Studia doktoranckie w świetle Ustawy 2.0

30/05/2017

ZMIANY DOTYCZĄCE DOKTORANTÓW

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UPW), studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r. (Art. 279 pkt. 1).

W przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień doktora nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że jest on nadawany w dziedzinach lub dyscyplinach przewidzianych w rozporządzeniu, które będzie wydane na podstawie Ustawy.

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie UPW, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Przewody doktorskie niezakończone przed 31 grudnia 2022 roku, będą zamykane (Art. 179 ust. 4 Art. 179).

W przypadku osób które rozpoczęły studia doktoranckie przed wejściem w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz nie mają otwartych przewodów doktorskich procedura doktoryzowania określona jest w dokumencie „Zasady postępowania ws. nadawania stopnia doktora w IChO PAN”.

Procedurę rozpoczyna złożenie „Wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora” wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

No Comments

Skip to content