Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej -Polskiej Akademii Nauk
Strona główna/ Doktoraty i habilitacje / Doktoraty

Doktoraty


Rok 2017 Powrót do góry strony

 1. . Maksymilian Karczewski„Modyfikacje struktury kobalaminy i ich wpływ na właściwości katalityczne” (08-12-2017)
  Promotor: prof. Dorota Gryko
 2. Maciej Krzeszewski „1,4-Dihydropirolo[3,2-b]pirole – synteza i właściwości optyczne” (27-01-2017)
  Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 3. Emilia Łukasik „Reakcje 2-nitrozoanilin ze związkami fosforu III i wykorzystanie produktów tych przemian w syntezie heterocykli azotowych” (10-02-2017)
  Promotor: dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. IChO PAN
 4. Grzegorz Witkowski „Stereokontrolowana synteza polihydroksylowych związków karba- i heterobicylkicznych z cukrów prostych” (24-03-2017)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 5. Patryk Niedbała „Zastosowanie receptorów typu niedomkniętych kryptandów w badaniach procesów rozpoznania anionów z użyciem technik chemii kombinatoryjnej” (02-06-2017)
  Promotor: prof. Janusz JurczakRok 2016 Powrót do góry strony

 1. Michał Kowalski „Synteza modyfikowanych receptorów na kationy na bazie penta-O-benzylosacharozy” (11-01-2016)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Anna Brodzka „Badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej syntezy enancjometycznie czystych kwasów 3-arylo-4-pentenowych” (15-01-2016)
  Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
 3. Anna Żądło „Biokatalityczne metody syntezy wybranych alkoholi drugorzędowych” (15-01-2016)
  Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
 4. Justyna Czaban-Jóźwiak „Applications of olefin metathesis in industrial context. Immobilisation, multi-batch processes, recycling” (25-01-2016)
  Promotor: prof. Karol Grela
 5. Magdalena Jawiczuk „Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-vis związków organicznych” (25-01-2016)
  Promotor: Jadwiga Frelek
 6. Łukasz Mucha„Badania nad katalizowaną solami miedzi (I) asymetryczną reakcją terminalnych alkinów z acyklicznymi nitronami” (19-02-2016)
  Promotor: prof. Bartłomiej Furman
 7. Beata Naumczuk „Synteza i badanie właściwości chemicznych i biologicznych potencjalnych inhibitorów topoizomerazy I oddziaływujących z oligomerami DNA” (19-02-2016)
  Promotor: prof. Lech Kozerski
 8. Piotr Duszewski „Nowa, ogólna metoda syntezy lariatowych związków makrocyklicznych - potencjalnych receptorów anionów” (22-02-2016)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 9. Anna Troć „Badanie struktury wybranych grup związków organicznych i ich kompleksów z wykorzystaniem techniki pomiaru mobilności jonów sprzężonej ze spektrometrią mas” (22-02-2016)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 10. Michał Malik „Reakcja addycji bromku allilomagnezu do bromonitryli jako kluczowy etap w syntezie iminocukrów” (07-03-2016)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 11. Catalina Wiśniewska „Zastosowanie hydrolaz do reakcji transestryfikacji w rozpuszczalnikach organicznych” (07-03-2016)
  Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
 12. Norbert Gajda „Synteza związków zawierających dwie jednostki sacharozowe” (19-05-2016)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 13. Michał Wierzbicki „Synteza nowych chiralnych kawitandów i kontenerów molekularnych sterowana asocjacją i rozpoznaniem oraz badanie ich struktury” (19-05-2016)
  Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna
 14. Kacper Błaziak „Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych” (03-06-2016)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 15. Grzegorz Pikus „Statyczna chemia kombinatoryjna jako metoda syntezy makrocyklicznych receptorów kationów i anionów” (03-06-2016)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 16. Maciej Giedyk „Synteza nowych pochodnych witaminy B12 i ich właściwości katalityczne” (07-06-2016)
  Promotor: prof. Dorota Gryko
 17. Aleksandra Butkiewicz „Konformacja a właściwości chiraloptyczne cisoidowych enonów” (07-10-2016)
  Promotor: prof. Jadwiga Frelek
 18. Elżbieta Maziarz „Przegrupowania eterów winylowych i acetali ketenów katalizowane kwasami Lewisa” (07-10-2016)
  Promotor: prof. Bartłomiej Furman
 19. Maria Rogozińska-Szymczak „Asymetryczna reakcja Michaela w/na wodzie katalizowana chiralnymi aminami” (07-10-2016)
  Promotor: prof. Jacek Młynarski
 20. Anna Purc „Nowe pochodne diketopirolopiroli – synteza i właściwości fizykochemiczne” (20-12-2016)
  Promotor: prof. Daniel T. GrykoRok 2015 Powrót do góry strony

 1. Piotr Szcześniak „Wykorzystanie cyklicznych imin jako bloków budulcowych w syntezie izydyn” (13-04-2015)
  Promotor: prof. Bartłomiej Furman
 2. Szymon Kłossowski „Synteza nowych inhibitorów układu tioredoksyna – reduktaza tioredoksyny” (13-04-2015)
  Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski
 3. Magdalena Soluch „Zastosowanie pięcioczłonowych nitronów cukrowych w reakcji Kinugasy” (09-10-2015)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 4. Mirosław Dygas „Asymetryczna synteza alkaloidów z rodziny Erythrina” (09-10-2015)
  Promotor: dr hab. Zbigniew Kałuża
 5. Karolina Plichta „Badania nad syntezą i reaktywnością 2-nitrozodiaryloamin oraz nad ich wykorzystaniem w syntezie wielopierścieniowych związków heterocyklicznych, pochodnych fenazyny” (20-11-2015)
  Promotor: dr hab. Zbigniew Wróbel
 6. Oskar Popik „Stereokontrolowana synteza monosacharydów z dihydroksyacetonu” (04-12-2015)
  Promotor: prof. Jacek Młynarski


Rok 2014 Powrót do góry strony

 1. Urszula Karcz „Reakcje cykloaddycji chromenów i C-winylo­heteroksylilenów z wybranymi dienofilami” (27.01.2014)
  Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
 2. Mateusz Woźny „Tetraazamakrocykliczne kompleksy niklu i miedzi, jako elektroaktywne elementy rotaksanów i rotaksanowych przełączników molekularnych” (27.01.2014)
  Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 3. Adam Mames „Asymetryczna reakcja Kinugasy jako atrakcyjna metoda syntezy karbapenamów” (03.02.2014)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 4. Iwona Mames „Azamakrocykliczne kompleksy metali przejściowych, jako komponenty redoks-aktywnych receptorów molekularnych” (03.02.2014)
  Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 5. Sylwester Kurcoń „Selektywne modyfikacje pochodnych kwasu kobyrynowego – nowe regulatory cyklazy guanylowej” (18.06.2014)
  Promotor: dr hab. Dorota Gryko
 6. Anita Janiga „Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (02.10.2014)
  Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 7. Marek Grzybowski „Synteza analogów diketopirolopiroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (30.10.2014)
  Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 8. Jarosław Granda „Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów” (07.11.2014)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak


Rok 2013 Powrót do góry strony

 1. Paweł Chochrek „Stereoselektywne transformacje w układzie hydrindanu. Synteza bloków budulcowych witaminy D” (11.02.2013)
  Promotor: prof. Jerzy Wicha
 2. Rafał Gawin „Karbenowe kompleksy rutenu zawierające zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezy” (15.02.2013)
  Promotor: prof. Karol Grela
 3. Cezary Samojłowicz „Trudne przypadki metatezy olefin: poszukiwanie optymalnych warunków prowadzenia reakcji” (15.02.2013)
  Promotor: prof. Karol Grela
 4. Marcin Śnieżek „Nowa metoda syntezy Ezetymibu - selektywnego inhibitora wchłaniania cholesterolu” (11.02.2013)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 5. Maciej Cieplak „Synteza długołańcuchowych związków polihydroksylowych poprzez selektywne połączenie cukrów prostych” (22.04.2013)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 6. Joanna Lipner „Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie asymetrycznej: poszukiwanie nowych katalizatorów” (22.04.2013)
  Promotor: prof. Jacek Młynarski
 7. Mykhaylo Potopnyk „Makrocykliczne azotowe receptory zawierające jednostkę sacharozy: synteza i właściwości kompleksujące” (11.06.2013)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 8. Beata Słomińska „Badania porównawcze różnych technik jonizacji w analizie wybranych grup związków metaloorganicznych i koordynacyjnych za pomocą spektrometrii mas” (20.06.2013)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 9. Jan Klajn „Synteza i właściwości fluorescencyjne nowych pochodnych indolizyny” (28.06.2013)
  Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 10. Agnieszka Nowak-Król „Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (28.06.2013)
  Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 11. Dariusz Krajewski „Badania reakcji heteroanalogów γ-halokarboanionów” (25.10.2013)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 12. Marta Magdycz „Synteza enancjomerycznie czystych polihydroksylowych związków o strukturze bicyklo[4.3.0]nonanu z D-glukozy” (28.10.2013)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 13. Marta Sowińska „Synteza, struktura i badania biologiczne związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy” (28.10.2013)
  Promotor: prof. Zofia Lipkowska
 14. Kajetan Dąbrowa „Synteza, struktura i właściwości kompleksujące nowych receptorów anionów” (06.11.2013)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 15. Filip Ulatowski „Nowe metody badania rozpoznania chiralnego anionów” (06.11.2013)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 16. Anna Osuch-Kwiatkowska „Synteza i właściwości pochodnych cukrów wyższych zawierających więcej niż 10 atomów węgla” (06.12.2013)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 17. Mikołaj Chromiński „Synteza połączeń witaminy B12 z protporfiryną IX, potencjalnych aktywatorów cyklazy guanylowej” (19.12.2013)
  Promotor: dr hab. Dorota Gryko
 18. Sabina Pisarek „Nowe pochodne i analogi protoporfiryny IX” (19.12.2013)
  Promotor: dr hab. Dorota Gryko


Rok 2012 Powrót do góry strony

 1. Anna Błońska „Otrzymywanie i właściwości biologicznie karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych pochodnych D-mannozy” (20.01.2012)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Roman Voloshchuk „Dyads and triads bearing corrole as models for energy- and electron– transfer studies” (20.01.2012)
  Promotor: prof. Daniel Gryko
 3. Rafał Głaszczka „Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego adduktów rodu z wielofunkcyjnymi ligandami organicznymi” (10.02.2012)
  Promotor: dr hab. Jarosław Jaźwiński, prof. nadzw.
 4. Jan Lewtak „The synthesis of Π-expanded meso-substituted porphyrins and corroles” (27.04.2012)
  Promotor: prof. Daniel Gryko
 5. Rafał Ćwiek „Synteza chiralnych diamin i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie” (23.10.2012)
  Promotor: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
 6. Paweł Świder „Porównanie efektywności różnych technik jonizacji w badaniach struktury i reakcji porfirynoidów za pomocą spektrometrii mas” (23.10.2012)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz


Rok 2011 Powrót do góry strony

 1. Marcin Tomasz Nowogródzki „Synteza karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych” (21.01.2011)
  Promotor: Prof. Sławomir Jarosz
 2. Bartosz Krzysztof Zambroń „Reakcja alkilowania nukleofilowych arenów 4-acyloksy-azetydynonami” (15.02.2011)
  Promotor: Prof. Marek Chmielewski
 3. Jakub Majer „Asymetryczna reakcja Friedla-Craftsa pięcioczłonowych związków heteroaromatycznych z glioksalanami” (15.02.2011)
  Promotor: Prof. Janusz Jurczak
 4. Magdalena Iwona Woźnica „Badania strukturalne analogów antybiotyków -laktamowych metodą dichroizmu kołowego” (28.03.2011)
  Promotor: Prof. Jadwiga Frelek
 5. Anna Szadkowska „Alkilidenowe kompleksy rutenu zawierające O-, N- i S-chelatujące ligandy: otrzymywanie i zastosowanie w reakcji metatezy olefin” (24.05.2011)
  Promotor: Prof. Karol Grela
 6. Karolina Hyz „Spektroskopia NMR inhibitorów pochodzenia naturalnego topoizomerazy I i II” (17.06.2011)
  Promotor: Prof. Lech Kozerski
 7. Olena Vakuliuk „The synthesis of pyrrole derivatives via direct arylation” (17.06.2011)
  Promotor: Prof. Daniel Gryko
 8. Wojciech Wiktor Lasek „Mechanism of phase-transfer catalysis in two-phase systems with strongly alkine aqueous phase” (21.10.2011)
  Promotor: Prof. Mieczysław Mąkosza
 9. Joanna Piechowska „Pochodne chinoliny jako modele wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym” (24.10.2011)
  Promotor: Prof. Daniel Gryko
 10. Agnieszka Sylwia Sadlej „Zastosowanie spektroskopii MRJ do badania związków kompleksowych dimerycznych soli rodu(II) z ligandami azotowymi” (24.10.2011)
  Promotor: Dr hab. Jarosław Jaźwiński
 11. Waldemar Ryszard Kurek „Wydzielenie i zastosowanie hydrolaz z grzybów nitkowatych w syntezie związków o znaczeniu terapeutycznym” (21.10.2011)
  Promotor: Prof. Ryszard Ostaszewski
 12. Sławomir Mięsowicz „Badanie enancjoselektywności wybranych reakcji z udziałem chiralnych trójkleszczowych kompleksów zasad Schiffa jako katalizatorów” (16.12.2011)
  Promotor: Prof. Janusz Jurczak
 13. Michał Karchier „Synteza 16,20-cyklo-analogu witaminy D. Transformacja tiokarbaminianów alkoholi i 2,3-epoksyalkoholi” (16.12.2011)
  Promotor: Prof. Jerzy Wicha


Rok 2010 Powrót do góry strony

 1. Beata Wileńska „Badanie reakcji karboanionów ze związkami karbonylowymi i akceptorami Michaela w fazie gazowej” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 2. Anna Kozioł „Enantioselective synthesis of oxacephams from 4-vinyloxy-azetidin-2-one” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Anna Gaweł „Fosfonowe i fosfonowe pochodne sacharozy. Synteza i właściwości” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 4. Grzegorz Lipner „Zastosowanie 2,3-dihydro-4-pirydonów jako bloków budulcowych w stereokntrolowanej syntezie indolizydyn i chinolizydyn” (29.01.2010)
  Promotor: doc.dr hab. Bartłomiej Furman
 5. Daniel Sulikowski „Synteza aminokwasów zawierających podstawnik nitroarylowy” (05.01.2010)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 6. Maciej Stodulski „Synteza nowych O,N-donorowych ligandów o symetrii C i ich zastosowanie w asymetrycznej reakcji aldolowej” (05.01.2010)
  Promotor: doc. dr hab. Jacek Młynarski


Rok 2009 Powrót do góry strony

 1. Grzegorz Dołęga „Stereoselektywna synteza β-aminoalkoholi pochodnych piroloizochinoliny oraz ich zastosowanie w enancjoselektywnej katalizie” (18.01.2009)
  Promotor: doc.dr hab. Zbigniew Kałuża
 2. Anna Wojtasiewicz „Badanie reakcji γ-halokarboanionów i ich analogów” (24.03.2009)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 3. Tomasz Ratajczyk „Obraz dynamiki n-krotnych rotatorów molekularnych w widmach NMR: od zasady Pauliego do granicy klasycznej” (10.02.2009)
  Promotor: prof. Sławomir Szymański
 4. Magdalena Maja Zimnicka „Badanie właściwości i reakcji anionowych d'-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej” (10.02.2009)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 5. Bartosz Marcin Lewandowski „Synteza i właściwości makrocyklicznych receptorów zawierających rdzeń sacharozy” (13.01.2009)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz


Rok 2008 Powrót do góry strony

 1. Wojciech Chaładaj „Modyfikacja chiralnych salenowych kompleksów chromowych i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie” (12.12.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 2. Sebastian Stecko „Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji z udziałem cyklicznych nitronów i nienasyconych laktonów. Stereochemia reakcji i przemiany adduktów” (23.10.2008)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Adam Sobczuk „Synteza i badania właściwości lariatowych diazakoronandów – chromogenicznych receptorów nitroarenów” (23.10.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 4. Michał Bieniek „Substituted Hoveydai Grubbs catalysts – activity control and applications in olefin metathesis” (13.10.2008)
  Promotor: prof. Karol Grela
 5. Piotr Polcyn „Synteza, struktura i własności biologiczne nowych peptydowych dendrymerów zawierających nienaturalne aminokwasy” (23.09.2008)
  Promotor: prof. Zofia Lipkowska
 6. Wioletta Kośnik „Enancjoselektywne utlenianie elektrofilowych olefin działaniem wodoronadtlenków glikozylowych” (27.06.2008)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 7. Michał Gałęzowski „Nowe metody syntezy hydroporfiryn” (13.05.2008)
  Promotor: prof. Daniel Gryko
 8. Marcin Pawlak „Synteza, struktura i właściwości kompleksujące lariatowych makrocyklicznych receptorów anionów” (22.02.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 9. Mariusz Tasior „Mezo-podstawione korole jako modele do badań transferów energii i elektronów” (23.01.2008)
  Promotor: doc. dr hab. Daniel Gryko
 10. Anna Tarnowska „Badanie struktury przestrzennej i agregacji insuliny metodą NMR” (17.01.2008)
  Promotor: prof. Lech Kozerski
 11. Jarosław Kowalski „Synteza i właściwości fizykochemiczne wielocentrowych receptorów molekularnych” (10.01.2008)
  Promotor: doc.dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 12. Patrycja Kowalska „Zastosowanie dichroizmu kołowego w badaniach strukturalnych karba- i oksapochodnych bicyklicznych układów β-laktamowych” (10.01.2008)
  Promotor: prof. Jadwiga Frelek


Rok 2007 Powrót do góry strony

 1. Agnieszka Gajewska „Synteza układów polihydroksylowych o długich łańcuchach” (20.12.2007)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Sylwia Błażej „Badanie względnej aktywności nitroarenów w reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru”(20.12.2007)
  Promotor: prof. Mieczysław Makosza
 3. Magdalena Dziedzic „Wewnątrzcząsteczkowa reakcja Prinsa - stereoselektywna metoda syntezy piranów i oksepanów”(10.12.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Bartłomiej Furman
 4. Marta Bugaj „Wpływ struktury przestrzennej na stałe sprzężenia węgiel-węgiel w podstawionych α, β-nienasyconych układach karbonylowych” (15.11.2007)
  Promotor: prof. Krystyna Kamieńska-Trela
 5. Dominik Sebastian Koszelewski „Zastosowanie natywnych i immobilizowanych enzymów w syntezie prekursorów peptydomimetyków” (18.10.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Ostaszewski
 6. Helena Aleksandra Modrzejewska „Synteza i reakcje 2,2-ditlenków 2,1-benzizotiazolin podstawionych w pozycji 3 heteroatomami” (27.04.2007)
  Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
 7. Michał Michalak „Synteza totalna terpenów. Zastosowanie reakcji metatezy do otrzymywania pochodnych cyklooktacyklopentanu” (05.06.2007)
  Promotor: prof. Jerzy Wicha
 8. Volodymyr Sashuk „Badanie metatezy związków zawierających wiązanie potrójne C-C: nowe katalizatory i zastosowanie w syntezie organicznej” (20.02.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Karol Grela
 9. Jolanta Ignatowska „Addycje fluorohalogenoalkanów do związków nienasyconych inicjowane ditioninem sodowym i przemiany adduktów” (19.02.2007)
  Promotor: prof. Wojciech Dmowski


