Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Zespoły Naukowe / Zespół XVI

Zespół XVI

Powrót »


Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej


Tematyka badań:

Główne zainteresowania naukowe zespołu dotyczą zastosowań spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej. Szczególny nacisk jest położony na magnetyczny rezonans jądrowy heteroatomów w fazie ciekłej i stałej (13C, 14N, 15N, 17O, 77Se MRJ; 13C i 15N CPMAS MRJ). Serwisowa część zespołu zajmuje się pomiarami MRJ dla innych grup badawczych, zarówno z Instytutu jak i z innych ośrodków. W chwili obecnej pracownia wyposażona jest w pięć spektrometrów (VarianGemini 200 BB, VarianMercury 400, Varian S 500, Varian S 600 i Bruker DRX 500 Avance) i jest w stanie wykonać większość pomiarów MRJ w fazie ciekłej i stałej.

Obecnie w zespole realizowane są następujące tematy:

- badanie oddziaływań pomiędzy ligandami organicznymi i metalami przejściowymi metodami spektroskopii MRJ oraz badanie nowych odczynników przesunięcia chemicznego i problemów związanych z rozpoznaniem chiralnym MRJ. Obecna tematyka prac obejmuje badanie kompleksów dimerycznych soli rodu(II) z chiralnymi ligandami z atomami azotu, tlenu i siarki, kompleksów z ligandami wielofunkcyjnymi takimi jak aminokwasy i ich pochodne, oraz polimerów koordynacyjnych dimerycznych soli rodu i ligandów organicznych. Oprócz badań spektroskopowych w zespole prowadzi się prace nad modelowaniem struktur adduktów metodami DFT orz obliczaniem ich parametrów MRJ.

- badanie wiązań wodorowych i równowag tautomerycznych metodą różnych technik MRJ, głównie 1H, 13C, 17O i 15N MRJ, w fazie ciekłej i stałej. Szczególna uwaga jest poświęcona gąbkom protonowym oraz zasadom Schiffa i Mannicha z grupą hydroksylową. Ostatnie badania dotyczyły kompleksów metali przejściowych (NiII, ZnII, CdII) z tymi zasadami.

- pomiary sprzężeń skalarnych J(13C-13C) w cząsteczkach organicznych i zastosowanie tych danych w ustalaniu struktury związków organicznych. Tematyka obejmuje badanie enaminoketonów i ich tioanalogów, pomiary sprzężeń J(13C-13C) w niskich temperaturach oraz obliczenia przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia J(13C-13C) metodami DFT.


Wybrane publikacje naukowe:

1. W. Bocian, J. Jaźwiński, A. SadlejMagnetic Resonance in Chemistry, 2008, 46, 156, “1H, 13C, and 15N NMR studies on adducts formation of rhodium(II) tetraacylates with some azoles in CDCl3 solution”

2. J. Jaźwiński, A. Sadlej, Tetrahedron-Asymmetry, 2009, 20, 2331, “Studies on the configuration of nitrogenous stereogenic centres in adducts of rhodium(II) tetraacylates with chiral amines: the application of 1H and 13C NMR spectroscopy”

3. P. Cmoch, J. Jaźwiński, Journal of Molecular Structure, 2009, 919, 348, “NMR studies on interaction of rhodium(II) tetratrifluoroacetate with the ligands containing nitrile, isonitrile, isothiocyanate or isocyanate functional groups”

4. R. Głaszczka, J. Jaźwiński, B. Kamieński, M. Kamińska, Tetrahedron: Asymmetry, 2010, 21, 2346 “Adducts of rhodium(II) tetraacylates with methionine and its derivatives: 1H and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy and chiral recognition”

5. J. Jaźwiński, A. Sadlej, D. Krajewski, B. Kamieński, Tetrahedron: Asymmetry, 2011, 22, 955, "Complexation of N- and C-substituted racemic aziridines with rhodium(II) tetraacylates in solution: 1H, 13C and 15N nuclear magnetic resonance spectroscopy"

6. G. Leniec, S. M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, Solid State Sciences, 2009, 9, 267,”Magnetic and spectroscopic properties of gadolinumtripodal Schiff base complex “

7. A. Makul, W. Schilf, B. Kamieński, A. Szady-Chełmieniecka, E. Grech, K. Woźniak, Dalton Transactions, 2011, 40, 421, “Hydrogen bonding in Schiff bases - NMR, structural and experimental charge density studies”

8. A. A. Hoser, W. Schilf, A. SzadyChełmieniecka, B. Kołodziej, B. Kamieński, E. Grech, K. Woźniak, Polyhedron 2011 (in press), „On the different coordination of NiII, ZnII and CdII cations in their model Schiff base complexes – Single crystal X-ray and solid state NMR studies

9. M. Bugaj, P. A. Baran, P. Bernatowicz, P. Brożek, K. Kamieńska-Trela; A. Krówczyński, B. Kamieński, Magnetic Resonance in Chemistry, 2009, 47, 830, "Structural studies on aryl-substituted enaminoketones and their thio-analogues. Part I. Analysis of high-resolution 1H, 13C NMR and 13C CP MAS spectra combined with GIAO-DFT calculations"

10. M. Bugaj, P. A. Baran, K. Kamieńska-Trela, A. Krówczyński, Magnetic Resonance in Chemistry, 2009, 47, 830, "Structural studies on aryl-substituted enaminoketones and their thio analogues. Part II. Experimental and DFT calculated carbon–carbon coupling constants, nJ(CC)'s (n = 1–3)"

11. Z. Biedrzycka, K. Kamieńska-Trela, M. Witanowski, Journal of Physical Organic Chemistry, 2010, 23, 483, "Origin of significant solvent effects on 1J(CC) spin–spin coupling in some acetylenes: hydrogen bonding and solvent polarity"

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej