Równość Płci

Równość Płci jest jednym z podstawowych praw człowieka. Promowanie równości płci oraz zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans należy do strategicznych celów Instytutu Chemii Organicznej PAN. Instytut, mając na uwadze szczególną potrzebę wspierania równego rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, w listopadzie 2021 r. podjął działania przygotowawcze w celu wdrożenia Planu na rzecz Równości Płci.

Decyzją Dyrektora IChO PAN wraz z początkiem 2022 r. w Instytucie przyjęty został Plan na Rzecz Równości Płci na lata 2022-2027. Plan jest efektem wewnętrznych analiz i konsultacji przeprowadzonych przez powołaną w tym celu grupę roboczą. Przyjęta kompleksowa strategia opiera się na pięciu celach strategicznych ukierunkowanych na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest poprawa równości płci w Instytucie.

  • CEL 1: Promowanie równości płci i podnoszenie świadomości na temat znaczenia różnorodności wśród pracowników lChO PAN
  • CEL 2: Poprawa środowiska pracy w celu ułatwienia zachowania równowagi
    między życiem zawodowym, a prywatnym
  • CEL 3: Wspieranie rozwoju karier naukowych kobiet
  • CEL 4: Zapewnienie równości płci w procesach rekrutacyjnych
  • CEL 5: Zwiększenie reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych, komisjach
    i wydarzeniach naukowych

 

Problematyka równości płci

Raporty dotyczące problematyki równości płci w badaniach i innowacjach przygotowywane zarówno przez polskie, jak i europejskie instytucje jednoznacznie wskazują, że rozwój karier naukowych kobiet i mężczyzn znacząco się różni. Wśród najważniejszych przyczyn wolniejszego rozwoju zawodowego kobiet wymieniane są przede wszystkim nierówny podział obowiązków rodzinnych i zawodowych, konieczność godzenia wychowywania dzieci z prowadzeniem projektów badawczych, niższa samoocena dokonań naukowych w grupie kobiet oraz chęć sprostania oczekiwaniom społecznym dotyczącym tradycyjnej roli kobiet jako matek, partnerek i opiekunek.

Polska zajmuje 23. miejsce w Unii Europejskiej w Indeksie Równości Płci z wynikiem 56,6 na 100 pkt. Najniższy wynik uzyskujemy w kategorii reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych oraz na najwyższych szczeblach kariery naukowej. Na przestrzeni ostatnich 15 lat udział kobiet na najwyższym szczeblu akademickim zwiększył się o 5 punktów procentowych – z 20% w roku 2007 do 25% w 2021 r. Jednocześnie, Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet wśród osób kończących studia doktoranckie – aż 56,3 % osób z tytułem doktora to kobiety. Przytoczone dane jednoznacznie wskazują, że etap po doktoracie jest kluczowym momentem w karierze zawodowej kobiet, które często właśnie w tym momencie decydują się jej nie kontynuować. Celem wszelkich działań związanych z równością płci jest zmniejszenie tych dysproporcji.