Kierownik zespołu
Dr hab. Michał Michalak

NCN SONATA BIS 2017/26/E/ST5/00510
„Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych”

Publikacje

A. Gornowicz, W. Szymanowski, K. Bielawski, Z. Kałuża, O. Michalak, A. Bielawska, „Mucin 1 as a Molecular Target of a Novel Diisoquinoline Derivative Combined with Anti-MUC1 Antibody in AGS Gastric Cancer Cells”, Molecules

M. Michalak, B. Bisek, M. Nowacki, M. Górecki, „Base-Catalyzed, Solvent-Free Synthesis of Rigid V-Shaped Epoxydibenzo[b,f][1,5]diazocines”, J. Org. Chem

P. Baczewska,K. Śniady, W. Kośnik, M. Michalak, „Acenaphthene-Based N-Heterocyclic Carbene Metal Complexes: Synthesis and Application in Catalysis”, Catalysts

I. Misztalewska-Turkowicz, K. H. Markiewicz, M. Michalak, A. Z. Wilczewska, „NHC-copper complexes immobilized on magnetic nanoparticles: Synthesis and catalytic activity in the CuAAC reactions”, J. Catal.

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, „Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of β-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

P. Horeglad, M. Cybularczyk, A. Litwińska, A. M. Dąbrowska, M. Dranka, G. Z. Żukowska, M. Urbańczyk, M. Michalak, „Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides”, Polymer Chemistry

P. Czerwiński, E. Molga, L. Cavallo, A. Poater, M. Michalak, „NHC–Copper(I) Halide-Catalyzed Direct Alkynylation of Trifluoromethyl Ketones on Water”, Chem. Eur. J.

Dokumenty

Tematyka badań

  • Synteza fluorowanych alkoholi propargilowych i fluorowanych azaheterocykli w wyniku bezpośredniego katalitycznego alkynylowania na wodzie, katalizowanego katalizowanego N-heterocyklicznymi karbenowymi kompleksami miedzi(I);
  • Immobilizacja N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów miedzi(I) na magnetycznych nanocząstkach i ich zastosowanie w syntezie związków heterocyklicznych;
  • Nowe chiralne N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota(I) I złota(III)  i ich zastosowanie w enancjoselektywnej katalizie;
  • Nowe fluorowane analogi zasady Trögera ¬–dibenzo[b,f]diazocyny;