Instytut zatrudni pracowników

05/09/2019

Dodatkowe dokumenty wymagane do złożenia w dziale kadr:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Podanie o zatrudnienie (Nie dotyczy doktorantów i studentów)

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Archiwalne oferty zatrudnienia

 

2020

27.05.2020 Doktorant (4 miejsca) - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektuModulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
StanowiskoDoktorant (4 miejsca)
Opis zadańDoktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant będzie miał możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/SynthiaTM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.
Dodatkowe InformacjeProf. Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
WymaganiaWarunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest zakwalifikowanie do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły  (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie www.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/)
Oferta

 • Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc na okres 48 miesięcy plus stypendium Szkoły Doktorskiej (dodatkowe informacje: nanogrzybowski@gmail.com);
 • prywatna opieka medyczna;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);

Termin składania ofert7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


25.05.2020 Doktorant (2 miejsca) - Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu/Pd o dużym potencjale aplikacyjnym

Tytuł/Nr projektuChemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu/Pd o dużym potencjale aplikacyjnym
StanowiskoDoktorant (2 miejsca)
Opis zadań

 • wykonanie syntezy związków modelowych;
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji uzyskanych związków.

Dodatkowe InformacjeProf. Ryszard Ostaszewski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest pomyślne przejście
  rekrutacji do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły
  doktorskiej (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca
  2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie www.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu).

Oferta

 • stypendium (5000 zł miesięcznie x 36 miesięcy);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • lista publikacji oraz osiągnięć naukowych.

Termin składania ofert7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”)


19.05.2020 Doktorant - Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Tytuł/Nr projektuKatalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów
StanowiskoDoktorant
Opis zadańPraca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacjedr hab. Rafał Loska
tel.: +48 22 343 20 18,
+48 602 855 591
e-mail: rloska@icho.edu.pl,
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2020r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); najbliższe rozmowy kwalifikacyjne 25 czerwca – 9 lipca 2020, termin składania dokumentów: 7 czerwca 2020r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) z projektu + ok. 2700 PLN stypendium w Szkole Doktorskiej na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra.

Termin składania ofert7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


15.05.2020 Doktorant - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektuNowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
StanowiskoDoktorant
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(III), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod (w szczególności za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej) i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji. Celem pobocznym jest przygotowanie serii związków w celu określenia właściwości biologicznych kompleksów złota(III).
Dodatkowe Informacjedr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2136
Wymagania

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność krytycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest pomyślne przejście rekrutacji do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły doktorskiej (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie www.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/)

Oferta

 • wynagrodzenie w formie stypendium 4000 zł/miesiąc na okres 40 miesięcy plus stypendium Szkoły Doktorskiej (dodatkowe informacje michal.michalak@icho.edu.pl);
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna).

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie).

Termin składania ofert7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertInstytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


29.04.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni adiunkta

Tytuł/Nr projektu
StanowiskoAdiunkt
Opis zadań
Dodatkowe InformacjeDział Kadr
Małgorzata Kubiak
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
WymaganiaPoszukiwany jest chemik zajmujący się obliczeniami kwantomechanicznymi, posiadający stopień doktora, jako kandydat na szefa zespołu naukowego. Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał znaczący dorobek naukowy, w tym:

(a) kilka publikacji jako autor korespondencyjny;

(b) minimum jedną publikację w czasopismach o IF > 10.

Oczekuje się potwierdzonego doświadczenia w pisaniu aplikacji grantowych, doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. Oczekiwane jest także zaproponowanie własnej , oryginalnej tematyki badawczej.

Oferta

 • Wynagrodzenie 8600 netto/miesięcznie;
 • Zatrudnione na okres 5 lat;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.12.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Dyplomu doktorskiego;
 • Dwa listy rekomendacyjne;
 • Propozycja tematyki badawczej w jęz. Angielskim (2 strony tekstu w formacie A4).

Termin składania ofert31 maja 2020 r. do godziny 23:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


15.04.2020 Doktorant - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektuKatalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
StanowiskoDoktorant
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacjedr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Status doktoranta (zdany egzamin na studia doktoranckie w IChO PAN);

Oferta

 • Poszukujemy jednego doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Stypendium 3 000 PLN (16 miesięcy);
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.05.2020;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • potwierdzenie obrony pracy dyplomowej;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;

Termin składania ofert27 kwietnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


13.02.2020 Asystent - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektuNowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
StanowiskoAsystent
Opis zadańPraca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe InformacjeProf. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2014 roku;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 6000 PLN netto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 5.5 miesiąca;
 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Życiorys;
 • Dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert29 luty 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)05.02.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
StanowiskoAsystent (2 miejsca)
Opis zadańProwadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe InformacjeDział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert21 lutego 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


22.01.2020 Student - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektuNowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
StanowiskoStudent
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.
Dodatkowe Informacjedr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2018
Wymagania

 • ukończone studia I stopnia na kierunku chemia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Oferta

 • stypendium 1000 zł/miesiąc;
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • preferowany czas rozpoczęcia 1.III.2020;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 2 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert10 luty 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofertInstytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


10.01.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
StanowiskoAsystent (2 miejsca)
Opis zadańProwadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe InformacjeDział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert23 stycznia 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


09.01.2020 Student - Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Tytuł/Nr projektuModularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych
StanowiskoStudent
Opis zadańSynteza i charakterystyka spektroskopowa nowych, organicznych fragmentów nanografenowych domieszkowanych atomami azotu i boru
Dodatkowe InformacjeDr Marcin Lindner

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Podstawy fotochemii;

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c;
 • Okres wypłacania stypendium: 02.03.2020 r. do 30.09.2020 r.;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • Kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia;

Termin składania ofert27 stycznia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


03.01.2020 Post-doc - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektuKatalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
StanowiskoPost-doc
Opis zadańPraca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacjedr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

Oferta

 • Poszukujemy jednego post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Nauki. Proponujemy umowę o pracę (15 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). ;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2020 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;

Termin składania ofert20 stycznia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofertSekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


No Comments

Skip to content