Kierownik zespołu
Dr hab. Michał Michalak

Adiunkci
Dr hab. Zbigniew Kałuża

Doktoranci
Mgr inż. Katarzyna Śniady
Mgr Paulina Baczewska
Mgr inż. Wojciech Depa

Byli członkowie
Magdalena Dolna
Paweł Czerwiński
Bartosz Bisek

SONATA BIS – (2017/26/E/ST5/00510) Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Publikacje

A. Gornowicz, W. Szymanowski, K. Bielawski, Z. Kałuża, O. Michalak, A. Bielawska, „Mucin 1 as a Molecular Target of a Novel Diisoquinoline Derivative Combined with Anti-MUC1 Antibody in AGS Gastric Cancer Cells”, Molecules

M. Michalak, B. Bisek, M. Nowacki, M. Górecki, „Base-Catalyzed, Solvent-Free Synthesis of Rigid V-Shaped Epoxydibenzo[b,f][1,5]diazocines”, J. Org. Chem

P. Baczewska,K. Śniady, W. Kośnik, M. Michalak, „Acenaphthene-Based N-Heterocyclic Carbene Metal Complexes: Synthesis and Application in Catalysis”, Catalysts

I. Misztalewska-Turkowicz, K. H. Markiewicz, M. Michalak, A. Z. Wilczewska, „NHC-copper complexes immobilized on magnetic nanoparticles: Synthesis and catalytic activity in the CuAAC reactions”, J. Catal.

K. Wolosewicz, M. Michalak, J. Adamek, B. Furman, „Studies on the Enantioselective Kinugasa Reaction: Efficient Synthesis of β-Lactams Catalyzed by N-PINAP/CuX Complexes”, Eur. J. Org. Chem.

P. Horeglad, M. Cybularczyk, A. Litwińska, A. M. Dąbrowska, M. Dranka, G. Z. Żukowska, M. Urbańczyk, M. Michalak, „Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides”, Polymer Chemistry

P. Czerwiński, E. Molga, L. Cavallo, A. Poater, M. Michalak, „NHC–Copper(I) Halide-Catalyzed Direct Alkynylation of Trifluoromethyl Ketones on Water”, Chem. Eur. J.

Dokumenty

Tematyka badań

  • Synteza fluorowanych alkoholi propargilowych i fluorowanych azaheterocykli w wyniku bezpośredniego katalitycznego alkynylowania na wodzie, katalizowanego katalizowanego N-heterocyklicznymi karbenowymi kompleksami miedzi(I);
  • Immobilizacja N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów miedzi(I) na magnetycznych nanocząstkach i ich zastosowanie w syntezie związków heterocyklicznych;
  • Nowe chiralne N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota(I) I złota(III)  i ich zastosowanie w enancjoselektywnej katalizie;
  • Nowe fluorowane analogi zasady Trögera ¬–dibenzo[b,f]diazocyny;