Wyróżnienie HR

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk bierz udział w europejskiej inicjatywie Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R – Strategia rozwoju HR dla naukowców. Celem strategii HR jest nieustanne poprawianie warunków zatrudniania i rekrutacji naukowców, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Komisję Europejską w dokumentach Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytucjom, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w Karcie i Kodeksie, Komisja Europejska przyznaje prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research.

Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk wyróżnienie HR Excellence in Research 24 lipca 2017 roku.

Etapy wdrażania Strategii HR dla naukowców w IChO PAN

Wdrażanie strategii HR dla naukowców odbywa się w kilku etapach i jest procesem wymagającym ciągłego doskonalenia. Instytut Chemii Organicznej PAN przystąpił do inicjatywy w listopadzie 2016 roku, wraz z podpisaniem przez Dyrektora Instytutu deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu. W pierwszej fazie (Initial Phase) w Instytucie przeprowadzona została analiza wewnętrzna (Gap Analysis), w której określono zgodność obowiązujących zasad i praktyk z postanowieniami Karty i Kodeksu. Na podstawie przeprowadzonej analizy określono Plan Działania na lata 2017-2019, którego celem było dostosowanie wewnętrznych regulacji do wymagań Komisji Europejskiej. Przedstawiony przez Instytut Plan Działania został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, a faza wstępna zakończona została przyznaniem IChO PAN wyróżnienia HR Excellence in Research.

W fazie wdrażania Strategii HR (Implementation Phase) IChO PAN konsekwentnie realizował przyjęty Plan Działania wprowadzając niezbędne zmiany oraz dostosowując warunki zatrudnienia naukowców do europejskich standardów. Większość zaproponowanych działań została zrealizowana, a część realizowana będzie w sposób ciągły. Ten etap zakończony został w 2019 roku, kiedy Komisja Europejska, na podstawie sporządzonego raportu śródokresowego oceniła dotychczasowe działania podjęte przez Instytut.

Obecnie, IChO PAN znajduje się w fazie odnowienia (Renewal Phase), której celem jest wzmocnienie wdrożonych zmian oraz dalsza poprawa funkcjonowania naszej instytucji. Ten etap zakończony zostanie w 2023 roku, kiedy eksperci z Komisji Europejskiej ocenią postępy Instytutu we wdrażaniu strategii HR.

Wdrażanie Strategii HR jest procesem ciągłym, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwa Grupa Robocza powołana przez Dyrektora Instytutu. Skład grupy roboczej zmienia się w zależności od zmian personalnych w Instytucie. Działania Grupy Roboczej są nadzorowane przez Komitet Sterujący złożony z Dyrekcji IChO PAN.

Warunki pracy w IChO PAN

Zgodnie z przyjętą Strategią HR dla naukowców, Instytut Chemii Organicznej dokłada wszelkich starań, aby warunki pracy w naszej instytucji odpowiadały europejskim standardom. Naukowcy mają dużą swobodę wyboru tematyki badawczej z zakresu szeroko pojętej chemii organicznej, a swoje badania mogą prowadzić korzystając z najlepszej infrastruktury badawczej. Instytut zapewnia atrakcyjne warunki zatrudnienia, elastyczne godziny pracy, a także dostęp do różnego rodzaju benefitów. Doktoranci mogą również korzystać z zakwaterowania w Hotelu Doktoranckim znajdującym się na terenie IChO PAN.

Naukowcy pracujący w IChO PAN prowadząc badania naukowe przestrzegają najwyższych standardów etycznych oraz prezentują wysoki poziom profesjonalizmu. Instytut aktywnie wspiera i zachęca pracowników do nieustannego rozwoju zawodowego, w tym zdobywania finansowania na projekty badawcze, publikowania w najlepszych międzynarodowych czasopismach czy rozwijania kariery naukowej. Młodzi naukowcy posiadający tytuł doktora mogą tworzyć w IChO PAN swoje zespoły badawcze co pozwala im budować swoją pozycję w świecie naukowym. Wszyscy pracownicy mają również dostęp do wewnętrznych szkoleń i warsztatów dotyczących między innymi kompetencji miękkich czy komercjalizacji wyników badań naukowych.

Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej PAN z dużymi sukcesami aplikują o granty badawcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Instytut prowadzi liczne współprace z naukowcami z całego świata, a wybitni chemicy regularnie wygłaszają wykłady gościnne w naszej placówce. IChO PAN angażuje się także w upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie uczestnicząc w festiwalach nauki czy prowadząc wykłady dla warszawskich liceów.

Proces rekrutacji w IChO PAN

Procesy rekrutacyjne w Instytucie Chemii Organicznej PAN prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką otwartej, przejrzystej i opartej na osiągnięciach rekrutacji. Wszystkie rekrutacje odbywają się na podstawie otwartych konkursów prowadzonych przez specjalnie powołane Komisje Rekrutacyjne. Komisje Rekrutacyjne są bezstronne i zapewniają różnorodność pod względem płci oraz doświadczenia zawodowego. Kandydaci oceniani są według przyjętych kryteriów, z uwzględnieniem ich dorobku naukowego, doświadczenia, mobilności czy kreatywności w prowadzeniu badań naukowych. W ocenie kandydata ocenia się przede wszystkim jakość dokonań naukowych, uwzględniając ewentualne przerwy w karierze zawodowej czy mobilność pomiędzy różnymi dziedzinami i sektorami gospodarki.

Więcej informacji: