Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Programy badawcze/ Programy badawcze- Fundusze Europejskie

Programy badawcze - Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

UNIA EUROPEJSKA - INNOWACYJNA GOSPODARKA

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekty realizowane w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1. Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej
Projekt nr POIG.01.01.02-14-102/09
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.03.2015
Koordynator projektu: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 25 453 282,29 PLN

2. Nowe aktywatory cyklazy guanylowej jako potencjalne leki w chorobie wieńcowej
Okres realizacji: 01.09.2009 – 31.08.2013
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Lider projektu: doc. dr hab. Dorota Gryko
Wartość projektu: 1 994 000,00 PLN
Program TEAM »»

3. Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym
Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.04.2014
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Lider projektu: prof. dr hab. Daniel Gryko
Wartość projektu:
Program TEAM »»

4. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
Projekt nr POIG.01.03.01-00-158/09
Okres realizacji: 01.01.2010 – 30.06.2015
Koordynator projektu: Politechnika Wrocławska
Wartość projektu: 13 631 854 PLN

5. Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu
Projekt nr POIG.01.03.01-14-036/09
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.01.2014
Koordynator projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wartość projektu: 5 000 000 PLN

6. Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacji
Projekt nr POIG.01.01.02-14-054/09
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.12.2014
Koordynator projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wartość projektu: 15 225 200 PLN

7. Zastosowanie farmaceutyczne związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy
Projekt nr POIG.01.03.02-00-030/08
Okres realizacji: 01.09.2008 – 30.08.2013
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 205 000 PLN »»

8. Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku
Projekt nr POIG.01.03.02-00-012/09
Okres realizacji: 01.02.2010 – 30.09.2015
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 188 918,79 PLN »»

9. Zastosowanie innowacyjnych metod immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny
Projekt nr POIG.01.03.02-00-013/09
Okres realizacji: 01.04.2010 – 31.12.2013
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 200 523,56 PLN »»

10. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)
Projekt nr POIG.02.03.02-00-043/10
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.03.2014
Koordynator projektu: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Biblioteka Instytutu Chemii Organicznej PAN, tworzy wspólnie z 16 Konsorcjantami, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.
Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 2. »»

11. Ochrona patentowa w zakresie skutecznych innowacyjnych inhibitorów tioredoksyny
Projekt nr POIG.01.03.02-00-067/10
Okres realizacji: 10.11.2010 – 31.12.2015
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 214 617,90 PLN »»

12. Transition metal complexes containing quinone moiety as catalysts for oxidation and cross-coupling reactions
Projekt nr HOMING PLUS/2013-7/6
Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2015
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 258 000 PLN »»

13. Nowe optycznie czynne kompleksy rutenu i ich zastosowanie w reakcjach metatezy olefin – ochrona międzynarodowa wynalazku
Projekt nr POIG.01.03.02-14-038/11
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2015
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 276 478,80 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 235 006,98 PLN (85%).
»»

14. Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru
Projekt nr POIG.01.03.02-14-039/11
Okres realizacji: 01.12.2011 – 31.12.2015
Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN
Wartość projektu: 252 347,68 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 214 495,52 PLN (85%) »»

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej