dr hab. Wojciech Schilf prof. IChO PAN
wojciech.schilf@icho.edu.pl
22 343 3318

Producent Lokalizacja Opis
Bruker LASB/NMR

Instrument ten wyposażony jest w sondę uniwersalną pozwalającą wykonywać pomiary z detekcją sygnały zarówno w kanale protonowym (eksperymenty typu invers) jak i w kanale szerokopasmowym metodami wprost. Kanał BB (szerokopasmowy) obejmuje zakres od 19F do 109Ag (od 376,5 do 18,6 MHz) pozwalając tym samym mierzyć korelacje proton-fluor. Aparat ten wyposażony jest w moduł temperaturowy, pozwalający wykonywać pomiary temperaturowe w zakresie -80 do 60℃.

Kontakt: dr hab. Wojciech Schilf prof. IChO PAN
wojciech.schilf@icho.edu.pl
22 343 3318

Producent Lokalizacja Opis
Varian LASB/NMR

Instrument skonfigurowany jedynie do pomiarów rezonansu protonowego i węglowego. Sonda w konfiguracji wprost korzystna do pomiarów 1D 1H i 13C wykluczająca pomiary korelacyjne z detekcją w kanale protonowym. Możliwe pomiary tylko w temperaturze pokojowej.

Kontakt: dr hab. Wojciech Schilf prof. IChO PAN
wojciech.schilf@icho.edu.pl
22 343 3318

Aparatura dostępna w zespołach naukowych

Producent Lokalizacja Opis
Zespół I

W skład klastra wchodzi 5 komputerów po 32 procesory i 2 po 16, czyli łącznie 188 procesorów. Każdy z komputerów, z wyjątkiem jednego, ma 128 GB RAM. Zainstalowany jest program Gaussian w wersji 16 A.03. Klaster działa w trybie wielodostępu z sytemem kolejkowym. Istnieje możliwość instalowania własnych programów Linuksowych.

Kontakt: prof. Witold Danikiewicz
witold.danikiewicz@icho.edu.pl
22 343 2215

dr Magdalena Zimnicka
magdalena.zimnicka@icho.edu.pl
22 343 2123

Producent Lokalizacja Opis
Retsch Zespół II
pok. 123

Młyny kulowe stanowią jedne z najskuteczniejszych narzędzi do rozdrabniania twardych, kruchych i włóknistych materiałów. Intensywne ucierania dostarcza energii do przeprowadzania reakcji chemicznych w fazie stałej.
Zastosowania:

1. procesy mechanochemiczne: synteza w fazie stałej zgodna z zasadami zielonej chemii. Synteza perowskitów.

2. rozdrabianie substancji w procesie przygotowywania formulacji leków.

Kontakt: prof. Bartłomiej Furman
bartlomiej.furman@icho.edu.pl
22 343 2053

Producent Lokalizacja Opis
Retsch Zespół II
pok. 123
Młyny kulowe stanowią jedne z najskuteczniejszych narzędzi do rozdrabniania twardych, kruchych i włóknistych materiałów. Intensywne ucierania dostarcza energii do przeprowadzania reakcji chemicznych w fazie stałej.
Zastosowania:

1. procesy mechanochemiczne: synteza w fazie stałej zgodna z zasadami zielonej chemii. Synteza perowskitów.

2. rozdrabianie substancji w procesie przygotowywania formulacji leków.

Kontakt: prof. Bartłomiej Furman
bartlomiej.furman@icho.edu.pl
22 343 2053

Producent Lokalizacja Opis
Jasco Zespół II
pok. 123

P-2000 to konfigurowalny polarymetr cyfrowy o wysokiej precyzji z wieloma opcjami zakresu pomiarowego. Zastosowania:

1. Pomiar skręcalności optycznej.

Kontakt: dr Barbara Grzeszczyk
barbara.grzeszczyk@icho.edu.pl
22 343 2128

Producent Lokalizacja Opis
Instytut Wysokich Ciśnień PAN Zespół IV
pok. 21

Zestaw do prowadzenia reakcji pod bardzo wysokim ciśnieniem

Kontakt: Wiktor Ignacak
wiktor.ignacak@icho.edu.pl
22 343 2027

Producent Lokalizacja Opis
Zespół IV
pok. 5

Maksymalna wydajność ozonu – 5 g/h. Płynna regulacja przepływu tlenu umożliwia wykonywanie reakcji od skali mikro do kilkunastu gramów substratu w jednej porcji

Kontakt: prof. Zbigniew Pakulski
zbigniew.pakulski@icho.edu.pl
22 343 2005

Producent Lokalizacja Opis
SI ANalytics Zespół V
pok. 136/138

Urządzenie do pomiaru zawartości wody w próbkach ciekłych metodą kulometryczną (maksymalnie do 5%).

Kontakt: dr hab. Michał Michalak
michal.michalak@icho.edu.pl
22 343 2018 lub 22 343 2136

Producent Lokalizacja Opis
MBraun Zespół V
pok. 133/135

Komora rękawicowa pozwala na pracę w atmosferze azotu jako gazu obojętnego w warunkach bezwodnych i beztlenowych (<1 ppm). Wewnątrz komory zainstalowana została waga (0.01 mg) oraz mieszadło magnetyczne.

Kontakt: dr hab. Wojciech Chaładaj
wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
22 343 3065 lub 22 343 2140

Producent Lokalizacja Opis
Unipress Zespół VIII
pok. 38

Reaktor skonstruowany został w celu prowadzenia reakcji wysokociśnieniowych (rzędu kilku kbar) w warunkach przepływowych.

Kontakt: dr Patryk Niedbała
patryk.niedbala@icho.edu.pl
22 343 2038

Producent Lokalizacja Opis
Unipress Zespół VIII
pok. 021

Prasy wysokociśnieniowe pozwalają na prowadzenie reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia, sięgającego 10 kbar.

Kontakt: dr Patryk Niedbała
patryk.niedbala@icho.edu.pl
22 343 2038

Producent Lokalizacja Opis
Agilent Technologies Zespół VIII
pok. 021

Spektrometr pozwala na pomiar widm UV-Vis.

Kontakt: dr Patryk Niedbała
patryk.niedbala@icho.edu.pl
22 343 2038

Producent Lokalizacja Opis
Agilent Technologies Zespół VIII
pok. 021

Aparat pozwala na pomiary fluorescencji, fosforescencji, chemi- i bioluminescencji oraz czasowe pomiary fosforescencji.

Kontakt: dr Patryk Niedbała
patryk.niedbala@icho.edu.pl
22 343 2038

Producent Lokalizacja Opis
Advion Zespół VIII
pok. 38

Spektrometr pozwala na pomiar masy do 2000 U.

Kontakt: dr Patryk Niedbała
patryk.niedbala@icho.edu.pl
22 343 2038

Producent Lokalizacja Opis
Hitachi Zespół IX
pok. 7

Aparat służący do pomiaru widm absorpcji.

Kontakt: prof. Agnieszka Szumna
agnieszka.szumna@icho.edu.pl
22 343 2203

Producent Lokalizacja Opis
Malvern Panalytical Zespół IX
pok. 7

Aparat służący do pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału zeta roztworów na podstawie rozpraszania przez nie światła.

Kontakt: prof. Agnieszka Szumna
agnieszka.szumna@icho.edu.pl
22 343 2203

Producent Lokalizacja Opis
Cole Parmer Zespół IX
pok. 7

Homogenizator do zanurzenia w roztworze. Pozwalający przeprowadzać reakcje wspomagane ultradźwiękami bądź homogenizowć mieszaniny.

Kontakt: prof. Agnieszka Szumna
agnieszka.szumna@icho.edu.pl
22 343 2203

Producent Lokalizacja Opis
Shimadzu Zespół X
pok. 017

Shimadzu  UV3600i Plus jest przeznaczony do pomiaru absorpcji światła przez roztwory w zakresie 185-3300 nm. System optyczny dwuwiązkowy, posiada podwujny monochromator, zakres fotometryczny -6 Abs do +6 Abs.

