Archiwum

31/05/2017

Dwa artykuły przeglądowe prof. Daniela Gryko

Rhodols – synthesis, photophysical properties and applications as fluorescent probes Prof. Daniel Gryko opublikował ostatnio dwa artykuły przeglądowe. Jeden z nich dotyczących chemii rodoli został zaakceptowany w prestiżowym Chemical Society Reviews (IF~40). Rodole są mniej znanymi kuzynami fluorescein i rodamin, ich chemia ostatnio żywiołowo się rozwija napędzana zastosowaniami w roli sond fluorescencyjnych.         Synthetic Applications of Oxidative Aromatic Coupling – from Biphenols to Nanographenes Drugi z artykułów przeglądowych (cytowanie) dotyczy reakcji Scholla. Reakcja Scholla czyli utleniające sprzęganie związków aromatycznych choć znana od XIX-wieku w ostatnich latach stała się bardzo popularnym narzędziem m. in. w syntezie tzw. nanografenów. Przegląd ten jest kontynuacja bardzo popularnej wcześniejszej pracy zespołu Prof. Gryko (Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 9900).  

0 komentarzy

Okładka zespołu II w Chemical Communications

Praca mgr inż. Pawła Czerwińskiego i prof. Bartłomieja Furmana pt. „Overcoming inaccessibility of fluorinated imines – synthesis of functionalized amines from readily available fluoroacetamides” została wyróżniona okładką(iniside front cover) w czasopiśmie Chemical Communications (Chem. Commun., 2019, 55, 9436-9439). Iminy są niezwykle użytecznymi substratami w syntezie amin często jednak dostępność imin jest ograniczona jak ma to miejsce w przypadku pochodnych kwasów fluorooctowych. Autorzy pracy rozwiązali problem dostępności tego typu imin wykorzystując unikalny proces częściowej, chemoselektywnej redukcji amidowych grup karbonylowych wodorkiem cyrkonocenu. Generowane w wyniku redukcji fluorowane iminy ulegają następczej addycji czynników nukleofilowych dając wysoce sfunkcjonalizowane aminy. Proces redukcji i bezpośredniej funkcjonalizacji został wykorzystany w syntezie bioizosterów Prokainamid i Itoprydu. Link do artykułu: http://xlink.rsc.org/?DOI=C9CC04111G. Gratulujemy i zapraszamy do lektury!

0 komentarzy

Pracownicy Instytutu otrzymali 3 Granty ETIUDA 7

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty ETIUDA 7. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W siódmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.   Finansowanie projektów otrzymali: mgr inż. Łukasz Wojciech Ciszewski „Fotokatalityczna funkcjonalizacja azotowych pierścieni heteroaromatycznych z utworzeniem wiązania C-C” mgr inż. Katarzyna Goliszewska „Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych” mgr inż. Anna Maria Domżalska „Wykorzystanie reakcji przegrupowania eterów winylowych i alkoksydienów w syntezie wysoce sfunkcjonalizowanych związków karbocyklicznych”   Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!   Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-07-31-wyniki-etiuda7-sonatina3-uwertura3 oraz listy rankingowe https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-07-31-etiuda7-sonatina3-uwertura3

0 komentarzy

Diamentowy Grant dla p. Jakuba Brześkiewicza

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z 85 laureatów został Pan Jakub Brześkiewicz, który będzie wykonywał badania nt. „C-H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi” pod kierunkiem dr. hab. Rafała Loski. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

0 komentarzy

Nowy artykuł Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Ostatnio Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej opublikowała artykuł o najnowszych pracach zespołu prof. Jacka Młynarskiego prowadzonych we współpracy z grupą prof. Małgorzaty Barańskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii UR dotyczących odkrycia zjawiska indukcji chiralności.Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition.   Pełna treść artykułu: https://www.fnp.org.pl/karotenowi-sierzanci-i-zolnierze/   Zapraszamy do lektury

0 komentarzy

Prof. Agnieszka Szumna otrzymała nominację profesorską

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w poniedziałek, 27 maja, akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominację profesorską otrzymała m.in. prof. Agnieszka Szumna. Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,121,prezydent-nominacje-profesorskie.html Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

0 komentarzy

Otrzymaliśmy 3 granty SONATA w ostatnim konkursie NCN

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160. Finansowanie projektów otrzymali dr Maciej Giedyk (Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym), dr Marek Grzybowski (Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag) oraz dr Marcin Lindner (Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych) przy czym projekt dr. Giedyka otrzymał pierwsze, a dr. Grybowskiego drugie miejsce na liście rankingowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-17-wyniki-opus-16-preludium-16-sonata-14 oraz listy rankingowe https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-05-15-opus16-preludium16-sonata14

0 komentarzy

IChO PAN na 23. Pikniku Naukowym

11 maja br. na Stadionie Narodowym odbył się 23. Piknik Naukowy, tym razem pod hasłem My i Maszyny. Instytut jak co roku na swoim stoisku zaprezentował wiele fascynujących doświadczeń. Można było zapoznać się, między innymi, z działaniem reaktora przepływowego, wygenerować prąd w reakcji chemicznej lub napisać list atramentem sympatycznym, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i wszystkim zaangażowanym doktorantom i pracownikom za przygotowanie pokazów i opiekę nad naszym stoiskiem.

0 komentarzy

Stypendium START dla dr Katarzyny Rybickiej-Jasińskiej

Dr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program Start przeznaczony jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

0 komentarzy

Publikacja grupy prof. Grzybowskiego w Nature Communications

Grupa prof. Grzybowskiego opublikowała nowy artykuł w Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09440-2 We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opracowano nowy algorytm mapujący atomy – jest on użyteczny do mapowania nie tylko prostych reakcji chemicznych, ale również skomplikowanych transformacji i przegrupowań. Działanie algorytmu sprawdzono na zbiorze ponad ośmiuset reakcji o różnym stopniu trudności – opracowany algorytm okazał się znacząco lepszy od dotychczas dostępnych programów takich jak Marvin czy ChemDraw. Program dostępny jest pod adresem: http://mapper.grzybowskigroup.pl/marvinjs/

0 komentarzy

Wspólna publikacja zespołów prof. Młynarskiego i prof. Małgorzaty Barańskiej (IChO ,UJ)

„Amplifikacja chiralności kluczem do zrozumienia pochodzenia homochiralności makrocząsteczek biologicznych” Motywacją badań była obserwacja silnej aktywności optycznej kryształów karotenowych naturalnie występujących w marchwi, które są zbudowane z achiralnych cząsteczek β-karotenu (95 %) z niewielkim dodatkiem chiralnego α-karotenu. Zaproponowano hipotezę, że właściwości optyczne tych kryształów są efektem procesu indukcji chiralności przebiegającego wg. mechanizmu tzw. „sierżanta i żołnierzy”, gdzie chiralny związek (α-karoten pełni rolę sierżanta kontrolującego achiralne cząsteczki żołnierzy (β-karoten). Niewielka ilość (do 5%) chiralnych cząsteczek zmieszanych z achiralnymi analogami daje w efekcie chiralny układ supramolekularny wykazujący silną aktywność optyczną. Takie układy umożliwiają rejestrację rezonansowego efektu ROA indukowanego agregacją (AIRROA, ang. Aggregation Induced Resonance Raman Optical Activity). Publikacja pt. „Chiral Amplification in Nature: Cell‐extracted Chiral Carotenoid Microcrystals Studied Via RROA of Model Systems” ukazała się w Angewandte Chemie

0 komentarzy

Nowe publikacje w grupie prof. Grzybowskiego

Prace opublikowane w zespole profesora Bartosza Grzybowskiego dotyczą szeroko pojętego wykorzystania komputerów w chemii organicznej. Publikacja „Prediction of Major Regio‐, Site‐, and Diastereoisomers in Diels–Alder Reactions by Using Machine‐Learning: The Importance of Physically Meaningful Descriptors” dotyczy przewidywania regio- i diastereoselektywności reakcji Dielsa-Aldera oraz określenia „site-selectivity” – reagującej „części” cząsteczki, w przypadku gdy dien i/lub dienofil posiadają w swojej strukturze więcej niż jedno potencjalne miejsce reakcji. Do rozwiązania tego ważnego problemu wykorzystane zostały algorytmy uczenia maszynowego (lasy losowe), które osiągnęły znacząco lepsze wyniki niż standardowe deskryptory kwantowo-mechaniczne. W publikacji „Propagation of Oscillating Chemical Signals through Reaction Networks” analizowano wykorzystanie sieci reakcji chemicznych do transportu informacji. Sieci reakcji chemicznych to zbiór wzajemnie powiązanych reakcji chemicznych (np. produkt jednej reakcji jest substratem albo katalizatorem/inhibitorem kolejnej), a transport informacji w takich układach odbywa się między innymi poprzez zmiany (oscylacje) stężeń reagentów. W pracy przedstawiono analizę, w jaki sposób parametry kinetyczne poszczególnych reakcji wpływają na transfer sygnału. W celu analizy złożonych sieci, dla których nie jest możliwe wyprowadzenie analitycznych rozwiązań, stworzony został ogólnodostępny program Kinetix. W publikacji „Navigating around Patented Routes by Preserving Specific Motifs along Computer-Planned Retrosynthetic Pathways” opisano przełomowy zestaw algorytmów umożliwiających planowanie ścieżek syntetycznych omijających znane lub chronione patentami rozwiązania. Zaproponowane algorytmy…

