Zespół I

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematykaZespół Ib

Spektrometria mas

 

Kierownik:

prof. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

Doktorat, 1984 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, 1987-1988 Indiana University, Bloomington, USA
Habilitacja, 1999 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2005

Realizowane granty:

OPUS NCN – 2014/15/B/ST10/04276 – „Rozpoznanie Składu Chemicznego Frakcji Organicznej Pyłu Zawieszonego PM1, PM2.5 i PM10 na Obszarach Pozamiejskich w Aspekcie Identyfikacji Źródeł Pochodzenia Tego Pyłu oraz Implikowanych Zagrożeń Środowiskowych i Zdrowotnych” (2015 – 2019) – jako partner w konsorcjum kierowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, kierownik projektu: dr hab. Rafał Szmigielski.

OPUS NCN – 2016/21/B/ST4/03876 – „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” (2017 – ) – kierownik projektu

OPUS NCN – 2017/27/B/NZ5/01504 – „Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym” (2018 – ) – jako partner w konsorcjum kierowanym przez Centrum Onkologii w Warszawie, kierownik projektu prof. Jerzy Ostrowski.

P. Wach, G. Spolnik, K. J. Rudzinski, K. Skotak, M. Claeys, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Radical oxidation of methyl vinyl ketone and methacrolein in aqueous droplets: Characterization of organosulfates and atmospheric implications”, Chemosphere. 2019 Jan, 214:1-9.

2018

A. Slodek, A. Maron, M. Pajak, M. Matussek, I. Grudzka-Flak, J.G. Malecki, A. Switlicka, S. Krompiec, W. Danikiewicz, M. Grela, I. Gryca, M. Penkala, „Luminescent-Substituted Fluoranthenes-Synthesis, Structure, Electrochemistry, and Optical Properties”, Chem. Eur. J. 2018, 24, 9622-9631.

G. Spolnik, P. Wach, K.J. Rudzinski, K. Skotak, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Improved UHPLC-MS/MS Methods for Analysis of Isoprene-Derived Organosulfates”, Anal. Chem. 2018, 90, 3416-3423.

B. Franczuk, W. Danikiewicz, „Gas-Phase Reactions of Dimethyl Disulfide with Aliphatic Carbanions – A Mass Spectrometry and Computational Study”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2018, 29, 588-599.

M. Ogrodowczyk, K. Dettlaff, W. Bednarski, B. Cwiertnia, M. Stawny, G. Spolnik, J. Adamski, W. Danikiewicz, „Radiodegradation of nadolol in the solid state and identification of its radiolysis products by UHPLC-MS method”, Chem. Papers 2018, 72, 349-357.

J. Sniechowska, P. Paluch, T. Pawlak, G.D. Bujacz, W. Danikiewicz, M.J. Potrzebowski, „New synthetic pathway leading to oxospirochlorins”, RSC Advances 2018, 8, 21354-21362.

J. Brzeskiewicz, R. Loska, M. Makosza, „alpha-Chlorobenzylation of Nitroarenes via Vicarious Nucleophilic Substitution with Benzylidene Dichloride: Umpolung of the Friedel-Crafts Reaction”, J. Org. Chem. 2018, 83, 8499-8508.

M. Hamkalo, P. Fita, M. Fedorynski, M. Makosza, „Interfacial Generation of a Carbanion: The Key Step of PTC Reaction Directly Observed by Second Harmonic Generation”, Chem. Eur. J. 2018, 24, 3975-3879.

R. Nazar, M. Makosza, „Simple Synthesis of Aryl p-Nitroarylacetonitriles by Vicarious Nucleophilic Substitution with Carbanions of Protected Cyanohydrins”, Eur. J. Org. Chem. 2018, 376-380.

M. Nowacki, K. Wojciechowski, „Transition-metal-free [3+3] annulation of indol-2-ylmethyl carbanions to nitroarenes. A novel synthesis of indolo[3,2-b] quinolines (quindolines)”, Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 194-202.

 

 

Profesorowie:

prof. Mieczyław Mąkosza
prof. Krzysztof Wojciechowski

Asystenci:

dr Paweł Świder

Chemicy:

mgr Paulina Wach
mgr Małgorzata Grela
mgr Marian Olejnik
mgr Maciej Sojka
mgr Grzegorz Spólnik
mgr Beata Naumczuk (1/2 etatu)
mgr Małgorzata Rogozińska (1/2 etatu)

Stażyści:

mgr Kinga Kozłowska

Tematyka badań:

Głównym obszarem zainteresowania Zespołu Spektrometrii Mas są badania reakcji anionów organicznych w fazie gazowej, w szczególności reakcji karboanionów z nitrozwiązkami aromatycznymi oraz związkami karbonylowymi, akceptorami Michaela i innymi związkami elektrofilowymi. W Zespole opracowano metodykę generowania karboanionów w fazie gazowej w wyniku reakcji dekarboksylacji anionów karboksylanowych w źródle jonów elektrosprej (ESI). Wytwarzane w ten sposób karboaniony są poddawane reakcjom z gazowymi reagentami elektrofilowymi w źródle jonów lub w komorze zderzeń spektrometru typu potrójny kwadrupol. Prowadzone są także prace w obszarze modelowania metodami chemii kwantowej reakcji anionów organicznych z odczynnikami elektrofilowymi w fazie gazowej i w roztworach.

W ramach wymienionej wyżej tematyki badane są obecnie reakcje halogenofilowe i pokrewne (tzw. reakcje X-filowe) w fazie gazowej. Związane są z nią także badania reakcji organicznych wodoronadtlenków w fazie gazowej, przy czym w tym przypadku badane są zarówno reakcje ich anionów, jak i kationów powstających w wyniku protonowania tych związków w źródle jonów.

Kolejnym obszarem badań Zespołu Spektrometrii Mas jest wykorzystanie technik spektrometrii mas do analizy poliizoprenoidów i innych lipidów. Temat ten jest realizowany we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. W Zespole Spektrometrii Mas opracowano metody rozdzielania i identyfikacji poliprenoli z wykorzystaniem techniki HPLC/MS. Metody te zastosowano do analizy mieszanin poliprenoli i ich pochodnych (np. estrów), wydzielanych z różnych organizmów roślinnych.

W Zespole badane są także nowe techniki jonizacji z punktu widzenia ich zastosowań do analizy związków organicznych i metaloorganicznych. W szczególności są to metody APPI (fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym) oraz ASAP (Atmospheric Solid Analysis Probe).

Ponadto Zespół prowadzi badania, których celem jest identyfikacja i ustalenie bądź potwierdzenie struktury zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach, pestycydach i półproduktach stosowanych do ich wytwarzania, na zlecenie zainteresowanych firm. W tym celu zostało utworzone w ramach Zespołu Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w witrynie internetowej Instytutu ( https://www.icho.edu.pl/laboratorium_analizy_substancji_bioaktywnych.php).

Kierownik:

Dr Magdalena Maja Zimnicka
e-mail: magdalena.zimnicka@icho.edu.pl

Staż naukowy, prof. E. Uggerud, University of Oslo, Oslo, Norwegia
Doktorat, Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, prof. F. Tureček, University of Washington, Seattle, USA

Realizowane granty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.

Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.

Tematyka badań:

Tematyka podejmowanych badań wiąże się z wykorzystaniem spektrometrii mas i technik związanych z tą metodą takich jak mobilność jonów do badania właściwości i interakcji cząsteczek. W szczególności prowadzone są prace w celu określenia zakresu stosowania spektrometrii mas do badania rozpoznania molekularnego. Równolegle prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu obecności układu tioamidowego na konformacje peptoidów.

Publikacje:

Zimnicka M.M. „Conformational Features of Thioamide-Containing Dipeptoids and Peptoid-Peptide Hybrids-Computational and Experimental Approaches” J. Phys. Chem A 2018, 122, 7818-7831.

No Comments

Skip to content