Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Usługi analityczne / Informacje ogólne

Usługi analityczne - informacje ogólne

Instytut Chemii Organicznej PAN, dzięki dobremu wyposażeniu w nowoczesną aparaturę analityczną, a także dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie analizy związków organicznych. Od wielu lat korzystają z nich wyższe uczelnie, instytuty badawcze, a także liczne firmy z takich gałęzi przemysłu chemicznego, jak wytwarzanie leków, kosmetyków i środków ochrony roślin. Pełną informację na temat możliwości analitycznych poszczególnych laboratoriów można znaleźć na ich stronach WWW, do których bezpośredni dostęp jest możliwy z Wykazu Laboratoriów »

Dla usprawnienia kontaktów pomiędzy klientami i laboratoriami analitycznymi IChO PAN oraz wzbogacenia naszej oferty w roku 2006 zostało utworzone Laboratorium Analizy Leków. Jego głównym celem było zaoferowanie klientom kompleksowych analiz dostarczanych przez nich próbek. Dzięki temu klient może złożyć tylko jedno, zbiorcze zamówienie na wszystkie interesujące go pomiary i odebrać jeden zbiorczy raport. Od 1 czerwca 2011 roku Laboratorium Analizy Leków zmieniło nazwę na Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych, co lepiej oddaje szeroki zakres jego usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie Laboratorium »

Z usług analitycznych świadczonych przez IChO PAN można korzystać w trzech podstawowych formach:

zlecenie wykonania konkretnych analiz wybraną metodą (lub metodami)

W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem danego zespołu (wykaz poniżej) lub osobą przez niego upoważnioną i złożyć formalne zamówienie wykonania badań. Forma zamówienia jest praktyczne dowolna, ale musi ono zawierać następujące informacje:

  • pełne dane jednostki zamawiającej z numerem NIP;
  • rodzaj zamawianych analiz i liczbę próbek;
  • deklarację zapłaty należności przelewem na konto IChO PAN po otrzymaniu faktury
  • podpisy i pieczątki dwóch osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi (np. dyrektor, dziekan lub kierownik grantu i księgowy lub kwestor).

Należy też wypełnić zlecenia na konkretne pomiary, których wzory można znaleźć tutaj ». W przypadku planowania wielu analiz danego rodzaju w ciągu dłuższego okresu czasu, możliwe jest złożenie zamówienia otwartego. W takim zamówieniu nie precyzuje się liczby próbek. Jest ono rozliczane z końcem każdego miesiąca kalendarzowego zgodnie z rzeczywistą liczbą wykonanych pomiarów. Zamówienie otwarte jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym zostało wystawione, chyba że z jego treści wynika okres krótszy.

W razie potrzeby wystawiamy ofertę na wykonanie określonych badań. Koszty poszczególnych rodzajów analiz można znaleźć w cenniku usług analitycznych ». Należy zaznaczyć, że ceny podane w cenniku dotyczą samych analiz, bez interpretacji wyników i opracowania raportu. Wyniki dostarczane są w wersji drukowanej i/lub elektronicznej (jak dokument w formacie PDF lub MS Word).

zlecenie wykonania zestawu wybranych analiz i ew. opracowanie zbiorczego raportu (także w języku angielskim)

Jeśli klient jest zainteresowany uzyskaniem kompletu analiz swoich próbek np. do celów rejestracyjnych, może zlecić takie badania w Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych ». Laboratorium przyjmuje zlecenia także na badania metodami niedostępnymi w IChO PAN, ale osiągalnymi w innych jednostkach naukowych. Pełną informację można uzyskać kontaktując się z pracownikami Laboratorium ». Jeśli klient nie wymaga opracowania raportu, koszt usługi jest prostą sumą kosztów poszczególnych analiz. Cena raportu zależy od jego objętości i stopnia trudności języka, w którym ma być przygotowany (polski lub angielski) i jest ustalana indywidualnie w porozumieniu z klientem.

wykonywanie analiz w ramach współpracy naukowej

Trzecią możliwością wykonania analiz w laboratoriach IChO PAN jest nawiązanie w tym celu współpracy naukowej z odpowiednim Zespołem lub Zespołami. Oczywiście, taka współpraca może mieć miejsce tylko wówczas, gdy dotyczy zagadnienia interesującego naukowo i wymagającego znacznie większego „wkładu intelektualnego” ze strony pracowników Zespołu IChO w porównaniu ze standardowymi pomiarami. Wynikiem takiej współpracy jest wówczas publikacja lub seria wspólnie napisanych publikacji naukowych. Koszty pomiarów bierze na siebie Zespół IChO.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej