Dla Szkół i Studentów

Dla Studentów

Instytut zaprasza do współpracy studentów kierunków chemicznych i pokrewnych.

Oferujemy:

 • płatne staże finansowane ze środków grantowych lub subwencji Instytutu
 • możliwość odbycia obowiązkowych praktyk studenckich
 • możliwość realizacji prac dyplomowych we współpracy z uczelniami – prace inżynierskie/licencjackie oraz prace magisterskie

Poszukujemy:

 • Studentów i Studentek kierunków chemicznych i pokrewnych (biotechnologia, farmacja, inżynieria chemiczna, itp.), studiów I i II stopnia
 • Osób zainteresowanych chemią organiczną, ambitnych i chętnych do podejmowania naukowych wyzwań
 • Osób znających język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej, sporządzanie raportów i przygotowywanie prezentacji naukowych

Zapewniamy:

 • Indywidualną opiekę doświadczonego naukowca – poza spotkaniami z Mentorem (Kierownik Zespołu), każdym Stażystą/tką zajmuje się Doktorant/tka lub osoba ze stopniem doktora
 • Możliwość udziału w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych
 • Możliwość współpracy z zagranicznymi ośrodkami w ramach prowadzonych projektów, współautorstwo publikacji naukowych będących efektem pracy Stażysty/tki
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, możliwość zdobywania umiejętności praktycznych związanych z jej obsługą
 • Możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć dydaktycznych na uczelni
 • Możliwość kontynuowania kariery naukowej w IChO PAN w ramach Szkoły Doktorskiej

Pytania o możliwość realizowania praktyk i współpracy naukowej prosimy przesyłać bezpośrednio do Kierowników Zespołów naukowych Instytutu.

Sprawy praktyk koordynuje dr hab. Zbigniew Pakulski, prof. IChO PAN zbigniew.pakulski@icho.edu.pl

Dla Szkół

Instytut organizuje warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zastanawiają się nad wyborem studiów na kierunkach: chemia, biotechnologia i pokrewne. Zajęcia prowadzone są w laboratoriach w okresach przypadających na czas ferii i wakacji.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych zapoznają się z podstawowymi metodami syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków chemicznych oraz poznają specyfikę pracy laboratoryjnej pod opieką doświadczonych opiekunów merytorycznych.

Kontakt:
dr hab. Zbigniew Pakulski, prof. IChO PAN
zbigniew.pakulski@icho.edu.pl

Opiekę nad warsztatami dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci sprawuje:
dr Katarzyna Rybicka-Jasińska
katarzyna.rybicka-jasinska@icho.edu.pl

Szkolenia dla nauczycieli

Instytut prowadzi szkolenia branżowe dla nauczycieli chemii w szkołach ponadpodstawowych. Szkolenie prowadzone jest online i obejmuje 10 godzin lekcyjnych podzielonych na 5 spotkań.

 • Budowa cząsteczek związków organicznych i metody jej badania

Temat szkolenia: przedstawienie w sposób popularny współczesnych poglądów na budowę cząsteczek związków organicznych, zależności pomiędzy tą budową a właściwościami fizycznymi i chemicznymi związków organicznych oraz metody analizy związków organicznych. Plan szkolenia

Harmonogram:

11.04.2022 – godz. 15:00
13.04.2022 – godz. 15:00
04.05.2022 – godz. 15:00
06.06.2022 – godz. 15:00
08.06.2022 – godz. 15:00

Szkolenie jest bezpłatne. Link do szkolenia zostanie rozesłany do osób zarejestrowanych. Rejestracji należy dokonać  w terminie do 8 kwietnia 2022 r. włącznie, pod adresem: ewa.kurach@icho.edu.pl (dane: imię, nazwisko, adres e-mail, instytucja/szkoła, tytuł maila powinien zawierać: Szkolenie dla nauczycieli oraz nazwiska uczestników).

 • Współczesna synteza organiczna – jakie są granice naszych możliwości?

Temat szkolenia: przedstawienie możliwości współczesnej syntezy organicznej i jej wykorzystania w praktyce. Plan szkolenia

Kontakt:
prof. dr hab. Witold Danikiewicz
witold.danikiewicz@icho.edu.pl