Kierownik zespołu
Dr hab. Wojciech Chaładaj

Doktoranci
Mgr Aleksandra Błocka
Mgr Bartosz Bisek
Mgr Beata Gatlik
Mgr inż Aleksandra Sosnowska
Mgr Prachi Shah

OPUS 11 NCN (2016/21/B/ST5/03178) – Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów

SONATA BIS 6 NCN (2016/22/E/ST5/00537) – Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Publikacje

W. Chaładaj, A. Kołodziejczyk, S. Domański, „Gold(I)-Catalyzed Conia-ene Cyclization of Internal ϵ-Acetylenic β-Ketoesters under High Pressure.”, ChemCatChem

S. Domański, O. Staszewska-Krajewska, W. Chaładaj, Pd-Catalyzed Carbonylative Carboperfluoroalkylation of Alkynes. „Through-Space 13C–19F Coupling as a Probe for Configuration Assignment of Fluoroalkyl-Substituted Olefins.”, J. Org. Chem.

M. Białkowska, W. Chaładaj, I. Deperasińska, A. Drzewiecka-Antonik, A. E. Koziol, A. Makarewicz, B. Kozankiewicz, „Single molecules of terrylene in di-substituted naphthalenes crystallizing in the herringbone pattern.”, RSC Adv.

Tematyka badań

  • Poszukiwanie nowych, katalizowanych palladem, multikomponentowych przemian alkinów, umożliwiających uzyskanie złożonych cząsteczek docelowych bezpośrednie z prostych bloków budulcowych.
  • Rozwój metod fluoroalkilowania związków organicznych, zwłaszcza poprzez katalizę tandemową lub sekwencyjną
  • Rozwój reakcji tandemowych obejmujących addycje do alkinów i nastepczą funkcjonalizację poprzez sprzęganie krzyżowe
  • Badanie mechanizmów reakcji katalizowanych metalami przejściowymi