Stopnie doktorskie

Chaciak Bartosz
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Makrocykliczne receptory zawierające sacharozę i mannitol: synteza i właściwości kompleksujące”


Charyton Marek
Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko
„Kumaryny o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości fotofizyczne”


Domański Sylwester 
Promotor: dr hab. Wojciech Chaładaj
„Katalizowane palladem tandemowe addycje jodków perfluoroalkilowych do acetylenów z następczym sprzęganiem ze związkami boroorganicznymi”


Jędrzejewska Hanna
Promotor: prof. Agnieszka Szumna
„Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”


Kuczyńska Kinga 
Promotor: dr. hab. Zbigniew Pakulski
„Triterpenoidy lupanowe w syntezie związków biologicznie czynnych”


Kusy Rafał
Promotor: prof. Karol Grela
„Nowe układy katalityczne do selektywnej semihydrogenacji wiązania potrójnego C−C”


Łęczycka-Wilk Katarzyna
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”


Nowacki Michał
Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
„Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”


Paprocki Daniel
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Badanie wpływu układów micelarnych oraz wybranych enzymów na przebieg reakcji Passeriniego”


Sadowski Bartłomiej
Promotor: prof. Daniel Gryko
„Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów”


Szymkuć Sara
Promotor: prof. Bartosz Grzybowski
„Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning”


Wasiłek Sylwia
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Wykorzystanie platform mocznikowych w syntezie receptorów – ich badania strukturalne i zdolności do kompleksowania anionów”


Wierzba Aleksandra
Promotor: prof. Dorota Gryko
„Selektywna funkcjonalizacja witaminy B12 w pozycji mezo i w obrębie pętli nukleotydowej”


 

Błaziak Kacper
Promotor: prof. Witold Danikiewicz
„Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych”


Butkiewicz Aleksandra
Promotor: prof. Jadwiga Frelek
„Konformacja a właściwości chiraloptyczne cisoidowych enonów”


Brodzka Anna
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej syntezy enancjometycznie czystych kwasów 3-arylo-4-pentenowych”


Czaban-Jóźwiak Justyna
Promotor: prof. Karol Grela
„Applications of olefin metathesis in industrial context. Immobilisation, multi-batch processes, recycling”


Duszewski Piotr
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Nowa, ogólna metoda syntezy lariatowych związków makrocyklicznych – potencjalnych receptorów anionów”


Gajda Norbert
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza związków zawierających dwie jednostki sacharozowe”


Giedyk Maciej
Promotor: prof. Dorota Gryko
„Synteza nowych pochodnych witaminy B12 i ich właściwości katalityczne”


Jawiczuk Magdalena
Promotor: Jadwiga Frelek
„Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-vis związków organicznych”


Kowalski Michał
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Synteza modyfikowanych receptorów na kationy na bazie penta-O-benzylosacharozy”


Malik Michał
Promotor: prof. Sławomir Jarosz
„Reakcja addycji bromku allilomagnezu do bromonitryli jako kluczowy etap w syntezie iminocukrów”


Maziarz Elżbieta
Promotor: prof. Bartłomiej Furman
„Przegrupowania eterów winylowych i acetali ketenów katalizowane kwasami Lewisa”


Naumczuk Beata
Promotor: prof. Lech Kozerski
„Synteza i badanie właściwości chemicznych i biologicznych potencjalnych inhibitorów topoizomerazy I oddziaływujących z oligomerami DNA”


Pikus Grzegorz
Promotor: prof. Janusz Jurczak
„Statyczna chemia kombinatoryjna jako metoda syntezy makrocyklicznych receptorów kationów i anionów”


Purc Anna
Promotor: prof. Daniel T. Gryko
„Nowe pochodne diketopirolopiroli – synteza i właściwości fizykochemiczne”


Rogozińska-Szymczak Maria
Promotor: prof. Jacek Młynarski
„Asymetryczna reakcja Michaela w/na wodzie katalizowana chiralnymi aminami”


Troć Anna
Promotor: prof. Witold Danikiewicz
„Badanie struktury wybranych grup związków organicznych i ich kompleksów z wykorzystaniem techniki pomiaru mobilności jonów sprzężonej ze spektrometrią mas”


Wierzbicki Michał
Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna
„Synteza nowych chiralnych kawitandów i kontenerów molekularnych sterowana asocjacją i rozpoznaniem oraz badanie ich struktury”


Wiśniewska Catalina
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Zastosowanie hydrolaz do reakcji transestryfikacji w rozpuszczalnikach organicznych”


Żądło Anna
Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
„Biokatalityczne metody syntezy wybranych alkoholi drugorzędowych”


 

Obrony prac doktorskich odbywają się w auli IChF/IChO PAN w siedzibie Instytutów przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

Procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przyjęte przez Radę Naukową IChO PAN:

Wszystkie aktualne informacje o obronach prac doktorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IChO PAN