Kierownik zespołu
Prof. dr hab. Janusz Jurczak

Doktoranci
Mgr Piotr Grodek

Chemicy
Wiktor Ignacak

NCN OPUS 2018/29/B/ST5/01366
„Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem”

Publikacje

P. Niedbała, K. Dąbrowa, S. Wasiłek, J. Jurczak, „Recognition of Chiral Carboxylates by Synthetic Receptors”, Molecules

P. Niedbała, J. Jurczak, „A new class of “pincer” receptors – macrocyclic systems containing an incorporated amide group”, J. Coord. Chem.

M. Majdecki, P. Niedbała, A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „Assisted by Hydrogen-Bond Donors: Cinchona Quaternary Salts as Privileged Chiral Catalysts for Phase-Transfer Reactions”, Synthesis

M. Majdecki, P. Grodek, J. Jurczak, „Stereoselective α-Chlorination of β-Keto Esters in the Presence of Hybrid Amide-Based Cinchona Alkaloids as Catalysts”, J. Org. Chem.

K. Dąbrowa, M. Lindner, A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „Imino-thiolate-templated synthesis of a chloride-selective neutral macrocyclic host with a specific “turn-off–on” fluorescence response for hypochlorite”, Org. Chem. Front.

K. Dąbrowa, M. Ceborska, J. Jurczak, „Stabilization of Near Identical Hydrogen Bonded Octameric Water Clusters in Crystal Structures of Three Distinct Non-Charged Polyamide Macrocyclic Host Molecules”, Molecules

P. Niedbała, K. Dąbrowa, A. Cholewiak-Janusz, J. Jurczak, „Solution and Solid State Studies of Urea Derivatives of DITIPIRAM Acting as Powerful Anion Receptors”, Molecules

M. Zimnicka, E. Kalenius, J. Jurczak, W. Danikiewicz, „Ion mobility mass spectrometry – an efficient tool for the analysis of conformational switch of macrocyclic receptors upon anion binding”, Analyst

A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „Divergent synthesis of pyrrolidine and glutamic acid derivatives using a macrocyclic phase-transfer catalyst under high-pressure conditions”, Org. Chem. Front.

E. Chlebus, M. Chlebus, A. Szmurło, K. Dąbrowa, „Is contact allergy to preservatives, antioxidants and fragrances an additional factor influencing the treatment rosacea?”, Dermatol Rev.

P. Niedbała, J. Jurczak, „Effective synthetic strategy towards highly selective macrocyclic anion receptors based on static combinatorial chemistry”, Tetrahedron

K. Dąbrowa, P. Niedbała, M. Pawlak, M. Lindner, W. Ignacak, J. Jurczak, „Tuning Anion-Binding Properties of 22-Membered Unclosed Cryptands by Structural Modification of the Lariat Arm”, ACS Omega

M. Majdecki, A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „Highly Enantioselective Epoxidation of α,β-Unsaturated Ketones Using Amide-Based Cinchona Alkaloids as Hybrid Phase-Transfer Catalysts”, Org. Lett.

J. Cedrowski, K. Dąbrowa, A. Krogul-Sobczak, G. Litwinienko, „A Lesson Learnt from Food Chemistry—Elevated Temperature Triggers the Antioxidant Action of Two Edible Isothiocyanates: Erucin and Sulforaphane”, Antioxidants

G. Pikus, A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „Static Combinatorial Chemistry: A High-Pressure Approach to the Synthesis of Macrocyclic Benzoamide Libraries”, ACS Comb. Sci.

M. Majdecki, P. Niedbała, J. Jurczak, „Synthesis of C2 Hybrid Amide‐Based PTC Catalysts and Their Comparison with Saturated Analogues”, ChemistrySelect

S. Wasiłek, J. Jurczak, „The Impact of Solvent and the Receptor Structure on Chiral Recognition Using Model Acyclic Bisamides Decorated with Glucosamine Pendant Arms”, J. Org. Chem.

G. Pikus, A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „The influence of high pressure on static combinatorial libraries of chiral BINOL-based macrocyclic amides”, Tetrahedron,

P. Niedbała, J. Jurczak, „One-Pot Parallel Synthesis of Unclosed Cryptands—Searching for Selective Anion Receptors via Static Combinatorial Chemistry Techniques”, ACS Omega

O. Święch, M. Majdecki, L.J. Opuchlik, R. Bilewicz, „Impact of pH and cell medium on the interaction of doxorubicin with lipoic acid cyclodextrin conjugate as the drug carrier”, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem.

O. Święch, A. Krzak, M. Majdecki, A. Trębińska-Stryjewska, M. Wakuła, P. Garbacz, W. Gąsiorowska, R. Bilewicz, „Water-soluble galactosamine derivative of β-cyclodextrin as protective ligand and targeted carrier for delivery of toxic anthracycline drug”, Int. J. Pharm.

K. Dąbrowa, M. Lindner, S. Wasiłek, J. Jurczak, „Selective Recognition of Chloride by a 24‐Membered Macrocyclic Host with a Hydrophobic Methylenepyrene Substituent”, Eur. J. Org. Chem.

P. Niedbała, M. Majdecki, K. Dąbrowa, J. Jurczak, „Selective Carboxylate Recognition Using Urea-Functionalized Unclosed Cryptands: Mild Synthesis and Complexation Studies”, J. Org. Chem.

A. Tyszka-Gumkowska, J. Jurczak, „A General Method for High-Pressure-Promoted Postfunctionalization of Unclosed Cryptands: Potential Phase-Transfer Catalysts”, J. Org. Chem.

K.Dabrowa, F. Ulatowski, D. Lichosyt, J. Jurczak, „Catching the chloride: Searching for non-Hofmeister selectivity behavior in systematically varied polyamide macrocyclic receptors”, Org. Biomol. Chem.

P. Stępniak, B. Lainer, K. Chmurski, J. Jurczak, „pH-Controlled recognition of amino acids by urea derivatives of β-cyclodextrin”, RSC Adv.

G. Pikus, E. Paśniczek, J. Jurczak, „The influence of salt additives on macrocyclic product distributions in double-amidation reactions”, Arkivoc

K. Dąbrowa, M. Ceborska, M. Pawlak, J. Jurczak, „Comparative structural studies of four homologous thioamidic unclosed crytpands: Self-encapsulation of lariat arm, odd-even effects, anomalously short ss chalcogen bonding, and more”, Cryst. Growth Des.

K. Dąbrowa, J. Jurczak, „Tetra-(meta-butylcarbamoyl)azobenzene: A Rationally Designed Photoswitch with Binding Affinity for Oxoanions in a Long-Lived Z-State”, Org. Lett.

P. Stępniak, B. Lainer, K. Chmurski, J. Jurczak, „The effect of urea moiety in amino acid binding by β-cyclodextrin derivatives: A 1000-fold increase in efficacy comparing to native β-cyclodextrin”, Carb. Polym.

A. Cholewiak, A. Tycz, J. Jurczak, „8-Propyldithieno[3,2-b:2′,3′-e]pyridine-3,5-diamine (DITIPIRAM) Derivatives as Neutral Receptors Tailored for Binding of Carboxylates”, Org. Lett.

F. Ulatowski, J. Jurczak, „Oligocarboxylates as useful templates in dynamic combinatorial chemistry”, Pure Appl. Chem.

K. Ziach, J. Jurczak, J. Romański, „Sodium thiocyanate binding by a 3-aminobenzoic acid based ion pair receptor consisting of a thiourea binding domain”, Inorg. Chem. Commun.

A. Krzak, O. Święch, M. Majdecki, R. Bilewicz, „Complexing daunorubicin with β-cyclodextrin derivative increases drug intercalation into DNA”, Electrichim. Acta

TEMATYKA BADAŃ

  • W Zespole prowadzone są badania w dwóch nurtach: chemii supramolekularnej i syntezie asymetrycznej.
  • W obszarze chemii supramolekularnej głównym kierunkiem jest projektowanie nowego typu makrocyklicznych i łańcuchowych receptorów molekularnych, zdolnych do selektywnego kompleksowania anionów; prowadzone są prace zmierzające do opracowania efektywnych metod ich syntezy, określenia związków pomiędzy ich strukturą a właściwościami kompleksotwórczymi oraz wskazanie kierunków ich potencjalnych zastosowań praktycznych.
  • W dziedzinie syntezy asymetrycznej główny nacisk położony jest na rozwój enancjoselektywnych reakcji prowadzonych w warunkach katalizy przeniesienia fazowego (PTC).
  • W obu tych dziedzinach szeroko stosowana jest technika wysokociśnieniowa, również w wariancie przepływowym.