Równość Płci

Równość Płci jest jednym z podstawowych praw człowieka. Promowanie równości płci oraz zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans należy do strategicznych celów Instytutu Chemii Organicznej PAN. Instytut, mając na uwadze szczególną potrzebę wspierania równego rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, w listopadzie 2021 r. podjął działania przygotowawcze w celu wdrożenia Planu na rzecz Równości Płci.

Decyzją Dyrektora IChO PAN wraz z początkiem 2022 r. w Instytucie przyjęty został Plan na Rzecz Równości Płci na lata 2022-2027. Plan jest efektem wewnętrznych analiz i konsultacji przeprowadzonych przez powołaną w tym celu grupę roboczą. Przyjęta kompleksowa strategia opiera się na pięciu celach strategicznych ukierunkowanych na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest poprawa równości płci w Instytucie.

  • CEL 1: Promowanie równości płci i podnoszenie świadomości na temat znaczenia różnorodności wśród pracowników lChO PAN
  • CEL 2: Poprawa środowiska pracy w celu ułatwienia zachowania równowagi
    między życiem zawodowym, a prywatnym
  • CEL 3: Wspieranie rozwoju karier naukowych kobiet
  • CEL 4: Zapewnienie równości płci w procesach rekrutacyjnych
  • CEL 5: Zwiększenie reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych, komisjach
    i wydarzeniach naukowych