Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół VIII

Zespół VIII

Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna

Kierownik:

Prof. dr hab. Janusz Jurczak
e-mail: janusz.jurczak@icho.edu.pl

Doktorat, 1970 Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, 1971-1972 prof. V. Prelog w ETH Zurich, Szwajcaria
Habilitacja, 1979 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 1988 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor zwyczajny, 1989 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor zwyczajny, 1991 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, 1991
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 2004
Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 2002
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 2009
Członek Towarzystw Chemicznych: Polskiego, Amerykańskiego, Szwajcarskiego
Członek Amerykańskiego Zrzeszenia dla Rozwoju Nauki
Zastępca Sekretarza Wydziału III PAN (Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych), 1991-1993
Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN, 2003-2006
Członek Prezydium PAN, 2007-2011
Przewodniczący Wydziału III PAN (Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych), 2007-2010
Przewodniczący Rady Naukowej IChO PAN, 1993-2012
Nagroda Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN, 1980
Medal Stanisława Kostaneckiego PTChem, 1989
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe, 1997
Nagroda Naukowa im. Wojciecha Świętosławskiego UW, 1999
Nagroda im. Marii i Piotra Curie Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, 2000
Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za Wybitny Dorobek Naukowy, 2011
Nagroda Dydaktyczna im. Arkadiusza Piekary UW, 2012
Medal Jędrzeja Śniadeckiego PTChem, 2013
Medal im. prof. Wojciecha Świętosławskiego SITPChem, 2014


Skład Zespołu:

Asystenci:

dr Kajetan Dąbrowa, dr Jarosław Granda, dr Paweł Stępniak

Chemicy:

Wiktor Ignacak

Asystenci/Doktoranci:

Agnieszka Cholewiak, Dawid Lichosyt, Patryk Niedbała, Grzegorz Pikus

Doktoranci:

Sylwester Domański


Tematyka badań:

W zespole prowadzone są badania w dwóch nurtach: chemii supramolekularnej i syntezie asymetrycznej.

W obszarze chemii supramolekularnej głównym kierunkiem jest projektowanie nowego typu makrocyklicznych i łańcuchowych receptorów molekularnych, zdolnych do selektywnego kompleksowania anionów; prowadzone są prace zmierzające do opracowania efektywnych metod ich syntezy, określenia związków pomiędzy ich strukturą a właściwościami kompleksotwórczymi oraz wskazanie kierunków ich potencjalnych zastosowań praktycznych. Ponadto rozwijane są syntezy wykorzystujące metody Dynamicznej Chemii Kombinatoryjnej.

W dziedzinie syntezy asymetrycznej główny nacisk położony jest na rozwój enancjoselektywnych reakcji z udziałem związków karbonylowych, katalizowanych chiralnymi kompleksami metali przejściowych, a także pochodnymi cukrów (organokataliza).

W obu tych dziedzinach szeroko stosowana jest technika wysokociśnieniowa.


Wybrane publikacje naukowe:

 1. Ulatowski F., Jurczak J., J.Org.Chem., 2015, 80, 4235, „Chiral Recognition of Carboxylates by a Static Library of Thiourea Receptors with Amino Acid Arms”.
 2. Dąbrowa K., Niedbała P., Jurczak J., Chem. Comm. 2014, 50, 15748, „Anion-tunable control of thermal Z -> E isomerisation in basic azobenzene receptors”.
 3. Granda J.M., Staszewska-Krajewska O., Jurczak J., Chem. Eur. J. 2014, 20, 12790, „Bispyrrolylbenzene Anion Receptor: From Supramolecular Switch to Molecular Logic Gate”.
 4. Granda J.M., Jurczak J., Org. Lett. 2013, 15, 4730, „Sweet Anion Receptors: Recognition of Chiral Carboxylate Anions by D-Glucuronic-Acid-Decorated Diindolylmethane”.
 5. Dąbrowa K., Pawlak M., Duszewski P., Jurczak J., Org. Lett., 2012, 14, 6298, „Unclosed Cryptands: A Point of Departure for Developing Potent Neutral Anion Receptors”.
 6. Majer J., Kwiatkowski P., Jurczak J., Org. Lett., 2011, 13, 5944, „Enantioselective Friedel-Crafts Reaction of Acylpyrroles with Glyoxylates Catalyzed by BINOL-Ti(IV) Complexes”.
 7. Chaładaj W., Kowalczyk R., Jurczak J., J. Org. Chem., 2010, 75, 1740, „Enantioselective Construction of Cis-2,6-Disubstituted Dihydropyrans: Total Synthesis of (-)-Centrolobine”.
 8. Dydio P., Zieliński T., Jurczak J., Org. Lett. 2010, 12, 1076, „7,7'-Diureido-2,2'-diindolylmethanes: Anion Receptors Effective in a Highly Competitive Solvent, Methanol”.
 9. Chaładaj W., Jurczak J., Chem. Commun. 2009, 6747, „Origin of the asymmetric induction in metallosalen-catalyzed reactions of aldehydes”.
 10. Weseliński Ł., Stępniak P., Jurczak J., Synlett 2009, 2261, „Hybrid diamines derived from 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine and alpha-amino acids as organocatalysts for 1,3-dipolar cycloaddition of aromatic nitrones to (E)-crotonaldehyde”.
 11. Majer J., Kwiatkowski P., Jurczak J., Org.Lett. 2009, 11, 4636, „Highly enantioselective Friedel-Crafts reaction of thiophenes with glyoxylates: Formal synthesis of duloxetine”.
 12. Dydio P., Zieliński T., Jurczak J., Chem. Commun. 2009, 4560, „Anion receptors based on 7,7'-diamido-2,2'-diindolylmethane”.
 13. Dydio P., Zieliński T., Jurczak J., J. Org. Chem. 2009, 74, 1525, „Bishydrazide derivatives of isoindoline as simple anion receptors”.
 14. Kowalczyk R., Kwiatkowski P., Skarżewski J., Jurczak J., J. Org. Chem. 2009, 74, 753, „Enantioselective nitroaldol reaction catalyzed by sterically modified salen-chromium complexes”.
 15. Ziach K., Jurczak J., Org. Lett. 2008, 10, 5159, „Controlling and measuring the equilibration of dynamic combinatorial libraries of imines”.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej