Artykuł zespołu prof. Doroty Gryko w prestiżowym czasopiśmie Journal of The American Chemical Society

7 czerwca 2021

Zastosowanie podwójnego układu katalitycznego Co/Ni pozwala na regioselektywne otwieranie epoksydów halogenkami arylowymi prowadzące do wysoce sfunkcjonalizowanych alkoholi II-rzędowych. Związki te mogą być otrzymywane z epoksydów zarówno alifatycznych i aromatycznych. Co ciekawe, również epoksydy cykliczne i dipodstawione są dogodnymi substratami, mimo że ich energia aktywacji jest znacznie wyższa w porównaniu do monopodstawionych substratów. Ze względu na łagodne warunki prowadzenia reakcji, metoda ta wykazuje również wysoką tolerancję grup funkcyjnych.

Tylko jednoczesne zastosowanie obu katalizatorów: witaminy B12 i kompleksu niklu zapewnia pożądaną wysoką regioselektywność w elektrofilowych reakcjach sprzęgania. Kluczowym etapem opracowanej metody jest otwarcie silnie naprężonego pierścienia epoksydu przez nukleofilowy kompleks Co(I) od strony mniej zatłoczonej sterycznie, co w efekcie prowadzi do powstawania produktów liniowych.

Opracowana przez zespół prof. Gryko metodologia zapewnia dostęp do alkoholi II-rzędowych, które są cennymi reagentami stosowanymi w chemii syntetycznej i medycznej.

Artykuł: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c00659