Kontakt: dr Yevgen Poronik
yevgen.poronik@icho.edu.pl
22 343 2026

Producent Lokalizacja Opis
Edinburgh Instruments Zespół X
pok. 017

Fluorymetr Edinburgh Instruments FS5 wyposażony w fotopowielacz Hamamatsu R13456 jest przeznaczony do pomiaru fluorescencji roztworów w zakresie 230-980 nm. Stosunek sygnału do szumu sygnalu Ramana dla wody 6000:1.

Kontakt: dr Yevgen Poronik
yevgen.poronik@icho.edu.pl
22 343 2026

Producent Lokalizacja Opis
Perkin Elmer Zespół X
pok. 017

Spektrofotometr Perkin Elmer Lambda 25 jest przeznaczony do pomiaru absorpcji światła przez roztwory w zakresie 190-1100 nm. System optyczny dwuwiązkowy, zakres fotometryczny -3.2 Abs do +3.2 Abs.

Kontakt: dr Yevgen Poronik
yevgen.poronik@icho.edu.pl
22 343 2026

Producent Lokalizacja Opis
Perkin Elmer Zespół X
pok. 7

Fluorymetr Hitachi F7000 wyposażony w fotopowielacz Hamamatsu R928P jest przeznaczony do pomiaru fluorescencji roztworów w zakresie 230-900 nm. Stosunek sygnału do szumu sygnalu Ramana dla wody 1000:1.

Kontakt: mgr Paulina Jurek
paulina.jurek@icho.edu.pl
22 343 2104

Producent Lokalizacja Opis
BioLogic Zespół XIIIa
pok. 35

Potencjostat umożliwia prowadzenie badań elektrochemicznych. Kluczowym zastosowaniem aparatu są elektroanalityczne pomiary redoks-aktywnych związków chemicznych i ich mieszanin.

Kontakt: dr Mateusz Woźny
mateusz.wozny@icho.edu.pl
22 343 2035

Producent Lokalizacja Opis
Hoger Zespół XIV
pok. 107

Prosta komora rękawicowa działająca w trybie przepływowym, atmosfera azotu lub argonu. Umożliwia przechowywanie i odważanie (do 0,1 mg) substancji wrażliwych na tlen i wilgoć.

Kontakt: dr hab. Rafał Loska
rafal.loska@icho.edu.pl
22 343 2107 lub 22 343 2108

Jakub Brześkiewicz
jakub.brzeskiewicz@icho.edu.pl
22 343 2001

Producent Lokalizacja Opis
Edinburgh Instruments

Zespół XV
pok. 17

Spektrofluorymetr pozwala na pomiary fluorescencji przy wzbudzeniu w zakresie 230-1000 nm i emisji w zakresie 230-980 nm.

Kontakt: mgr inż. Katarzyna Orłowska
katarzyna.orlowska@icho.edu.pl
22 343 2118

Producent Lokalizacja Opis
UOSlab Miniphoto

Zespół XV
pok. 118

Fotoreaktor pozwalający na jednoczesne naświetlane 24 próbek reakcyjnych. Wyposażony jest w diody o długości fali: 365 nm, 405 nm, 450 nm, 525 nm oraz 660 nm.

Kontakt: mgr inż. Katarzyna Orłowska
katarzyna.orlowska@icho.edu.pl
22 343 2118

mgr Joanna Turkowska
joanna.turkowska@icho.edu.pl
22 343 2118

Producent Lokalizacja Opis
CEM

Zespół XV
pok. 112/114

Urządzenie emitujące promieniowanie mikrofalowe, przeznaczone do prowadzenia reakcji chemicznych. Energia mikrofalowa potrafi znacznie przyspieszyć przebieg procesów chemicznych.

Kontakt: mgr Aleksandra Potrząsaj
aleksandra.potrzasaj@icho.edu.pl
22 343 2119

mgr inż. Krzysztof Dworakowski
krzysztof.dworakowski@icho.edu.pl
22 343 2111

Producent Lokalizacja Opis
Agilent Zespół XVa
pok. 115

Spektrofotometr Cary 60 pozwala na szybką rejestrację pełnego widma absorpcji w zakresie 190 do 900 nm. Dodatkowa przystawka umożliwia sterowanie temperaturą badanej próbki, a także jej mieszanie i naświetlanie pomiędzy pomiarami.

Kontakt: dr Maciej Giedyk
maciej.giedyk@icho.edu.pl
22 343 2115

Producent Lokalizacja Opis
CEM Zespół XXI
pok. 123

Urządzenie emitujące promieniowanie mikrofalowe, przeznaczone do prowadzenia reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze.  Energia mikrofalowa pozwala znacznie przyspieszyć przebieg procesów chemicznych. Urządzenie pozwala na prowadzenie reakcji w zamkniętych naczyniach (10 ml, 35 ml) oraz w otwartych kolbach reakcyjnych (5-125 ml) pod chłodnicą zwrotną. Parametry: moc: 0-300 W; ciśnienie: 0-30 bar; temperatura: 40-300 ˚C

Kontakt: dr hab. Sebastian Stecko
sebastian.stecko@icho.edu.pl
22 343 3065

Producent Lokalizacja Opis
Parr Instruments Company Zespół XXI
pok. 123

Ciśnieniowy reaktor do prowadzenia reakcji uwodornienia wraz z kontrolerem temperatury. Parametry: naczynia reakcyjne 250 i 500 ml, ciśnienie wodoru do 5 bar, temperatura 20-80 ˚C

Kontakt: dr hab. Sebastian Stecko
sebastian.stecko@icho.edu.pl
22 343 3065

prof. Bartłomiej Furman
bartlomiej.furman@icho.edu.pl
22 343 2053

Producent Lokalizacja Opis
MBraun Zespół XXI
pok. 124/126

Komora służąca do pracy w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego (azot, argon). Umożliwia pracę i przechowywanie substancji wrażliwych na działanie wilgoci lub powietrza. Komora wyposażona jest w wagę analityczną, mieszadło magnetyczne oraz urządzenie do usuwania ładunków statycznych.

Kontakt: dr hab. Sebastian Stecko
sebastian.stecko@icho.edu.pl
22 343 3065

prof. Bartłomiej Furman
bartlomiej.furman@icho.edu.pl
22 343 2053

dr hab. Michał Michalak
michal.michalak@icho.edu.pl
22 343 2018 lub 22 343 2136

Producent Lokalizacja Opis
Hanovia Zespół XXI
pok. 123

Fotoreaktor imersyjny, zaopatrzony w 150 W średniociśnieniową lampę rtęciową. Szklany reaktor o poj. 500 ml zaopatrzony jest w element mieszający, doprowadzenie gazu obojętnego oraz ramię boczne na chłodnicę zwrotną.

Kontakt: dr hab. Sebastian Stecko
sebastian.stecko@icho.edu.pl
22 343 3065

Oprogramowanie

Producent Lokalizacja Opis
Michał M. Więcław
IChO PAN
Zespół II

Program do wsadowego przetwarzania plików wynikowych programu Gaussian, dotyczących optymalizacji struktury i obliczania aktywności optycznej związków chemicznych.
– Przetwarza wiele plików naraz, skracając czas potrzebny na analizę.
– Filtruje konformery na podstawie ich struktury, wartości energii, albo stanu obliczeń.
– Symuluje widma IR, VCD, UV, ECD, Raman oraz ROA na podstawie obliczonych aktywności optycznych, używając przybliżenia funkcją Gaussa lub Lorentza.

Kontakt: Michał M. Więcław
mwieclaw@icho.edu.pl
22 343 01 24