Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
Wiadomości / 18/06/2020

Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Minister Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 naukowcom, którzy wyróżniają się innowacyjnymi badaniami naukowymi oraz posiadają imponujący dorobek naukowy. Zespół doradczy rozpatrzył złożone w grudniu ponad 1700 wniosków. Oceniał znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin związanych z prowadzoną działalnością badawczą, stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, a także posiadany status młodego naukowca. Status posiada doktorant, nauczyciel akademicki oraz osoba ze stopniem doktora, jednak nie dłużej niż do 7 lat od daty uzyskania stopnia naukowego, licząc w dniu przyznania stypendium przez ministra. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego Serdecznie gratulujemy!

FNP przyznało prof. Danielowi Gryko nowe środki na badania związane z COVID-19
Wiadomości / 17/06/2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przyznała finansowanie nowych zadań badawczych dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. O fundusze mogli się ubiegać beneficjenci grantów FNP m. in. TEAM a wnioski zgłaszane do konkursu musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jeden z 14 przyznanych grantów otrzymał prof. Daniel Gryko. Profesor zaproponował syntezę związku – markera chemicznego, który można będzie wykorzystać do wykrycia wirusa. Budowa cząsteczki ma w założeniu spełniać dwa zadania: przyłączyć się do koronawirusa oraz dać widoczny znak o tym fakcie obserwatorowi. Fluorescencyjny element budowy związku zakłada spełnienie następujących właściwości: odpowiednią jasność fluorescencji, dobrą fotostabilność i wąskie pasmo emisji. Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nowe-srodki-na-badania-zwiazane-z-covid-19-przyznane/ Życzymy sukcesów w prowadzonych badaniach!

Kolejny artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie
Wiadomości / 05/06/2020

Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną fluorescencję. Okazało się, że brak zaangażowania grup nitrowych w przejście elektronowe S0→S1 jest kluczem do silnej emisji związków aromatycznych zawierających grupy NO2. Artykuł powstał we współpracy z zespołami z Niemiec i z Francji. Artykuł jest dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202005244

Praca dra Macieja Giedyka najczęściej czytanym artykułem w EJOC w marcu 2020!
Wiadomości / 28/05/2020

Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie weszły one jeszcze do programu nauczania chemii na uczelniach wyższych i nie są szeroko stosowane w praktyce. Artykuł systematyzuje wiedzę o specyficznych procesach zachodzących podczas fotokatalizy. Omawia dostępność katalizatorów i odczynników, a także przedstawia tolerancję grupy funkcyjnej dla odpowiedniej metody. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Link do artykułu: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.201901421

Skip to content