Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
Strona główna/ Programy badawcze / (p1)

Programy badawcze - Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej


O PROJEKCIE PUBLIKACJE PATENTY NAGRODY PROMOCJA WYDARZENIA KONTAKT


Cukry jako surowce odnawialne

w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowychKoordynator projektu: Instytut Chemii Organicznej PAN

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.03.2015

Nr projektu: POIG.01.01.02-14-102/09

Wartość projektu: 25 453 282,29 PLN

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej