Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Studia doktoranckie / Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna

Studia doktoranckie - Wymagania dla kandydatów i procedura kwalifikacyjna

Dokumenty składane przed rozmową kwalifikacyjną:

  • podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie w IChO PAN skierowane do Dyrektora IChO PAN, zawierające informację o zainteresowaniach badawczych kandydata
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej lub dokument potwierdzający status beneficjenta programu "Diamentowy Grant"
  • opinia opiekuna pracy magisterskiej

Szczegółowe zasady przyjęć kandydatów na studia doktoranckie w IChO PAN określa dokument „Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN” dostępny jako plik PDF.

W zależności od aktualnych potrzeb i możliwości Instytutu, pewna liczba osób, które mają zamiar zdawać egzamin na studia doktoranckie może zostać przyjęte na kilkumiesięczny staż w Instytucie. Osoby zainteresowane rozpoczęciem pracy w Instytucie przed podjęciem studiów doktoranckich, mogą złożyć podanie w tej sprawie w dowolnym terminie. W miarę wolnych miejsc, zostaną one zatrudnione na stanowisku asystenta-stażysty do czasu najbliższego egzaminu na studia doktoranckie. Metoda ta pozwala na lepsze zapoznanie się z pracą Instytutu, tematyką badawczą poszczególnych zespołów naukowych, a także podniesienie poziomu swojej wiedzy, co może znacząco ułatwić zarówno zdanie egzaminu wstępnego, jak i świadomy wybór tematyki przyszłej pracy doktorskiej. W przypadku niepomyślnego wyniku egzaminu istnieje możliwość ponownego zdawania za rok (ale już tylko raz) lub, w niektórych przypadkach, zatrudnienia w Instytucie na etacie inżynieryjno-technicznym.

W sprawie stażów należy kontaktować się z Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof. Jackiem Młynarskim (jacek.mlynarski@icho.edu.pl) lub Dyrektorem Instytutu, prof. Sławomirem Jaroszem (slawomir.jarosz@icho.edu.pl lub icho-s@icho.edu.pl).

Na podstawie dokonanej oceny prac Komisja Egzaminacyjna ustala grupę zdających, którzy zostają wstępnie zakwalifikowani na studia doktoranckie. Pełnoprawnymi uczestnikami studiów zostają spośród nich te osoby, które pomyślnie przejdą badania lekarskie. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia dokonują następnie wyboru zespołu naukowego, w ramach którego będą wykonywać pracę doktorską. W tym celu uczestniczą oni w serii wykładów, w ramach których promotorzy prowadzący nabór w danym roku prezentują tematykę swoich zespołów. Następnie kandydaci powinni odbyć rozmowy z promotorami, których tematyka ich zainteresowała. Po tych rozmowach kandydaci przedstawiają na piśmie swoje preferencje, podając dwie propozycje w kolejności malejącego zainteresowania. W przypadku wielu zgłoszeń do tego samego zespołu decyzję podejmuje jego kierownik.

W szczególnych przypadkach do egzaminu na studia doktoranckie w IChO PAN mogą przystąpić studenci V roku, którzy mają już absolutorium, ale nie obronili jeszcze pracy magisterskiej. Osoby takie muszą dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu swojego wydziału. W przypadku zdania egzaminu z wynikiem uprawniającym do wstępnego zakwalifikowania na studia, osoby te muszą obronić pracę magisterską najpóźniej do 15 grudnia danego roku. Dopiero wtedy (i po pozytywnym przejściu badań lekarskich) zostają pełnoprawnymi słuchaczami studiów doktoranckich.

Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydaci powinni zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Studium Doktoranckiego , Programem Studiów oraz Zasadami zatrudniania doktorantów w IChO PAN.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej