Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Praktyki i staże

Praktyki i staże

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK I STAŻY:

Informacja dla studentów wydziałów chemicznych i specjalności pokrewnych na temat warunków odbywania praktyk i staży w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że w Instytucie Chemii Organicznej PAN istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich oraz stażów o różnej długości. Obowiązują przy tym poniższe zasady:

  • Praktyki studenckie trwają zasadniczo od 2 do 4 tygodni. Staże trwają powyżej 1 miesiąca i mogą (chociaż nie muszą!) wiązać się z planowanym wykonywaniem w IChO pracy licencjackiej lub magisterskiej.
  • Osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej lub stażu powinna na podstawie informacji zamieszczonych w witrynie internetowej IChO wybrać Zespół, w którym chce odbywać praktykę, a następnie skontaktować się z jego kierownikiem. Bardzo niemile widziane jest rozsyłanie e-maili o tej samej treści do wszystkich kierowników naraz. Takie listy będą traktowane jako spam.
  • Po uzgodnieniu z kierownikiem wybranego Zespołu warunków i terminu odbywania praktyki lub stażu należy złożyć podanie o przyjęcie na praktykę/staż adresowane do Dyrektora IChO PAN. Podanie to musi zawierać informację, w którym Zespole i w jakim terminie praktyka ma się odbywać. Podanie musi być pozytywnie zaopiniowane przez kierownika Zespołu.
  • Do podania należy załączyć skierowanie z macierzystej uczelni oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu.

Równocześnie informuję, że liczba praktykantów i stażystów w Instytucie jest ograniczona ze względu na trudne warunki lokalowe. W związku z tym proszę o zgłaszanie zamiaru odbycia praktyki lub stażu z odpowiednim wyprzedzeniem - o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.

Jeśli podane wyżej informacje okażą się niewystarczające, proszę o kontakt ze mną.

Z-ca Dyrektora IChO PAN ds. Naukowych
prof. Witold Danikiewicz

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej