Wymagania i procedury

30/05/2017

Studia doktoranckie – Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna

Szczegółowe zasady przyjęć kandydatów na studia doktoranckie w IChO PAN określa dokument „Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN” dostępny jako plik PDF. Niniejsza strona prezentuje rozwinięcie i uszczegółowienie postanowień tego dokumentu.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra w dziedzinie chemii, najlepiej o specjalności „chemia organiczna”, chociaż oczywiście absolwenci innych specjalności chemicznych też mogą starać się o przyjęcie na studia doktoranckie w IChO PAN. Kandydaci muszą zdać egzamin z chemii organicznej na poziomie odpowiadającym zaawansowanemu wykładowi z tego przedmiotu dla studentów wydziałów chemicznych specjalizujących się w chemii organicznej lub uzyskać „Diamentowy Grant”.

Wymagana jest także podstawowa wiedza z dziedziny spektroskopowych metod analizy związków organicznych. Egzamin składa się z 10 zadań, na rozwiązanie których przeznaczone są 2 godziny. Tematy zadań egzaminacyjnych z ubiegłych lat są dostępne na stronie: Zadania z egzaminów wstępnych z lat 1990-2016 .

Egzamin ma charakter konkursowy. Co roku ustalana jest liczba osób, które mogą być przyjęte – na ogół od 8 do 12. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego należy złożyć w Sekretariacie Studium Doktoranckiego następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • opinię opiekuna pracy dyplomowej.

Dokumenty należy składać nie później niż 7 dni przed datą egzaminu, ale oczywiście warto je złożyć wcześniej. Egzaminy odbywają się raz w roku, pod koniec września lub na początku października. Na egzamin należy przynieść dowód tożsamości ze zdjęciem, przybory do pisania i prosty kalkulator (smartfony, tablety i inne zaawansowane urządzenia elektroniczne tego typu są zabronione).

W zależności od aktualnych potrzeb i możliwości Instytutu, pewna liczba osób, które mają zamiar zdawać egzamin na studia doktoranckie może zostać przyjęte na kilkumiesięczny staż w Instytucie. Osoby zainteresowane rozpoczęciem pracy w Instytucie przed podjęciem studiów doktoranckich, mogą złożyć podanie w tej sprawie w dowolnym terminie. W miarę wolnych miejsc, zostaną one zatrudnione na stanowisku asystenta-stażysty do czasu najbliższego egzaminu na studia doktoranckie. Metoda ta pozwala na lepsze zapoznanie się z pracą Instytutu, tematyką badawczą poszczególnych zespołów naukowych, a także podniesienie poziomu swojej wiedzy, co może znacząco ułatwić zarówno zdanie egzaminu wstępnego, jak i świadomy wybór tematyki przyszłej pracy doktorskiej. W przypadku niepomyślnego wyniku egzaminu istnieje możliwość ponownego zdawania za rok (ale już tylko raz) lub, w niektórych przypadkach, zatrudnienia w Instytucie na etacie inżynieryjno-technicznym.

W sprawie stażów należy kontaktować się z Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof. Witoldem Danikiewiczem (witold.danikiewicz@icho.edu.pl) lub Dyrektorem Instytutu, Sławomirem Jaroszem (slawomir.jarosz@icho.edu.pl lub icho-s@icho.edu.pl).

Na podstawie dokonanej oceny prac Komisja Egzaminacyjna ustala grupę zdających, którzy zostają wstępnie zakwalifikowani na studia doktoranckie. Pełnoprawnymi uczestnikami studiów zostają spośród nich te osoby, które pomyślnie przejdą badania lekarskie. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia dokonują następnie wyboru zespołu naukowego, w ramach którego będą wykonywać pracę doktorską. W tym celu uczestniczą oni w serii wykładów, w ramach których promotorzy prowadzący nabór w danym roku prezentują tematykę swoich zespołów. Następnie kandydaci powinni odbyć rozmowy z promotorami, których tematyka ich zainteresowała. Po tych rozmowach kandydaci przedstawiają na piśmie swoje preferencje, podając dwie propozycje w kolejności malejącego zainteresowania. W przypadku wielu zgłoszeń do tego samego zespołu decyzję podejmuje jego kierownik.

W szczególnych przypadkach do egzaminu na studia doktoranckie w IChO PAN mogą przystąpić studenci V roku, którzy mają już absolutorium, ale nie obronili jeszcze pracy magisterskiej. Osoby takie muszą dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu swojego wydziału. W przypadku zdania egzaminu z wynikiem uprawniającym do wstępnego zakwalifikowania na studia, osoby te muszą obronić pracę magisterską najpóźniej do 15 grudnia danego roku. Dopiero wtedy (i po pozytywnym przejściu badań lekarskich) zostają pełnoprawnymi słuchaczami studiów doktoranckich.

Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydaci powinni zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Studium Doktoranckiego , Programem Studiów oraz Zasadami zatrudniania doktorantów w IChO PAN.

No Comments

Skip to content