Rok 2006 Powrót do góry strony

 1. Konrad Paśniczek „Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji nitronów i nienasyconych laktonów cukrowych; synteza iminocukrów” (30.11.2006)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 2. Rafał Antoni Loska „Reakcje perfluorokarboanionów z elektrofilowymi arenami” (30.11.2006)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 3. Beata Urszula Koszarna „Synteza mezo-podstawionych koroli i ich analogów” (26.10.2006)
  Promotor: doc. dr hab. Daniel Gryko
 4. Igor Andrzej Czerski „Zahamowana rotacja grupy metylowej w widmach NMR cieczy. Efekty nieklasyczne” (26.10.2006)
  Promotor: prof. Sławomir Szymański
 5. Krzysztof Pleśniak „Reakcje acylosilanów z metalowanymi sulfonami alkilowo N-fenylotetrazolowymi. Nowa metoda syntezy winylosilanów” (29.09.2006)
  Promotor: prof. Jerzy Wicha
 6. Tomasz Zieliński „Synteza, struktura i badania właściwości kompleksujących prostych receptorów anionów” (20.06.2006)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 7. Mariusz Kędziorek „Synteza acetylenowych pochodnych azulenu” (9.05.2006)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 8. Patrycja Ruśkowska „Określanie konfiguracji absolutnej vic-aminoalkoholi i dioli metodą dichroizmu kołowego” (21.02.2006)
  Promotor: doc.dr hab. Jadwiga Frelek
 9. Anna Michrowska „Poszukiwanie katalizatorów typu Hoveydy-Grubbsa o nowych ulepszonych właściwościach oraz ich zastosowanie w metatezie olefin” (26.01.2006)
  Promotor: doc.dr hab. Karol Grela


Rok 2005 Powrót do góry strony

 1. Wioleta Stanisława Świerczyńska „Functionalized phospolane derivatives – stereoselective synthesis and utility as precursors of chiral phosphine ligands” (22.12.2005)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
 2. Danh Tong Thanh „Reakcje addycji izocyjanianu chlorosulfonylowego do chiralnych alkoksylenów: synteza 5-oksacefamów” (22.12.2005)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Piotr Kwiatkowski „Enancjoselektywne metody syntezy pochodnych 3,6-dihydropiran z użyciem chiralnych kompleksów salenowych” (03.11.2005)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 4. Michał Maciej Barbasiewicz „Badanie międzycząsteczkowych reakcji γ- i δ-halokarboanionów” (03.11.2005)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 5. Tomasz Jan Bieńkowski „Zastosowanie spektrometrii mas do badania właściwości i reakcji anionów związków aromatycznych w fazie gazowej” (21.06.2005)
  Promotor: doc. dr hab. Witold Danikiewicz
 6. Marek Stankevič „Boran jako odczynnik redukujący i kompleksujący w chemii fosforu – synteza i przemiany kwasów boranatofosfinawych” (25.02.2005)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz


Rok 2004 Powrót do góry strony

 1. Katarzyna Barycka „Sugar allytin derivatives in organic synthesis”.(27.02.2004)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Oleh Demchuk “Optimization of structure of atropoizomeric ligands for asymmetric synthesis” (11.05.2004)
 3. Marek Judka „New reactions of gamma-halocarboanions” (24.06.2004)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 4. Piotr Osiński „Synthesis and use in asymmetric catalysis of novel diphosphine ligands” (11.05.2004)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
 5. Maciej Paszewski „Oxidative nucleophilic substitution of hydrogen in nitroarenes” (24.06.2004)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 6. Arkadiusz Listkowski „Synthesis and properties of the macrocyclic compounds with incorporated sucrose unit” (30.09.2004)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 7. Jarosław Kalisiak „Synthesis, structure and binding properties of diazacrowns with planar chirality” (11.10.2004)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak


Obronione przed rokiem 2004 Powrót do góry strony


Spis doktoratów od roku 1963 do roku 2003 włącznie »


Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej