Stopnie doktorskie

Jakub Brześkiewicz
Promotor: dr hab. Rafał Loska
„Katalizowana metalami przejściowymi synteza oraz funkcjonalizacja ketonitronów”


Łukasz Ciszewski
Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko
„Fotokatalityczna funkcjonalizacja azotowych pierścieni heteroaromatycznych z utworzeniem wiązania C–C”


Piotr Grodek
Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak
„Nowe zastosowania pochodnych alkaloidów Chinowca (Cinchona) jako katalizatorów w reakcjach enancjoselektywnych”


Katarzyna Orłowska
Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko
„Zastosowanie diazoalkanów i oksadiazolin w fotochemicznych reakcjach tworzenia wiązań C−C”


Alicja Wasilewska-Rosa
Promotor: dr hab. Rafał Loska
„Otrzymywanie allenów na drodze eliminacji β-ketosulfonów”

Beata Gatlik
Promotor: dr hab. Wojciech Chaładaj
„Katalizowane palladem perfluoroalkilujące karbonylowania alkinów”


Krzysztof Gutkowski
Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko
„Arylowane i π-rozszerzone diketopirolopirole – synteza oraz właściwości fotofizyczne”


Kamil Kabala
Promotor: prof. dr hab. Marek Chmielewski
„Zastosowanie cyklicznych nitronów, pochodnych aminokwasów, w asymetrycznej syntezie beta‑laktamów z wykorzystaniem reakcji Kinugasy”


Barbara Mikulak-Klucznik
Promotor: prof. dr Bartosz A. Grzybowski
„Automatyczna analiza reakcji chemicznych oraz jej wykorzystanie w komputerowo-wspomaganej i zautomatyzowanej syntezie związków organicznych”


Aleksandra Potrząsaj
Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko
„Kataliza witaminą B12 – generowanie rodników alkilowych i acylowych”


Patrycja Sokołowska-Kruk
Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz
„Synteza nowych receptorów typu kryptandów oraz innych układów makrocyklicznych zawierających cząsteczkę sacharozy”


Karolina Tiara
Promotor: dr hab. Mykhaylo Potopnyk
„Zastosowanie reakcji hetero-Dielsa-Aldera w syntezie heterocyklicznych analogów cukrowych”


Michał Więcław

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman
„Reduktywna aktywacja amidów jako metoda otrzymywania sfunkcjonalizowanych amin: badania syntetyczne wspomagane metodami komputerowymi”


Małgorzata Zysk
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski
„Badania nad zastosowaniem układów enzym-enzym i enzym-metal do syntezy enancjomerycznie czystych estrów wybranych kwasów karboksylowych”

Chaciak Bartosz
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Makrocykliczne receptory zawierające sacharozę i mannitol: synteza i właściwości kompleksujące”


Charyton Marek
Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko
„Kumaryny o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości fotofizyczne”


Domański Sylwester 
Promotor: dr hab. Wojciech Chaładaj
„Katalizowane palladem tandemowe addycje jodków perfluoroalkilowych do acetylenów z następczym sprzęganiem ze związkami boroorganicznymi”


Jędrzejewska Hanna
Promotor: prof. Agnieszka Szumna
„Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”


Kuczyńska Kinga 
Promotor: dr. hab. Zbigniew Pakulski
„Triterpenoidy lupanowe w syntezie związków biologicznie czynnych”


Kusy Rafał
Promotor: prof. Karol Grela
„Nowe układy katalityczne do selektywnej semihydrogenacji wiązania potrójnego C−C”


Łęczycka-Wilk Katarzyna
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”


Nowacki Michał
Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
„Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”


Paprocki Daniel
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Badanie wpływu układów micelarnych oraz wybranych enzymów na przebieg reakcji Passeriniego”


Sadowski Bartłomiej
Promotor: prof. Daniel Gryko
„Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów”


Szymkuć Sara
Promotor: prof. Bartosz Grzybowski
„Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning”


Wasiłek Sylwia
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Wykorzystanie platform mocznikowych w syntezie receptorów – ich badania strukturalne i zdolności do kompleksowania anionów”


Wierzba Aleksandra
Promotor: prof. Dorota Gryko
„Selektywna funkcjonalizacja witaminy B12 w pozycji mezo i w obrębie pętli nukleotydowej”

Błaziak Kacper
Promotor: prof. Witold Danikiewicz
„Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych”


Butkiewicz Aleksandra
Promotor: prof. Jadwiga Frelek
„Konformacja a właściwości chiraloptyczne cisoidowych enonów”


Brodzka Anna
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej syntezy enancjometycznie czystych kwasów 3-arylo-4-pentenowych”


Czaban-Jóźwiak Justyna
Promotor: prof. Karol Grela
„Applications of olefin metathesis in industrial context. Immobilisation, multi-batch processes, recycling”


Duszewski Piotr
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Nowa, ogólna metoda syntezy lariatowych związków makrocyklicznych – potencjalnych receptorów anionów”


Gajda Norbert
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza związków zawierających dwie jednostki sacharozowe”


Giedyk Maciej
Promotor: prof. Dorota Gryko
„Synteza nowych pochodnych witaminy B12 i ich właściwości katalityczne”


Jawiczuk Magdalena
Promotor: Jadwiga Frelek
„Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-vis związków organicznych”


Kowalski Michał
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza modyfikowanych receptorów na kationy na bazie penta-O-benzylosacharozy”


Malik Michał
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Reakcja addycji bromku allilomagnezu do bromonitryli jako kluczowy etap w syntezie iminocukrów”


Maziarz Elżbieta
Promotor: prof. Bartłomiej Furman
„Przegrupowania eterów winylowych i acetali ketenów katalizowane kwasami Lewisa”


Naumczuk Beata
Promotor: prof. Lech Kozerski
„Synteza i badanie właściwości chemicznych i biologicznych potencjalnych inhibitorów topoizomerazy I oddziaływujących z oligomerami DNA”


Pikus Grzegorz
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Statyczna chemia kombinatoryjna jako metoda syntezy makrocyklicznych receptorów kationów i anionów”


Purc Anna
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Nowe pochodne diketopirolopiroli – synteza i właściwości fizykochemiczne”


Rogozińska-Szymczak Maria
Promotor: prof. Jacek Młynarski
„Asymetryczna reakcja Michaela w/na wodzie katalizowana chiralnymi aminami”


Troć Anna
Promotor: prof. Witold Danikiewicz
„Badanie struktury wybranych grup związków organicznych i ich kompleksów z wykorzystaniem techniki pomiaru mobilności jonów sprzężonej ze spektrometrią mas”


Wierzbicki Michał
Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna
„Synteza nowych chiralnych kawitandów i kontenerów molekularnych sterowana asocjacją i rozpoznaniem oraz badanie ich struktury”


Wiśniewska Catalina
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Zastosowanie hydrolaz do reakcji transestryfikacji w rozpuszczalnikach organicznych”


Żądło Anna
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Biokatalityczne metody syntezy wybranych alkoholi drugorzędowych”

Jarosław Granda
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów”


Marek Grzybowski
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Synteza analogów diketopirolopiroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową”


Anita Janiga
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową”


Urszula Karcz
Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
„Reakcje cykloaddycji chromenów i C-winylo­heteroksylilenów z wybranymi dienofilami”


Sylwester Kurcoń
Promotor: dr hab. Dorota Gryko
„Selektywne modyfikacje pochodnych kwasu kobyrynowego – nowe regulatory cyklazy guanylowej”


Adam Mames
Promotor: prof. Marek Chmielewski
„Asymetryczna reakcja Kinugasy jako atrakcyjna metoda syntezy karbapenamów”


Iwona Mames
Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
„Azamakrocykliczne kompleksy metali przejściowych, jako komponenty redoks-aktywnych receptorów molekularnych”


Mateusz Woźny
Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
„Tetraazamakrocykliczne kompleksy niklu i miedzi, jako elektroaktywne elementy rotaksanów i rotaksanowych przełączników molekularnych”

Paweł Chochrek
Promotor: prof. Jerzy Wicha
„Stereoselektywne transformacje w układzie hydrindanu. Synteza bloków budulcowych witaminy D”


Mikołaj Chromiński
Promotor: dr hab. Dorota Gryko
„Synteza połączeń witaminy B12 z protporfiryną IX, potencjalnych aktywatorów cyklazy guanylowej”


Maciej Cieplak
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza długołańcuchowych związków polihydroksylowych poprzez selektywne połączenie cukrów prostych”


Kajetan Dąbrowa
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Synteza, struktura i właściwości kompleksujące nowych receptorów anionów”


Rafał Gawin
Promotor: prof. Karol Grela
„Karbenowe kompleksy rutenu zawierające zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezy”


Jan Klajn
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Synteza i właściwości fluorescencyjne nowych pochodnych indolizyny”


Dariusz Krajewski
Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
„Badania reakcji heteroanalogów γ-halokarboanionów”


Joanna Lipner
Promotor: prof. Jacek Młynarski
„Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie asymetrycznej: poszukiwanie nowych katalizatorów”


Marta Magdycz
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza enancjomerycznie czystych polihydroksylowych związków o strukturze bicyklo[4.3.0]nonanu z D-glukozy”


Agnieszka Nowak-Król
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową”


Anna Osuch-Kwiatkowska
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza i właściwości pochodnych cukrów wyższych zawierających więcej niż 10 atomów węgla”


Sabina Pisarek
Promotor: dr hab. Dorota Gryko
„Nowe pochodne i analogi protoporfiryny IX”


Mykhaylo Potopnyk
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Makrocykliczne azotowe receptory zawierające jednostkę sacharozy: synteza i właściwości kompleksujące”


Cezary Samojłowicz
Promotor: prof. Karol Grela
„Trudne przypadki metatezy olefin: poszukiwanie optymalnych warunków prowadzenia reakcji”


Beata Słomińska
Promotor: prof. Witold Danikiewicz
„Badania porównawcze różnych technik jonizacji w analizie wybranych grup związków metaloorganicznych i koordynacyjnych za pomocą spektrometrii mas”


Marta Sowińska
Promotor: prof. Zofia Lipkowska
„Synteza, struktura i badania biologiczne związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy”


Marcin Śnieżek
Promotor: prof. Marek Chmielewski
„Nowa metoda syntezy Ezetymibu – selektywnego inhibitora wchłaniania cholesterolu”


Filip Ulatowski
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Nowe metody badania rozpoznania chiralnego anionów”

Karolina Hyz
Promotor: Prof. Lech Kozerski
„Spektroskopia NMR inhibitorów pochodzenia naturalnego topoizomerazy I i II”


Michał Karchier
Promotor: Prof. Jerzy Wicha
„Synteza 16,20-cyklo-analogu witaminy D. Transformacja tiokarbaminianów alkoholi i 2,3-epoksyalkoholi”


Waldemar Ryszard Kurek
Promotor: Prof. Ryszard Ostaszewski
„Wydzielenie i zastosowanie hydrolaz z grzybów nitkowatych w syntezie związków o znaczeniu terapeutycznym”


Wojciech Wiktor Lasek
Promotor: Prof. Mieczysław Mąkosza
„Mechanism of phase-transfer catalysis in two-phase systems with strongly alkine aqueous phase”


Jakub Majer
Promotor: Prof. Janusz Jurczak
„Asymetryczna reakcja Friedla-Craftsa pięcioczłonowych związków heteroaromatycznych z glioksalanami”


Sławomir Mięsowicz
Promotor: Prof. Janusz Jurczak
„Badanie enancjoselektywności wybranych reakcji z udziałem chiralnych trójkleszczowych kompleksów zasad Schiffa jako katalizatorów”


Marcin Tomasz Nowogródzki
Promotor: Prof. Sławomir Jarosz
„Synteza karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych”


Joanna Piechowska
Promotor: Prof. Daniel Gryko
„Pochodne chinoliny jako modele wewnątrzcząsteczkowego
przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym”


Agnieszka Sylwia Sadlej
Promotor: Dr hab. Jarosław Jaźwiński
„Zastosowanie spektroskopii MRJ do badania związków kompleksowych dimerycznych soli rodu(II) z ligandami azotowymi”


Anna Szadkowska
Promotor: Prof. Karol Grela
„Alkilidenowe kompleksy rutenu zawierające O-, N- i S-chelatujące ligandy: otrzymywanie i zastosowanie w reakcji metatezy olefin”


Magdalena Iwona Woźnica
Promotor: Prof. Jadwiga Frelek
„Badania strukturalne analogów antybiotyków beta-laktamowych metodą dichroizmu kołowego”


Olena Vakuliuk
Promotor: Prof. Daniel Gryko
„The synthesis of pyrrole derivatives via direct arylation”


Bartosz Krzysztof Zambroń
Promotor: Prof. Marek Chmielewski
„Reakcja alkilowania nukleofilowych arenów 4-acyloksy-azetydynonami”

Michał Bieniek
Promotor: prof. Karol Grela
„Substituted Hoveydai Grubbs catalysts – activity control and applications in olefin metathesis”


Wojciech Chaładaj
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Modyfikacja chiralnych salenowych kompleksów chromowych i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie”


Michał Gałęzowski
Promotor: prof. Daniel Gryko
„Nowe metody syntezy hydroporfiryn”


Wioletta Kośnik
Promotor: prof. Marek Chmielewski
„Enancjoselektywne utlenianie elektrofilowych olefin działaniem wodoronadtlenków glikozylowych”


Patrycja Kowalska
Promotor: prof. Jadwiga Frelek
„Zastosowanie dichroizmu kołowego w badaniach strukturalnych karba- i oksapochodnych bicyklicznych układów β-laktamowych”


Jarosław Kowalski
Promotor: doc.dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
„Synteza i właściwości fizykochemiczne wielocentrowych receptorów molekularnych”


Marcin Pawlak
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Synteza, struktura i właściwości kompleksujące lariatowych makrocyklicznych receptorów anionów”


Piotr Polcyn
Promotor: prof. Zofia Lipkowska
„Synteza, struktura i własności biologiczne nowych peptydowych dendrymerów zawierających nienaturalne aminokwasy”


Adam Sobczuk
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Synteza i badania właściwości lariatowych diazakoronandów – chromogenicznych receptorów nitroarenów”


Sebastian Stecko
Promotor: prof. Marek Chmielewski
„Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji z udziałem cyklicznych nitronów i nienasyconych laktonów. Stereochemia reakcji i przemiany adduktów”


Anna Tarnowska
Promotor: prof. Lech Kozerski
„Badanie struktury przestrzennej i agregacji insuliny metodą NMR”


Mariusz Tasior
Promotor: doc. dr hab. Daniel Gryko
„Mezo-podstawione korole jako modele do badań transferów energii i elektronów”

Sylwia Błażej
Promotor: prof. Mieczysław Makosza
„Badanie względnej aktywności nitroarenów w reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru”


Marta Bugaj
Promotor: prof. Krystyna Kamieńska-Trela
„Wpływ struktury przestrzennej na stałe sprzężenia węgiel-węgiel w podstawionych α, β-nienasyconych układach karbonylowych”


Magdalena Dziedzic
Promotor: doc. dr hab. Bartłomiej Furman
„Wewnątrzcząsteczkowa reakcja Prinsa – stereoselektywna metoda syntezy piranów i oksepanów”


Agnieszka Gajewska
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza układów polihydroksylowych o długich łańcuchach”


Jolanta Ignatowska
Promotor: prof. Wojciech Dmowski
„Addycje fluorohalogenoalkanów do związków nienasyconych inicjowane ditioninem sodowym i przemiany adduktów”


Dominik Sebastian Koszelewski
Promotor: doc. dr hab. Ryszard Ostaszewski
„Zastosowanie natywnych i immobilizowanych enzymów w syntezie prekursorów peptydomimetyków”


Michał Michalak
Promotor: prof. Jerzy Wicha
„Synteza totalna terpenów. Zastosowanie reakcji metatezy do otrzymywania pochodnych cyklooktacyklopentanu”


Helena Aleksandra Modrzejewska
Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
„Synteza i reakcje 2,2-ditlenków 2,1-benzizotiazolin podstawionych w pozycji 3 heteroatomami”


Volodymyr Sashuk
Promotor: doc. dr hab. Karol Grela
„Badanie metatezy związków zawierających wiązanie potrójne C-C: nowe katalizatory i zastosowanie w syntezie organicznej”

Michał Maciej Barbasiewicz
Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
„Badanie międzycząsteczkowych reakcji γ- i δ-halokarboanionów”


Tomasz Jan Bieńkowski
Promotor: doc. dr hab. Witold Danikiewicz
„Zastosowanie spektrometrii mas do badania właściwości i reakcji anionów związków aromatycznych w fazie gazowej”


Piotr Kwiatkowski
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Enancjoselektywne metody syntezy pochodnych 3,6-dihydropiran z użyciem chiralnych kompleksów salenowych”


Marek Stankevič
Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
„Boran jako odczynnik redukujący i kompleksujący w chemii fosforu – synteza i przemiany kwasów boranatofosfinawych”


Wioleta Stanisława Świerczyńska
Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
„Functionalized phospolane derivatives – stereoselective synthesis and utility as precursors of chiral phosphine ligands”


Danh Tong Thanh
Promotor: prof. Marek Chmielewski
„Reakcje addycji izocyjanianu chlorosulfonylowego do chiralnych alkoksylenów: synteza 5-oksacefamów”

Katarzyna Barycka
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Sugar allytin derivatives in organic synthesis”


Oleh Demchuk
Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
“Optimization of structure of atropoizomeric ligands for asymmetric synthesis”


Marek Judka
Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
„New reactions of gamma-halocarboanions”


Jarosław Kalisiak
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Synthesis, structure and binding properties of diazacrowns with planar chirality”


Arkadiusz Listkowski
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synthesis and properties of the macrocyclic compounds with incorporated sucrose unit”


Piotr Osiński
Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
„Synthesis and use in asymmetric catalysis of novel diphosphine ligands”


Maciej Paszewski
Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
„Oxidative nucleophilic substitution of hydrogen in nitroarenes”

Obrony prac doktorskich odbywają się w auli IChF/IChO PAN w siedzibie Instytutów przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

Procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przyjęte przez Radę Naukową IChO PAN:

Wszystkie aktualne informacje o obronach prac doktorskich oraz prowadzonych postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IChO PAN