Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół II / Zespół IIC

Zespół IIC


Kierownik:

Dr Bartosz Zambroń
e-mail: bartosz.zambron@icho.edu.pl

Doktorat: 2011, Instytut Chemii Organicznej PAN, „Reakcje alkilowania nukleofilowych arenów 4-acyloksy-azetydynonami” (promotor: prof. Marek Chmielewski)
Staże podoktorskie: a) Uniwersytet Jagielloński, Kraków (prof. Jacek Młynarski), 2010; b) EPLF, Lozanna (prof. Pierre Vogel), 2011-2013 (Stypendium Sciex-NMSch na prowadzenie badań naukowych w Szwajcarii).Skład zespołu:

Urszula Klimczak


Tematyka badań:

Prowadzone przez nas badania skupiają się na zastosowaniu łatwo dostępnych nieracemicznych azetydyn-2-onów (β-laktamów) w stereokontrolowanej syntezie użytecznych pochodnych niezawierających fragmentu β-laktamowego (tzw. β-Lactam Synthon Method). Aktualnie badane są reakcje aktywnych N-tosylo-4-winylo- oraz N-tosylo-4-acetyleno- azetydyn-2-onów z aldehydami oraz iminami w obecności InI i katalitycznych ilości Pd(PPh3). Produktami tych reakcji są częściowo zabezpieczone nieracemiczne 1,3- lub 1,5- diole i aminoalkohole oraz amino- i hydroksy- alleny, które mogą zostać łatwo i selektywnie przekształcone w szereg pochodnych cyklicznych i liniowych na drodze prostych, znanych reakcji. Opracowana metodologia jest wykorzystywana do syntezy wybranych związków naturalnych i strukturalnych analogów.


Granty i publikacje:

Prowadzone badania są finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus (grant nr HOMING PLUS/2013-8/14)


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej