Zespół I

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematykaZespół Ib

Spektrometria mas

 

Kierownik:

prof. Witold Danikiewicz
e-mail: witold.danikiewicz@icho.edu.pl

Doktorat, 1984 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Staż podoktorski, 1987-1988 Indiana University, Bloomington, USA
Habilitacja, 1999 Instytut Chemii Organicznej PAN
Profesor tytularny, 2005

Realizowane granty:

OPUS NCN – 2014/15/B/ST10/04276 – „Rozpoznanie Składu Chemicznego Frakcji Organicznej Pyłu Zawieszonego PM1, PM2.5 i PM10 na Obszarach Pozamiejskich w Aspekcie Identyfikacji Źródeł Pochodzenia Tego Pyłu oraz Implikowanych Zagrożeń Środowiskowych i Zdrowotnych” (2015 – 2019) – jako partner w konsorcjum kierowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, kierownik projektu: dr hab. Rafał Szmigielski.

OPUS NCN – 2016/21/B/ST4/03876 – „Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych” (2017 – ) – kierownik projektu

OPUS NCN – 2017/27/B/NZ5/01504 – „Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym” (2018 – ) – jako partner w konsorcjum kierowanym przez Centrum Onkologii w Warszawie, kierownik projektu prof. Jerzy Ostrowski.

G. Spolnik, P. Wach, K. J.Rudziński, R. Szmigielski, W. Danikiewicz, „Tracing the biogenic secondary organic aerosol markers in rain, snow and hail”, Chemosphere, 251, 10.1016/j.chemosphere.2020.126439

2019

P. Wach, G. Spolnik, K. J. Rudzinski, K. Skotak, M. Claeys, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Radical oxidation of methyl vinyl ketone and methacrolein in aqueous droplets: Characterization of organosulfates and atmospheric implications”, Chemosphere. 2019, 214:1-9.

2018

A. Slodek, A. Maron, M. Pajak, M. Matussek, I. Grudzka-Flak, J.G. Malecki, A. Switlicka, S. Krompiec, W. Danikiewicz, M. Grela, I. Gryca, M. Penkala, „Luminescent-Substituted Fluoranthenes-Synthesis, Structure, Electrochemistry, and Optical Properties”, Chem. Eur. J. 2018, 24, 9622-9631.

G. Spolnik, P. Wach, K.J. Rudzinski, K. Skotak, W. Danikiewicz, R. Szmigielski, „Improved UHPLC-MS/MS Methods for Analysis of Isoprene-Derived Organosulfates”, Anal. Chem. 2018, 90, 3416-3423.

B. Franczuk, W. Danikiewicz, „Gas-Phase Reactions of Dimethyl Disulfide with Aliphatic Carbanions – A Mass Spectrometry and Computational Study”, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2018, 29, 588-599.

M. Ogrodowczyk, K. Dettlaff, W. Bednarski, B. Cwiertnia, M. Stawny, G. Spolnik, J. Adamski, W. Danikiewicz, „Radiodegradation of nadolol in the solid state and identification of its radiolysis products by UHPLC-MS method”, Chem. Papers 2018, 72, 349-357.

J. Sniechowska, P. Paluch, T. Pawlak, G.D. Bujacz, W. Danikiewicz, M.J. Potrzebowski, „New synthetic pathway leading to oxospirochlorins”, RSC Advances 2018, 8, 21354-21362.

J. Brzeskiewicz, R. Loska, M. Makosza, „alpha-Chlorobenzylation of Nitroarenes via Vicarious Nucleophilic Substitution with Benzylidene Dichloride: Umpolung of the Friedel-Crafts Reaction”, J. Org. Chem. 2018, 83, 8499-8508.

M. Hamkalo, P. Fita, M. Fedorynski, M. Makosza, „Interfacial Generation of a Carbanion: The Key Step of PTC Reaction Directly Observed by Second Harmonic Generation”, Chem. Eur. J. 2018, 24, 3975-3879.

R. Nazar, M. Makosza, „Simple Synthesis of Aryl p-Nitroarylacetonitriles by Vicarious Nucleophilic Substitution with Carbanions of Protected Cyanohydrins”, Eur. J. Org. Chem. 2018, 376-380.

M. Nowacki, K. Wojciechowski, „Transition-metal-free [3+3] annulation of indol-2-ylmethyl carbanions to nitroarenes. A novel synthesis of indolo[3,2-b] quinolines (quindolines)”, Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 194-202.

 

 

Profesorowie:

prof. Mieczyław Mąkosza
prof. Krzysztof Wojciechowski

Asystenci:

dr Paweł Świder

Chemicy:

mgr Paulina Wach
mgr Małgorzata Grela
mgr Marian Olejnik
mgr Maciej Sojka
mgr Grzegorz Spólnik
mgr Beata Naumczuk (1/2 etatu)
mgr Małgorzata Rogozińska (1/2 etatu)

Stażyści:

mgr Kinga Kozłowska

Tematyka badań:

Głównym obszarem zainteresowania Zespołu Spektrometrii Mas są badania reakcji anionów organicznych w fazie gazowej, w szczególności reakcji karboanionów z nitrozwiązkami aromatycznymi oraz związkami karbonylowymi, akceptorami Michaela i innymi związkami elektrofilowymi. W Zespole opracowano metodykę generowania karboanionów w fazie gazowej w wyniku reakcji dekarboksylacji anionów karboksylanowych w źródle jonów elektrosprej (ESI). Wytwarzane w ten sposób karboaniony są poddawane reakcjom z gazowymi reagentami elektrofilowymi w źródle jonów lub w komorze zderzeń spektrometru typu potrójny kwadrupol. Prowadzone są także prace w obszarze modelowania metodami chemii kwantowej reakcji anionów organicznych z odczynnikami elektrofilowymi w fazie gazowej i w roztworach.

W ramach wymienionej wyżej tematyki badane są obecnie reakcje halogenofilowe i pokrewne (tzw. reakcje X-filowe) w fazie gazowej. Związane są z nią także badania reakcji organicznych wodoronadtlenków w fazie gazowej, przy czym w tym przypadku badane są zarówno reakcje ich anionów, jak i kationów powstających w wyniku protonowania tych związków w źródle jonów.

Kolejnym obszarem badań Zespołu Spektrometrii Mas jest wykorzystanie technik spektrometrii mas do analizy poliizoprenoidów i innych lipidów. Temat ten jest realizowany we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. W Zespole Spektrometrii Mas opracowano metody rozdzielania i identyfikacji poliprenoli z wykorzystaniem techniki HPLC/MS. Metody te zastosowano do analizy mieszanin poliprenoli i ich pochodnych (np. estrów), wydzielanych z różnych organizmów roślinnych.

W Zespole badane są także nowe techniki jonizacji z punktu widzenia ich zastosowań do analizy związków organicznych i metaloorganicznych. W szczególności są to metody APPI (fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym) oraz ASAP (Atmospheric Solid Analysis Probe).

Ponadto Zespół prowadzi badania, których celem jest identyfikacja i ustalenie bądź potwierdzenie struktury zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach, pestycydach i półproduktach stosowanych do ich wytwarzania, na zlecenie zainteresowanych firm. W tym celu zostało utworzone w ramach Zespołu Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w witrynie internetowej Instytutu ( https://www.icho.edu.pl/laboratorium_analizy_substancji_bioaktywnych.php).

Kierownik:

Dr Magdalena Maja Zimnicka
e-mail: magdalena.zimnicka@icho.edu.pl

Staż naukowy, prof. E. Uggerud, University of Oslo, Oslo, Norwegia
Doktorat, Instytut Chemii Organicznej PAN
Staż podoktorski, prof. F. Tureček, University of Washington, Seattle, USA

Realizowane granty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N204 062 32/1602 pt. Badania właściwości i reakcji anionowych σ-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 0641/IP3/2011/71 pt. Badania właściwości i struktury układu tioamidowego w modelowych ditiopeptoidach – potencjalnych jednostkach budulcowych w syntezie związków biologicznie czynnych.

Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/03/D/ST4/03067 pt. Rozpoznanie molekularne za pomocą spektrometrii mas. Badania właściwości niekowalencyjnych kompleksów ligandów receptorów melanokortinowych.

Tematyka badań:

Tematyka podejmowanych badań wiąże się z wykorzystaniem spektrometrii mas i technik związanych z tą metodą takich jak mobilność jonów do badania właściwości i interakcji cząsteczek. W szczególności prowadzone są prace w celu określenia zakresu stosowania spektrometrii mas do badania rozpoznania molekularnego. Równolegle prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu obecności układu tioamidowego na konformacje peptoidów.

Publikacje:

M. Zimnicka, A. Troć, „Acid-based approach for separation of peptide epimers using IM-MS”, J. Mass Spectrom., 2019, 54, 620–628.

No Comments

Skip to content