0 komentarzy

Nowy artykuł zespołu prof. Agnieszki Szumnej

Artykuł pod tytułem „Peptide-based capsules with chirality-controlled functionalized interiors – rational design and amplification from dynamic combinatorial libraries” autorstwa mgr inż. Hanny Jędrzejewskiej i prof. Agnieszki Szumnej ukazał się w czasopiśmie Chemical Science. Publikacja dotyczy kapsuł supramolekularnych o strukturze β-beczki, posiadających ramiona zbudowane z azapeptydów preorganizowane na szkielecie makrocyklicznym. Zastosowano aminokwasy o różnej chiralności i pokazano jak za pomocą zmian sekwencji peptydowej można sterować asocjacją oraz, przede wszystkim funkcjonalizować wnętrza tych porowatych struktur. Dzięki zastosowaniu reakcji odwracalnych kapsuły można otrzymać zarówno klasycznie, jak i na drodze dynamicznej chemii kowalencyjnej. Więcej informacji: http://dx.doi.org/10.1039/C8SC05455J

0 komentarzy

Prof. Grela edytorem Beilstein Journal of Organic Chemistry

Prof Karol Grela dołączył do grona edytorów czasopisma Beilstein Journal of Organic Chemistry. Publikacje zawarte w tym czasopiśmie są dostępne na stronie wydawcy na zasadzie otwartego dostępu (open access). Z założenia nadesłane artykuły są bardzo szybko sprawdzane i publikowane – w ciągu 4 do 8 tygodni. BJOC wydawany jest przez Beilstein-Institut. Redaktorem naczelnym jest prof. Peter Seeberger. Więcej informacji: https://www.beilstein-journals.org/bjoc/boardMembers Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

0 komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu na granty NCN: otrzymaliśmy MAESTRO i HARMONIĘ

Już po raz dziesiąty przyznano finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO i HARMONIA. W tej edycji prof. Bartosz Grzybowski otrzymał grant Maestro na badania: Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu., natomiast prof. Daniel Gryko został laureatem grantu Harmonia pt. Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne. MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Natomiast do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 11%. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8 Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

0 komentarzy

Nowy katalizator Nitro-Grela

W zespole prof. Karola Greli został opracowany nowy katalizator. Odczynnik jest dostępny komercyjnie w ofercie firmy Sigma-Aldrich. Katalizatory nitro-Grela:

0 komentarzy

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

0 komentarzy

Dr Lindner otrzymał grant NCN MINIATURA

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączył dr Marcin Lindner. Otrzymał finansowanie na projekt pt. „ Cyklazyny i ich reaktywność – nowe motywy strukturalne w inżynierii molekularnej”. Granty MINIATURA przeznaczone są na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

0 komentarzy

Tytuł Doktora Honoris Causa UW dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 16 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi dyplomu Doktora Honoris Causa, nadanego mu przez tę uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego. Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacja z uroczystości: www.uw.edu.pl/prof-jurczak-doktorem-honorowym-uw/ Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

0 komentarzy

Dr Maciej Giedyk laureatem Konkursu o Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

Dr Maciej Giedyk, pracujący w zespole prof. Doroty Gryko, został laureatem Konkursu o Nagrodę III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane młodym naukowcom którzy nie ukończyli 30-tego roku życia. Uroczyste wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego, odbyło się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75 i było połączone z wykładem prof. Anny Chrostowskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

0 komentarzy

Dr hab. Agnieszka Szumna wygłosi cykl wykładów w Niemczech

Dr hab. Agnieszka Szumna otrzymała nagrodę GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) i PTChem: Marie Skłodowska Curie–Wilhelm Klemm Lectureship Otrzymanie tego wyróżnienia wiąże się z zaproszeniem do wygłoszenia cyklu wykładów w wybranych przez laureatkę ośrodkach naukowych w Niemczech. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

0 komentarzy

No Comments

Skip to content