Postępowania habilitacyjne

Procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przez Radę Naukową IChO PAN: