Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna / Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Informacja na temat możliwości wykonywania prac dyplomowych w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej PAN

Instytut Chemii Organicznej PAN oferuje studentom wydziałów chemicznych możliwość wykonywania
w swoich laboratoriach prac dyplomowych w obszarze chemii organicznej, w tym spektroskopii związków organicznych, oraz metod obliczeniowych. Bogate wyposażenie Instytutu w aparaturę badawczą,
oraz kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach zapewniają bardzo dobre warunki prowadzenia badań. Instytut od wielu lat ma podpisane umowy o współpracy w tym zakresie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a także innymi uczelniami. Należy podkreślić, że student otrzymuje dyplom magistra Uczelni, na której studiuje i tam też zdaje wszystkie wymagane regulaminem studiów egzaminy, w tym egzamin dyplomowy.

Wykonywanie prac dyplomowych odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami. Tam, gdzie mowa jest
o „Wydziale” chodzi o Wydział Chemiczny Uczelni, na której student odbywa studia.

1. Student wykonuje pracę dyplomową na terenie Instytutu i pod opieką wybranego samodzielnego pracownika naukowego Instytutu we współpracy z opiekunem naukowym ustanowionym przez kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału.

2. Wybór tematów prac dyplomowych odbywa się zgodnie z regulaminem obowiązującym na Wydziale w obrębie planów badawczych Instytutu.

3. Szczegółowe zasady wykonywania pracy dyplomowej na terenie Instytutu określane są w pisemnym porozumieniu opiekunów naukowych ze strony Instytutu i Wydziału.

4. W czasie pracy na terenie Instytutu student jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów i zasad obowiązujących w IChO PAN.

Studenci zainteresowani wykonywaniem pracy dyplomowej w IChO PAN powinni skontaktować się z kierownikiem wybranego Zespołu Naukowego Instytutu w celu ustalenia, czy Zespół dysponuje wolnymi miejscami dla dyplomantów i wstępnie uzgodnić tematykę pracy. W dalszej kolejności student składa podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o umożliwienie wykonywania pracy dyplomowej na terenie IChO PAN. Do podania musi być załączone oświadczenie opiekunów naukowych ze strony IChO PAN i Wydziału o ustaleniu warunków wykonywania pracy dyplomowej i jej temacie. Konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków.

Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej