Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół V

Zespół V

Dynamika molekularna w spektroskopii NMR. Oddziaływania molekularne

Kierownik:

Prof. dr hab. Sławomir Szymański
e-mail: slawomir.szymanski@icho.edu.pl

Doktorat: 1975, Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski: 1981-1982, Uniwersytet Monachijski, stypendium Fundacji Humboldta
Habilitacja: 1989, Uniwersytet Wrocławski
Profesor tytularny, 2004
Staże naukowe: 1995, 1997, Instytut Maxa Plancka Badań Medycznych, Heidelberg

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1978
Nagroda Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN, 1981Prof. dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
Profesor emerytowany od lipca 2014 r.
e-mail: bohdan.korybut-daszkiewicz@icho.edu.pl; bohdankd@gmail.com

Doktorat: 1972, Instytut Chemii Organicznej PAN
Habilitacja: 1992, Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny: 2009
1970-1971 UNESCO Fellow, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japonia
1977-1978 Visiting Research Associate, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA
1985-1988 Research Fellow, Research School of Chemistry, Australian National University, Canberra, ACT, Australia
Profesor nadzwyczajny: 2003, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Profesor zwyczajny: 2010-2014, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Staż naukowy: 1970-1971, UNESCO Fellow, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japonia;
1977-1978, Visiting Research Associate, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA;
1985-1988, Research Fellow, Research School of Chemistry, Australian National University, Canberra, ACT, Australia.


Skład Zespołu:


Profesorowie:
Michał Witanowski (profesor emerytowany)

Osoby realizujące samodzielne tematyki badawcze:
dr Jarosław Kowalski (adiunkt)

Asystenci
dr inż. Karolina Tomczyk

Chemicy:
dr inż. Mateusz Woźny
mgr Catalina Wiśniewska

Doktoranci:
mgr Artur Szupiluk


Tematyka badań:

1. Teoretyczne i eksperymentalne badania dynamiki molekularnej obserwowalnej w spektroskopii NMR – w kształcie linii rezonansowych oraz przebiegach jądrowej relaksacji spinowej. Zjawiska kwantowe w dynamice molekularnej w fazach skondensowanych, ze szczególnym uwzględnieniem efektu tłumionej rotacji kwantowej – zjawiska opisanego przez nas teoretycznie a następnie zaobserwowanego w widmach NMR protonów grup metylowych w kryształach molekularnych i w roztworach.

2. Projektowanie, synteza i badania strukturalne związków azamakro-cyklicznych funkcjonujących jako receptory molekularne zdolne do jedno-czesnego wiązania jonów metali przejściowych i cząsteczek organicznych. Konstrukcja urządzeń molekularnych zawierających skoordynowane jony metali przejściowych jako centra redoks-aktywne.


Wybrane publikacje naukowe i zrealizowane projekty badawcze:

Do pobrania: Publikacje i Projekty Badawcze Zespółu V »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej