Deklaracja dostępności Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ocenę dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-01.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe Instytutu Chemii Organicznej PAN:

M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
Tel: 22 343 23 20
e-mail: icho-s@icho.edu.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Rybicki, e-mail: pawel.rybicki@icho.edu.pl, telefon 22-343-24-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Adres: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
E-mail: sekretariat@icho.edu.pl
Telefon: 22 343-23-21

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Informacja na temat dostępności architektonicznej budynków Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie (ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa) ze wskazaniem możliwych utrudnień w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami.

Podmiot naukowy pod nazwą Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, zlokalizowany jest w Warszawie ul. Kasprzaka 44/52 w dwóch budynkach połączonych ściśle ze sobą (stałymi łącznikami) oraz budynku mieszczącym administrację z salą konferencyjną i przyległym do niego budynku hotelu doktoranckiego. Biblioteka oraz aula wykładowa znajdują się w budynku współdzielonym z Instytutem Chemii Fizycznej PAN. Są to budynki znajdujące się w bardzo bliskiej odległości.

Wejście główne na teren Instytutu znajduje się w budynku należącym do IChF PAN od strony ul. Kasprzaka na parterze bez żadnych schodów. Wejście zapewnia swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Dodatkowo znajduje się tam obsługa recepcyjna.

Kompleks budynków laboratoryjnych zlokalizowany jest na różnych poziomach (przyziemie, parter i  piętro) połączonych ze sobą windami, platformą schodową i schodami. Wejście podstawowe do budynków laboratoryjnych znajduje się na parterze, ze stopniami oraz platformą schodową. Wejścia dodatkowe znajdują się na końcach budynków laboratoryjnych służące również jako wyjścia awaryjne; jedno ze schodami lub windą, następne na poziomie zero z trzema schodkami. Przy wejściu podstawowym znajduje się recepcja.

Z wejścia głównego do Instytutu można dostać się do biblioteki a schodami na aulę wykładową która jest na piętrze. Aby dostać się pieszo do kompleksu laboratoryjnego należy przejść na zewnątrz 150 m ciągiem pieszym bez różnic poziomów. Aby dostać się pieszo do budynku administracyjnego i sali konferencyjnej należy przejść na zewnątrz 50 m ciągiem pieszym. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd. Sala konferencyjna znajduje się na parterze, bez żadnych schodów. Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym znajdują się na piętrze. W budynku administracyjnym na parterze znajduje się toaleta, nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja poszczególnych laboratoriów na piętrach jest jednopoziomowa.

Istnieje możliwość wjazdu samochodem na teren Instytutu bramą od strony ul. Płockiej po uprzednim kontakcie z pracownikiem znajdującej się przy wjeździe portierni. Na parkingu dla interesantów są wydzielone i oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne miejsce postojowe jest wydzielone na tyłach budynku administracyjnego na parkingu wewnętrznym.

Dojazd do siedziby: w odległości około 200 m od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy portierni przy wejściu głównym.

Obsługa osób słabo słyszących – brak możliwości obsługo osób słabo słyszących/nie słyszących w języku migowym.

Istnieje możliwość wejścia na teren Instytutu z psem asystującym

Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami

Odległość między głównym wejściem do Instytutu, a wejściami do kompleksu laboratoryjnego oraz administracyjnego może stanowić ewentualną niedogodność około 150-200 m.

Utrudniony dostęp do auli wykładowej oraz biur w budynku administracyjnym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Do auli i biur można się dostać korzystając ze schodów wewnętrznych.

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.