Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Programy badawcze/ Programy badawcze- środki krajowe

Programy badawcze - Projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty badawcze rozwojowe

1. Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt
Kierownik Projektu: prof. Zofia Lipkowska
nr projektu: NR13-0153-10
czas trwania: 01.08.2010 - 31.10.2013
Kwota: 1 178 000 zł »»


Projekty badawcze własne

1. Nowe makrocykliczne receptory anionów – poszukiwania możliwości ich wykorzystania w chemii i biologii
Kierownik Projektu: prof. Janusz Jurczak
nr projektu: N N204 092735
czas trwania: 20.08.2008 - 19.08.2011
Kwota: 360 000 zł

2. Polihydroksylowe związki o długich łańcuchach i ich karbocykliczne analogi: synteza i właściwości
Kierownik Projektu: prof. Sławomir Jarosz
nr projektu: N N204 092635
czas trwania: 02.09.2008 - 01.09.2011
Kwota: 250 000 zł

3. Ustalanie korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami chiraloptycznymi w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogach
Kierownik Projektu: prof. Jadwiga Frelek
nr projektu: N N204 092935
czas trwania: 20.08.2008 - 19.08.2011
Kwota: 280 000 zł

4. Asymetryczna reakcja aldolowa w roztworach wodnych. Zastosowanie unikalnych donorów: hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie
Kierownik Projektu: dr hab. Jacek Młynarski, prof. nadzw.
nr projektu: N N204 093135
czas trwania: 20.08.2008 - 19.08.2011
Kwota: 210 000 zł

5. Badania metodą NMR chemii, właściwości fizykochemicznych i kompleksów molekularnych z oligomerami DNA wybranych inhibitorów topoizomerazy I i II
Kierownik Projektu: dr Wojciech Bocian
Onr projektu: N N204 155736
czas trwania: 06.05.2009 - 05.05.2012
Kwota: 350 000 zł

6. Synteza i badanie własności peptydowych dendrymerów oddziałujących z biomembranami
Kierownik Projektu: prof. Zofia Lipkowska
nr projektu: N N204 239436
czas trwania: 08.04.2009 - 07.04.2012
Kwota: 298 000 zł

7. Reakcja Kinugasy – nowa asymetryczna metoda syntezy karbapenamów, karbacefamów, klamawów i oksacefamów
Kierownik Projektu: prof. Marek Chmielewski
nr projektu: N N204 156036
czas trwania: 08.04.2009 - 07.04.2012
Kwota: 399 850 zł

8. Synteza i zastosowanie katalizatorów o opóźnionej inicjacji w reakcjach metatezy
Kierownik Projektu: prof. Karol Grela
nr projektu: N N204 157636
czas trwania: 08.04.2009 - 07.04.2012
Kwota: 279 000 zł

9. Badania porównawcze technik jonizacji stosowanych w spektrometrii mas w analizie kompleksów metali przejściowych i ligandów organicznych
Kierownik Projektu: prof. Witold Danikiewicz
nr projektu: N N204 263837
czas trwania: 05.10.2009 - 04.10.2012
Kwota: 240 000 zł

10. Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim współczynniku absorbcji dwufotonowej
Kierownik Projektu: prof. Daniel T. Gryko
nr projektu: N N204 123837
czas trwania: 05.10.2009 - 04.10.2012
Kwota: 268 800 zł

11. Asymetryczna synteza alkaloidów Erythrina
Kierownik Projektu: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
nr projektu: N N204 123437
czas trwania: 15.09.2009 - 14.09.2012
Kwota: 250 000 zł

12. Synteza totalna trójcyklicznych diterpenoidów wytwarzanych przez mikroorganizmy, guanakastepenu A i heptemeronu G
Kierownik Projektu: prof. Jerzy Wicha
nr projektu: N N204 123937
czas trwania: 05.10.2009 - 04.10.2011
Kwota: 160 000 zł

13. Nowe metody syntezy policyklicznych pochodnych indolu
Kierownik Projektu: prof. Krzysztof Wojciechowski
nr projektu: N N204 193038
czas trwania: 03.03.2010 - 02.03.2013
Kwota: 350 000 zł

14. Metody chemii kwantowej w badaniach stałych sprzężenia kwadrupolowego lekkich jąder
Kierownik Projektu: prof. Michał Jaszuński
nr projektu: N N204 189938
czas trwania: 01.03.2010 - 31.08.2011
Kwota: 75 000 zł

15. Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt
Kierownik Projektu: prof. Zofia Lipkowska
nr projektu: NR-13-0153-10/2010
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
czas trwania: 01.08.2010 - 31.07.2013
Kwota: 1 178 000 zł

16. Chiralne kapsuły molekularne jako środowisko reakcji chemicznych i kontrolowanych procesów dynamicznych
Kierownik Projektu: dr hab. Agnieszka Szumna
nr projektu: N N204 187839
czas trwania: 06.09.2010 - 05.09.2013
Kwota: 235 000 zł

17. Kwantowo-mechaniczna teoria spinowej relaksacji jądrowej rotatorów molekularnych
Kierownik Projektu: prof. Sławomir Szymański
nr projektu: N N204 187639
czas trwania: 06.09.2010 - 05.09.2013
Kwota: 120 000 zł

18. Organokatalityczne C-H hydroksylowanie – kataliza enaminowa i dienaminowa
Kierownik Projektu:dr hab. Dorota Gryko, prof. nadzw.
nr projektu: N N204 187139
czas trwania: 06.09.2010 - 05.09.2013
Kwota: 245 000 zł

19. Wpływ kompleksowania dimerycznych soli rodu(II) na przesuniecie chemiczne NMR i sprzężenie spin-spin w związkach organicznych – porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznych
Kierownik Projektu: dr hab. Jarosław Jaźwiński, prof. nadzw.
nr projektu: N N204 266739
czas trwania: 06.09.2010 - 05.09.2013
Kwota: 140 000 zł

20. Karboksylany dimolibdenu, jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych związków organicznych
Kierownik Projektu: prof. Jadwiga Frelek
nr projektu: N N204 187439
czas trwania: 06.09.2010 - 05.09.2013
Kwota: 300 000 zł

21. Trudne przypadki metatezy krzyżowej olefin – nowe warunki i katalizatory
Kierownik Projektu: prof. Karol Grela
nr projektu: N N204 404940
czas trwania: 21.04.2011 – 20.04.2014
Kwota: 350 000 zł

22. Makrocykliczne kompleksy metali, jako komponenty receptorów i urządzeń molekularnych
Kierownik Projektu: prof. Bohdan Korybut Daszkiewicz
nr projektu: N N204 151640
czas trwania: 12.04.2011 - 11.04.2014
Kwota: 337 500 zł

Granty promotorskie

1. Karbenowe kompleksy rutenu zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezy
Kierownik Projektu: prof. Karol Grela
Doktorant: Rafał Gawin
nr projektu: N N204 155 436
czas trwania: 08.04.2009 - 15.04.2011
kwota: 50 000 zł

2. Pochodne 10-hydroksybenzo[h]chinoliny – synteza i wewnątrzcząsteczkowy transfer protonu w stanie wzbudzonym
Kierownik Projektu: prof. Daniel T. Gryko
Doktorant: Joanna Piechowska
nr projektu: N N204 124237
czas trwania: 05.10.2009 - 03.08.2011
Kwota: 60 000 zł

3. Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w asymetrycznej syntezie związków polihydroksylowych
Kierownik Projektu: dr hab. Jacek Młynarski, prof. nadzw.
Doktorant: Joanna Paradowska
nr projektu: N N204 124037
czas trwania: 29.09.2009 - 03.08.2011
Kwota: 60 000 zł

4. Synteza polihydroksylowych pochodnych aminocyklopentanu, analogów związków o interesujących właściwościach biologicznych
Kierownik Projektu: prof. Sławomir Jarosz
Doktorant: Magda Magdycz
nr projektu: N N204 175938
czas trwania: 26.02.2010 - 04.02.2012
Kwota: 60 000 zł

5. Stereoselektywna, katalizowana proliną, synteza związków polihydroksylowych o długich łańcuchach oraz dużych pierścieniach karbocyklicznych
Kierownik Projektu: prof. Sławomir Jarosz
Doktorant: Maciej Cieplak
nr projektu: N N204 178438
czas trwania: 01.03.2010 - 04.02.2012
Kwota: 60 000 zł

6. Synteza symetrycznych diamin i ich zastosowań i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie
Kierownik Projektu: dr hab. Z. Kałuża, prof. nadzw.
Doktorant: Rafał Ćwiek
nr projektu: N N204 271538
czas trwania: 01.03.2010 - 04.08.2012
Kwota: 60 000 zł

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej