Kierownik zespołu
Dr hab. Magdalena Zimnicka

Publikacje

H. Butkiewicz, S. Kosiorek, V. Sashuk, M. Zimnicka, O. Danylyuk, „Inclusion of Pentamidine in Carboxylated Pillar[5]arene: Late Sequential Crystallization and Diversity of Host–Guest Interactions”, Cryst. Growth Des.

M. Ceborska, K. Dąbrowa, J. Cędrowski, M. Zimnicka, „Hydrogen-bonded supramolecular assemblies of folic acid with simple hexoses”, J. Mol. Struct.

Tematyka badań

  • Właściwości strukturalne (trójwymiarowy kształt, rozróżnienie konformacyjne, badania stabilności, właściwości termochemiczne) małych i średnich cząsteczek i ich niekowalencyjnych związków w fazie gazowej badane metodami spektrometrii mas i metodami z sprzężonymi (spektrometria ruchliwości jonów, IM-MS).
  • Zależności między właściwościami strukturalnymi cząsteczek i układów supramolekularnych w roztworze i fazie gazowej.
  • Zastosowanie obliczeń teoretycznych do opisu właściwości termochemicznych i strukturalnych cząsteczek i ich niekowalencyjnych związków.