Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna/ Doktoraty i habilitacje / Habilitacje

Habilitacje

 1. Wiesław Sobótka, „Synteza modelowych układów azasteroidowych” (14.11.1968)
 2. Czesław Kajdas, „O strukturze niektórych wysokowrzących weglowodorów naftowych” (14.11.1968)
 3. Włodzimierz Daniewski, „Struktura laktarorufiny A metabolitu Lactarius Rufus (mleczaj rudy)” (06.07.1972)
 4. Bożena Golankiewicz, „Częściowo uwodornione alkaloidy chinowe w badaniach specyfiki dehydrogenacyjnej octanu rtęciowego” (09.11.1972)
 5. Stefan Marcinkiewicz, „Nowe aspekty przegrupowań `bezmechanizmowych`” (21.12.1972)
 6. Piotr Tomasik, „Chemia połączeń heterocyklicznych w ujęciu hammettowskim” (07.06.1973)
 7. Wojciech Stec, „Stereochemia podstawienia nukleofilowego przy atomie fosforu” (22.11.1973)
 8. Stanisław Tyrlik, „Katalityczne i stechiometryczne reakcje olefin RCH=CH2 z wiązaniem kobalt-wodór w wodorku tris(trójfenylofosfino)dwuazotokobaltu (I)” (14.02.1974)
 9. Zofia Dega-Szafran, „Wiązanie wodorowe w kompleksach 2,2'-dwupirydylu w jego pochodnych z kwasami” (29.01.1976)
 10. Anna Banaszek, „Pełna synteza glikozydów racemicznych heksoz z pochodnych 2-metoksy-5,6-dwuhydro-2,4-piranu” (08.04.1976)
 11. Stanisław Krzyżanowski, „Badanie mechanizmu generowania rodników organicznych w zeolitach” (24.06.1976)
 12. Andrzej Robert Daniewski, „Totalna synteza pochodnych edtranu” (13.12.1976)
 13. Mieczysław Boduszyński, „Rola składników grupowych w strukturze asfaltów naftowych” (09.10.1978)
 14. Maria Danuta Bratek-Wiewiórowska, „Dalsze badania nad chemią i strukturą angustifoliny” (18.12.1978)
 15. Lech Stanisław Stefaniak, „Magnetyczny rezonans jądrowy azotu jako skuteczna metoda określania struktury związków heterocyklicznych” (14.05.1979)
 16. Janusz Jurczak, „Stereochemia cykloaddycji [4+2] pod wysokim ciśnieniem” (08.10.1979)
 17. Krzysztof Krowicki, „Synteza trójhydroksy- i dwumerkaptopirydyn oraz związków pokrewnych o potencjalnych własnościach cytostatycznych” (14.05.1979)
 18. Lech Kozerski, „Badania procesów wewnątrzcząsteczkowych i regioselektywności reakcji w układach zawierających spolaryzowane wiązanie podwójne” (12.11.1979)
 19. Grzegorz Grynkiewicz, „Selektywne przemiany monosacharydów wobec układu: ester azodikarboksylowy - fosfina” (12.11.1979)
 20. Wojciech Kroszczyński, „Reakcja Michaela jako metoda funkcjonalizacji pierścienia `A` układu steroidowego” (25.05.1981)
 21. Marek Cyprian Chmielewski, „Ester butylowy kwasu (E)-2-hydroksy-6-okso-4-heksenowego jako nowy substrat w pełnej syntezie deoksycukrów” (25.05.1981)
 22. Edward Grochowski, „Zastosowanie czwartorzędowych soli fosfoniowych w syntezie O-alkilowych i O-acylowych pochodnych hydroksyloaminy” (25.02.1982)
 23. Jacek Stawiński, „Chemiczna synteza oligodezoksyrydonukleotydów i ich zastosowanie w biologii molekularnej” (19.04.1982)
 24. Ryszard Adamiak, „Chemiczna synteza oligorybonukleotydów, fragmentów tRNA, zawierających nukleozyd hipermodyfikowany N6-(N-treonylokarbonylo)-adenozynę” (14.06.1982)
 25. Danuta Bodzek, „Spektrometria mas w badaniach węgla i cieczy węglowych” (25.02.1982)
 26. Krystyna Kamieńska-Trela, „Korelacja między stałymi siłowymi drgań rozciągających wiązań CC (Kcc) a stałymi sprzężenia spinowo-spinowego węgiel-węgiel (Jcc)” (14.06.1982)
 27. Włodzimierz Józef Krzyżosiak, „Metoda chemicznej modyfikacji kwasów nukleinowych aldehydem chlorooctowym” (23.02.1984)
 28. Andrzej Zygmunt Rykowski, „Przekształcenia pierścienia 1,2,4-triazynowego w reakcjach z jonem amidkowym” (18.05.1984)
 29. Roman Balicki, „Synteza, reakcje i przekształcenia pierścieni pirazolo[3,4-b]pirydyny i pirazolo[1,5-a]pirymidyny” (29.10.1984)
 30. Wojciech Markiewicz, „Synteza, własności i zastosowanie 1,3-dichlorotetraizopropylodisiloksanu w chemii kwasów nukleinowych” (27.06.1985)
 31. Wojciech Dmowski, „Nukleofilowe reakcje 1-podstawionych pentafluoropropenów” (21.11.1985)
 32. Jan Bimer, „Solubilizacja węgli kamiennych w reakcji redukcyjnego alkilowania i pod działaniem alkoholi i alkaliów” (14.05.1987)
 33. Łukasz Kaczmarek, „Synteza i niektóre właściwości nowych, poliazotowych układów heterocyklicznych” (12.05.1988)
 34. Ryszard Kierzek, „Chemiczna synteza oligorybonukleotydów na podłożu stałym metodą fosforynoamidową wraz z przykładami zastosowania” (12.05.1988)
 35. Karol Stanisław Bruzik, „Badania w zakresie stereochemii fosfolipidów i modelowych błon” (23.06.1988)
 36. Sławomir Jarosz, „Stereoselektywna synteza cukrów wyższych” (04.04.1990)
 37. Jan Kapuściński, „Destabilizacja II-rzędowej struktury kwasów nukleinowych oraz ich kondensacja indukowana przez interkaletory” (21.06.1991)
 38. Jerzy Boryski, „Chemiczna synteza i właściwości niektórych biologicznie ważnych pochodnych guanozyny” (13.02.1991)
 39. Andrzej Barański, „Studia nad reakcjami [2+3] cykloaddycji nitroalkenów z N-tlenkami aromatycznych nitryli” (11.10.1991)
 40. Marek Pietraszkiewicz, „Projektowanie, synteza i właściwości kompleksujące chiralnych makrocyklicznych receptorów molekularnych pochodnych D-mannozy” (13.05.1992)
 41. Bohdan Korybut-Daszkiewicz, „Synteza, struktury w właściwości kompleksowe niklu(II) z makrocyklicznymi ligandami zawierającymi grupy donorowe” (13.05.1992)
 42. Marek Malinowski, „Zastosowanie niskowalencyjnego tytanu [Ti(O)] w wybranych reakcjach syntezy organicznej” (12.06.1992)
 43. Krzysztof Wojciechowski, „Zastosowanie węglanów alkalicznych jako zasad w katalitycznych układach dwufazowych ciecz - ciało stałe” (13.12.1993)
 44. Marek Kabat, „Synteza racemicznych i chiralnych związków karbonylowych podstawionych w pozycji alfa atomem fluoru” (05.01.1996)
 45. Witold Danikiewicz, „Reakcje eliminacji cząsteczek obojętnych w procesach fragmentacji wybranych związków aromatycznych w wyniku jonizacji elektrycznej” (26.02.1999)
 46. Stanisław Ostrowski, „New and efficient approaches to fused pirimidine ring and their application for synthesis of purines” (08.06.1999)
 47. Ryszard Ostaszewski, „Synteza i badanie właściwości kompleksujących antracenowych receptorów molekularnych” (06.10.1999)
 48. Jarosław Dariusz Jaźwiński, „Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do identyfikacji i badania struktury mezojonowych oksatriazoli, thiatriazoli i tetrazoli” (10.12.1999)
 49. Zbigniew Kałuża, „Nowa strategia stereokontrolowanej syntezy 1-detia-1-oksacefamów” (25.02.2000)
 50. Jadwiga Frelek, „Kompleksy metali przejściowych jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych z zastosowaniem dichroizmu kołowego” (08.06.2000)
 51. Marek Majewski, „Enancjoselektywne deprotonowanie cyklicznych ketonów” (23.02.2001)
 52. Zbigniew Krzysztof Wróbel, „Reakcje nitrozwiązków aromatycznych z czynnikami nukleofilowymi przebiegające w obecności zasady i kwasu Lewisa z redukcją grupy nitrowej” (22.02.2002)
 53. Robert M. Kawęcki, „Wybrane zagadnienia chemii β-sulfinyloenamin” (06.06.2002)
 54. Daniel Gryko, „Synteza mezo- podstawionych koroli” (16.06.2003)
 55. Karol Grela, „Poszukiwanie nowych katalizatorów oraz badanie metatezy alkenów i alkinów” (16.06.2003)
 56. Jerzy Raczko, „Diastereoselektywne funkcjonalizacje układów łańcuchowych otrzymanych z 2-metylofuranu, prowadzące do prekursorów polihydroksylowych związków naturalnych” (25.06.2004)
 57. Wojciech Przemysław Schilf, „Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do badania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych i równowag tautomerycznych w wybranych zasadach azotowych” (23.02.2005)
 58. Ryszard Ireneusz Łaźny, „Nowe zastosowania triazenów i hydrazonów w syntezie organicznej w roztworze i na fazie stałej” (04.11.2005)
 59. Bartłomiej Furman, „Wewnątrzcząsteczkowa addycja allilosilanów, propargilosilanów i winylosilanów do 2,3-dihydro-4-pirydonów. Nowa metoda syntezy związków azabicyklicznych” (27.04.2006)
 60. Jacek Jan Młynarski, „Asymetryczna reakcja aldolowa: reakcja aldolowa Tiszczenki i reakcja Mukaiyamy w roztworach wodnych” (09.10.2006)
 61. Krzysztof Staliński, „Nowe koncepcje w reakcjach wolnorodnikowych i ich zastosowanie w syntezie organicznej” (08.01.2007)
 62. Dorota Gryko, „Bezpośrednia asymetryczna reakcja aldolowa - poszukiwanie nowych efektywnych organokatalizatorów” (25.04.2008)
 63. Zbigniew Pakulski, „Kontrola regio- i stereoselektywności w reakcjach glikozydowania” (16.12.2008)
 64. Agnieszka Szumna, „Chiralne kontenery molekularne - synteza, struktura i właściwości kompleksujące” (16.04.2010)
 65. Sebastian Stecko, „Wykorzystanie reakcji sigmatropowego przegrupowania cyjanianów allilowych do izocyjanianów w syntezie nienaturalnych aminokwasów” (10.06.2016)


Habilitacje poza IChO PAN

 1. Józef Wrzyszcz, Politechnika Wrocławska (1965)
 2. Bogusław Hetnarski, Politechnika Warszawska (1966)
 3. Osman Achmatowicz, Uniwersytet Warszawski (1966)
 4. Marian Mikołajczyk, Politechnika Łódzka (1967)
 5. Andrzej Sadej, Uniwersytet Jagielloński (1972)
 6. Aleksandra Skowrońska, Politechnika Łódzka (1977)
 7. Michał Jaszuński, Uniwersytet Warszawski (17.10.1984)
 8. Sławomir Szymański, Uniwersytet Wrocławski (9.05.1989)
 9. Zofia Lipkowska, Politechnika Łódzka (19.11.1996)
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej