Oferty pracy

Tytuł/Nr projektu

„OPUS 2020/39/B/ST4/02022”

Opis stanowiska

Opis zadań: Synteza organiczna

Preferowany termin rozpoczęcia: October 2021

Profil zawodowy Kandydata

R1

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium 5000 zł/ miesięcznie na okres do 4 lat
 • Benefity: ( pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim)
 • Możliwości rozwoju zawodowego: (praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie syntezy organicznej i modelowania molekularnego, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny syntezy organicznej)

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Cina Foroutan-Nejad

tel.: +48 573 537 340

e-mail: cforoutan-nejad@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane: Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii
 • kompetencje pożądane: Znajomość układów aromatycznych

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https://wwwold.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/formularze/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-09-28 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-30

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Cina Foroutan-Nejad”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej w zakresie foto i elektrokatalizy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

Pensja 10 000 PLN/ miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: +48 692 639 333, 23432102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@gmail.com

Wymagania

 • tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • znajomość chemii organicznej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata/ CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji oraz prowadzonych projektów
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • 2 listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę naukową

Termin składania ofert

2021-11-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-12-01

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

„Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

Opis stanowiska

 • wykonanie syntezy związków modelowych,
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad reakcji katalizowanych solami miedzi,
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe dla doktoranta na okres 29 miesięcy
 • Benefity: Udział w projektach UE COST
 • Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemi organicznej, biokatalizy i chemii medycznej, praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny chemii, biochemii i medycyny, możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski

tel.: 223432054

e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • kompetencje wymagane; znajomość syntezy organicznej, umiejętność pracy z literatura naukową, umiejętność korzystania z naukowych baz danych (REAXYS, ScienceFinder), samodzielna analiza danych literaturowych
 • kompetencje pożądane; pracowitość, skupienie w pracy, dokładność, umiejętność korzystania z baz danych opisujących enzymy (BRENDA itp.), znajomość biochemii, podstawy chemii medycznej.

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych (
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-2416:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-09-24

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2020/37/B/ST4/00017

Opis stanowiska

Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji

Liczba stanowisk

1

Oferta

Wynagrodzenie: 3800zł/mies.

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Daniel T. Gryko

e-mail: dtrgyko@icho.edu.pl

Wymagania

 • doskonała znajomość chemii organicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy,

Korzystne: doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych.

Wymagane dokumenty

 • pełne CV zawierające spis publikacji,
 • list rekomendacyjny,
 • oceny ze studiów

Termin składania ofert

25.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.09.2021

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych”

Opis stanowiska

Instytut Chemii Organicznej PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu (UMO-2019/35/B/ST4/02794) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich- i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozkład tetraoksanów i związków pokrewnych”. Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie uniwersalnej metodologii syntezy strukturalnie zróżnicowanych związków makrocyklicznych. Kluczowym przekształceniem prowadzącym do formowania dużych pierścieni węglowych lub heterocyklicznych będzie termiczna lub fotochemiczna fragmentacja łatwodostępnych i stabilnych tetraoksanów lub heksaoksonanów.

Cztery główne tematy badawcze realizowanego projektu:

 1. optymalizacja syntezy i badania stabilności termicznej tetraoksanów i związków pokrewnych.
 2. synteza wysoko funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych makrolidów polihydroksylowych
 4. wykorzystanie opracowanej metodyki do syntezy eterów koronowych i aza-koronowych o zróżnicowanej funkcjonalności

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 10 000 zł ze wszystkimi obciążeniami Pracodawcy, umowa o pracę na okres 12 miesięcy.
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim.
 • Praca w ambitnym zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kompetencje wymagane – tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;

– znajomość chemii organicznej,

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

– zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

– znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

 

Kompetencje pożądane – znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;

– doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;

– znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);

Kryteria oceny kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole/zdolność przekazywania wiedzy/predyspozycje kierownicze
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji.
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-30 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Fotoelektrokataliza w jednoczesnej, sparowanej elektrolizie – podejście zero-waste w nowoczesnej syntezie organicznej”

Opis stanowiska

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • Wynagrodzenie 1500 PLN miesięcznie (wraz z kosztami pracodawcy);
 • Okres zatrudnienia: 8 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.11.2021.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów I lub II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert

2021-10-15 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-17

Składanie ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Tytuł/Nr projektu

UMO-2019/35/B/ST4/02794

Opis stanowiska

Głównym zadaniem tego projektu jest opracowanie skutecznej metodologii syntezy średnich i dużych pierścieni o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności. Jako metodę formowania tytułowych makrolidów zastosujemy termiczny lub fotochemiczny rozpad łatwo dostępnych tetra- lub heksaoksanów.

W niniejszym projekcie skupimy się na czterech głównych, częściowo pokrywające się tematach:

 1. rozkład termiczny tetraoksanów i związków pokrewnych: optymalizacja i zakres
 2. synteza wysoce funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
 3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych polihydroksylowych makrolidów
 4. wykorzystanie opracowanej metodologii w syntezie funkcjonalizowanych eterów koronowych i aza-koronowych o różnej wielkości pierścieni.

Liczba stanowisk

1

Oferta

 • czas trwania stypendium – 1.10.2021 – 26.07.2024 z możliwością przedłużenia,
 • 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Bartłomiej Furman

tel.: 505871960

e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl

Wymagania

Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i posiadać praktyczne umiejętności laboratoryjne, analityczne jak również komunikatywną znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien być wysoce zmotywowany, dobrze zorganizowany i entuzjastyczny.

 

Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); termin składania dokumentów: do 25 września 2021r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na wydziale chemicznym lub kierunku pokrewnym o specjalizacji chemia organiczna lub dziedziny pokrewne

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Termin składania ofert

2021-09-25 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-10-08

Składanie ofert

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”

Tytuł/Nr projektu

„Synteza katalizatorów supramolekularnych inspirowanych enzymami”

NCN Maestro 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Opis zadań: Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant/ka będzie mieć możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/Synthia TM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.

Preferowany termin rozpoczęcia: 1 października 2021

Oferta

 • Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc (do kwietnia 2023 r.) oraz dodatkowo stypendium Szkoły Doktorskiej;
 • Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim;
 • Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej.

Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD)
 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze – staże naukowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • listy polecające i referencje od poprzednich pracodawców/opiekunów naukowych

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

13.09.2021 godz. 11:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik teoretyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie chemii teoretycznej oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia teoretyczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doświadczenie i zainteresowanie mechaniką kwantową i mechaniką molekularną;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej.

Termin składania ofert

31 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20 września 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Tytuł/Nr projektu

„Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Projekt Lider XI

Liczba stanowisk

1 (12 miesięcy)

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

W tym projekcie koncentrujemy się na racjonalnym projektowaniu i syntezie innowacyjnych architektur organicznych – nanografenów (składających się ze struktury D-π-A) o dodatniej lub ujemnej krzywiźnie Gaussa. Ponadto celem projektu jest opracowanie wydajnej i niedrogiej metodologii syntezy nanografenów. Duży nacisk zostanie położony na badanie korelacji pomiędzy strukturą elektronową nanografenów, a ich właściwościami fotofizycznymi, z wykorzystaniem podejścia teoretycznego (obliczenia DFT) oraz eksperymentalnego (NMR, UV-Vis-NIR, emisja, CV). Następnie zostaną przeprowadzone zaawansowane niskotemperaturowe pomiary fotofizyczne w celu zidentyfikowania związków o najwyższej fotoaktywności zarówno w roztworze, jak i w stanie stałym. Nanografeny zostaną wykorzystane do produkcji urządzeń TADF OLED oraz identyfikacji ich wydajności emisyjnej i stabilności.

Kluczowe obowiązki Kandydata obejmować będą:

 • Prowadzenie projektu syntetycznego.
 • Ocenę podstawowych właściwości optycznych otrzymanych zwiazków.
 • Przygotowywanie części eksperymentalnej opisu wyników i szkicu manuskryptu publikacji jak również raportów.
 • Opieka nad studentami studiów magisterskich i doktoranckich.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ok. 8000 zł (z kosztami pracodawcy) na okres 12 miesięcy

Benefity: prywatne ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie kart sportowych, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim na krótki okres czasu

Możliwości rozwoju zawodowego: praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej i materiałów funkcjonalnych

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawy fotofizyki
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • doświadczenie w syntezie organicznej
 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową
 • wiek poniżej 35 lat – wymaganie instytucji finansującej

Spotkanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się około 31 sierpnia, a Kandydat do zatrudnienia zostanie wybrany na podstawie życiorysu i dorobku naukowego.

Wymagane dokumenty

 • życiorys wraz z wykazem publikacji naukowych/listą przyznanych patentów
 • kopia dyplomu doktorskiego wraz z listą uzyskanych ocen
 • list motywacyjny
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (marcin.lindner@icho.edu.pl)

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

29.08.2021 do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.09.2021

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Marcin Lindner”

 

Opis zadań

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych (obliczenia kwantowo-mechaniczne) w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu:
Prof. Daniel Gryko
dtgryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Daniel Gryko”

Wymagania

 • chęć pracy przez okres 6 miesięcy
 • znajomość chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • stypendium 1750 PLN;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;

Termin składania ofert

2021.08.10 14:00

Opis zadań

 • praca nad indukownymi światłem czerwonym reakcjami tworzenia wiązań C-C
 • optymalizacja warunków reakcji
 • badanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.09.2021

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wykaz zaliczeń z ocenami
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia Kandydata
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: prof. Dorota Gryko

tel.: 22 343 20 51

e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Dorota Gryko”

Wymagania

Kompetencje wymagane:

 • student drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku chemia lub pokrewnym
 • zaliczone zajęcia z chemii organicznej
 • bardzo dobra znajomość chemii organicznej
 • dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie

Kompetencje pożądane:

 • znajomość technik: chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa

Kryteria oceny Kandydatów:

 • wiedza z chemii organicznej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium 2000 PLN miesięcznie przez 17 miesięcy

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • praca w ambitnym zespole,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • rozwój zawodowy w dziedzinie chemii organicznej,
 • praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny fotochemii,
 • możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w IChO PAN)

Termin składania ofert

2021-08-10 12:00

Tytuł/Nr projektu

Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu.

NCN MAESTRO 2018/30/A/ST5/00529

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Chemik syntetyk

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN „Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu” w zakresie syntezy oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Preferowany termin rozpoczęcia: 02.08.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN/miesiąc; praca w pełnym wymiarze; zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Benefity: dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Możliwości rozwoju zawodowego: publikowanie w czasopismach o wysokim IF, praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej

Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • bogate doświadczenie w syntezie;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • mobilność w karierze (staże naukowe, praca w przemyśle, zmiana profilu naukowego)
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Ocena Kandydatów nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji, prowadzonych projektów itp.
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wzór dostępny poniżej. 

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 lipca 2021 r.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotoelektrokatalitycznych;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotoelektrokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys Kandydata (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z wymaganymi dokumentami prosimy o złożenie (bądź przesłanie skanu) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonej pod adresem:

https:// www.icho.edu.pl/pliki_do_pobrania/dokumenty_regulaminy/dane_osobowe_klauzula.docx

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Katarzyna Rybicka-Jasińska

tel.: 22 343 2102

e-mail: katarzyna.rybickajasinska@icho.edu.pl

 

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788

e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Katarzyna Rybicka-Jasińska”

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zdolność do pracy w grupie.

Oferujemy

 • Stypendium 1100 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 10 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia 01.09.2021.

Termin składania ofert

2021-07-31 14:00

Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu.

Oferujemy

 • Pracę na pełen etat na stanowisku chemika w młodym i dynamicznym zespole;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Szkolenia;
 • Wynagrodzenie 4500 zł brutto.

Termin składania ofert

30 września 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R1

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego doktoranta, który dołączy do nowej, tętniącej życiem grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Stypendium 5,000 PLN/miesiąc, umowa na 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł magistra (lub równoważny) z chemii.
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

Nowe Architektury Molekularne do Eksploracji Rozszczepienia Stanu Singletowego

NCN SONATA 2020/39/D/ST4/00560

Liczba stanowisk

1

Profil zawodowy Kandydata

R2

Opis stanowiska

Poszukujemy zmotywowanego post-doca, który dołączy do nowej, dynamicznej grupy badawczej zajmującej się syntezą i badaniem nowatorskich optoelektronicznych materiałów organicznych.

Opis zadań: Do kluczowych obowiązków na tym stanowisku będzie należała synteza i analiza wielopierścieniowych materiałów na bazie węglowodorów, rozwiązywanie napotkanych problemów syntetycznych, tworzenie nowych pomysłów w ramach projektu, testowanie hipotez i analizowanie danych naukowych z różnych źródeł oraz regularne raportowanie postępów, zarządzanie projektem naukowym oraz zaangażowanie w administrację grupy badawczej.

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2021

Oferta

Warunki zatrudnienia: Pensja: 10,000 PLN/miesiąc (wraz z kosztami pracodawcy), umowa na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Benefity: pakiet prywatnej opieki medycznej

Możliwości rozwoju zawodowego: Podczas pracy na tym stanowisku zdobędziesz szerokie spektrum umiejętności niezbędnych zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Ponadto, będziesz mieć możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi dzięki kontaktom zawodowym Kierownika projektu.

Wymagania

 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnej
 • Praktyczne doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej.
 • Doskonała ogólna wiedza z zakresu chemii. Dobra znajomość fizycznej chemii organicznej i materiałoznawstwa będzie dodatkowym atutem.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w piśmie oraz w prezentacjach ustnych i wizualnych oraz umiejętność pisania raportów do publikacji w czasopismach naukowych.
 • Umiejętność pracy w zespole w środowisku laboratoryjnym oraz nadzorowania i edukowania młodszych współpracowników.
 • Chęć odegrania roli w utrzymaniu pracy laboratorium oraz udziału w obowiązkach grupowych.
 • Silna motywacja i mocne zaangażowanie się w badania.

Dodatkowe informacje

Kierownik projektu: dr Przemysław Gaweł
tel.: +48 22 343 2129
e-mail: pgawel@icho.edu.pl

Kryteria oceny Kandydatów

 • dorobek naukowy mierzony jakością i ilością publikacji naukowych lub przyznanych/zgłoszonych patentów
 • doświadczenie zawodowe Kandydata
 • kreatywność oraz samodzielność w prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdobyte nagrody lub wyróżnienia
 • opinie o Kandydacie zawarte w listach polecających
 • znajomość języka umożliwiająca pracę naukową

Wymagane dokumenty

 • życiorys Kandydata
 • dyplomy i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje, odbyte kursy, ukończone szkolenia itp.
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do osób rekomendacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu

Termin składania ofert

30 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 sierpnia 2021 r. 

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą mailową.

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)

Tytuł/Nr projektu

NCN SONATA: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”

Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert

26 lipca 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)

Tytuł/Nr projektu

NCBiR: Lider XI „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”

Opis zadań

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, o tytule: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, w szczególności: syntezie i oczyszczaniu związków pośrednich oraz docelowych struktur przewidzianych w ramach projektu.

Dodatkowe Informacje

Kierownik projektu: Dr Marcin Lindner
tel.: 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną.

Warunki zatrudnienia

 • Stypendium: 1000 PLN miesięcznie;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesiący;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 15:03.2021.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia.

Termin składania ofert

26 lutego 2021 r. do godziny 14:00

Adres do składania ofert

Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)